Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Απόδοση εντάλματος προπληρωμής που εκδόθηκε για έκδοση παράβολου κάρτας ταχογράφου και ΠΕΙ οδηγών ποσού 600,00€, στον ΚΑ: 20-6331.001.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ι4ΧΩΞΕ-ΑΓΩ Αρ. Πρωτ.: 78/04.05.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση των αποφάσεων που αφορούν σε Επικύρωση και Κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΥ1ΘΩΞΕ-ΡΨ4 Αρ. Πρωτ.: 72/04.05.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
"Αμοιβές δικαστικών επιμελητών"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΩΨ0ΦΩΞΕ-ΨΨΧ Αρ. Πρωτ.: 8246
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σίτιση αδέσποτων ζώων 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΤΩΦΩΞΕ-ΓΘ1 Αρ. Πρωτ.: Β/848
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διαφορα έξοδα ΠΟΕ αρ.πρωτ. τιμολ.2159/30-1-2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΙΖΗΩΞΕ-9ΝΥ Αρ. Πρωτ.: Β/852
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ " ΕΝΙΑΙΑ Σ.Ε. Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω1ΞΗΩΞΕ-ΩΥ2 Αρ. Πρωτ.: Β/849
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ " ΕΝΙΑΙΑΣ Σ.Ε. Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΡ3ΟΩΞΕ-Ε7Ε Αρ. Πρωτ.: Β/850
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΩΩΡΩΞΕ-ΤΧ2 Αρ. Πρωτ.: Β/851
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παράταση (έως την 04.06.2020) για την απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης τοποθέτησης φωτιστικού σε κολόνα ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Νικητών 4 , ποσού 150€ στον ΚΑ: 20-6279.001.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΝΟΧΩΞΕ-ΙΜΞ Αρ. Πρωτ.: 79/04.05.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια γάλακτος 2018-2020».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΛΧ5ΩΞΕ-ΘΓ5 Αρ. Πρωτ.: 70/04.05.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
"Προμήθεια επίπλων & σκευών "
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Ω2Ξ9ΩΞΕ-ΒΛΦ Αρ. Πρωτ.: 8245
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση των τευχών της μελέτης και απ ευθείας ανάθεση για την εργασία: «Καθαρισμός Παραλίας»
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΔΑ: 9ΚΜΠΩΞΕ-Β8Ρ Αρ. Πρωτ.: 316
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς (τσουρεκάκια) από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Στέλιος Χατζηιωάννου, προκειμένου να δοθούν σε άτομα που έχουν ανάγκη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΣΣΘΩΞΕ-ΤΥΙ Αρ. Πρωτ.: 74/04.05.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 890,78€ που αφορούν ΤΑΠ από 23-10-2009 έως 5-12-2019 στον κ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΘΧΝΩΞΕ-ΦΑΣ Αρ. Πρωτ.: 76/04.05.2020
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών περιγραφών για την προμήθεια Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω8ΣΖΩΞΕ-Ν11 Αρ. Πρωτ.: 69/04.05.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση Εφαρμογών Προγραμμάτων Η/Υ Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας UNISYSTEMS AE».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΑΦ9ΩΞΕ-ΕΘΘ Αρ. Πρωτ.: 77/04.05.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς ποσού 2.000€ από την Lamda Flisvos Marina S.A. για την προμήθεια και διανομή τροφίμων και προιόντων βασικής ανάγκης, για το κοινωνικό συσσίτιο αστέγων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΡΒ9ΩΞΕ-ΟΛΙ Αρ. Πρωτ.: 73/04.05.2020
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δημοσίευση προκηρύξεων ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜ.ΤΗΣ ΥΠΑΡΙΘΜ ΠΡΩΤΚ17694 ΔΙΑΚΥΡ.ΓΙΑ ΣΥΝΤ.ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018 (ΑΜΑΡΥΣΙΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61ΣΣΩΞΕ-ΙΘΕ Αρ. Πρωτ.: Β/846
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημοσίευση προκυρήξεων ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΣ. ΤΗΣ ΥΠ΄ ΑΡ.ΠΡΩΤ 17694 ΔΙΑΚΥΡ.ΓΙΑ ΣΥΝΤ.ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018.ΑΜΑΡΥΣΙΑ 34CM
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6256ΩΞΕ-Ζ9Δ Αρ. Πρωτ.: Β/845
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημοσίευση προκυρήξεων ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΙΖ7ΩΞΕ-Η8Ω Αρ. Πρωτ.: Β/844
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 1,799