Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Απευθείας ανάθεση της προμήθειας έτοιμου ψυχρού συσκευασμένου ασφαλτομίγματος.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΑΦ3ΩΞΕ-Σ30 Αρ. Πρωτ.: 444
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Δ.Σ.17605/9-7-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6869ΩΞΕ-ΗΜΘ Αρ. Πρωτ.: Β/1433
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΜ3ΜΩΞΕ-ΜΔΟ Αρ. Πρωτ.: 443
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ <<ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘ.75 ΤΟΥ Ν.3463/2006 ΕΤΟΥΣ 2021 ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Καθημερινή Αμαρυσία
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 685ΥΩΞΕ-Ι1Ρ Αρ. Πρωτ.: Β/1439
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή εκτάκτων βλαβών παραγωγικής διαδικασίας 2020 ΚΗH-6155,ΚΗΗ7391,ΚΗΥ5792,ΚΗΗ177,ΚΗΗ7390
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΦ2ΩΞΕ-Ι2Υ Αρ. Πρωτ.: Β/1435
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασία κλαδέματος υψηλών και επικίνδυνων δέντρων 2020 2Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΄΄ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 2020΄΄ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘ. 6919/5-3-2021 ΣΥΜΒΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ4Θ8ΩΞΕ-Ω33 Αρ. Πρωτ.: Β/1438
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημοσίευση προκηρύξεων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΓΧΖΩΞΕ-Ε7Β Αρ. Πρωτ.: Β/1436
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Δ.Σ.17848/14-7-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΡΘΥΩΞΕ-Π19 Αρ. Πρωτ.: Β/1434
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προστασία λουόμενων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν.3463/06, 2021 ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Β2ΘΩΞΕ-ΛΒΦ Αρ. Πρωτ.: Β/1437
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας και γάλατος έτους 2021 σε δεκαέξι (16) άτομα ΙΔΟΧ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΖ5ΜΩΞΕ-Υ7Ξ Αρ. Πρωτ.: 440
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συμπληρωματική. "Αμοιβές Εκτιμητών"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΓΩΗΩΞΕ-0ΥΓ Αρ. Πρωτ.: 18643
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλ/κού εξοπλισμού, 2021 ποσού 74.400,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΣΕΙΩΞΕ-ΓΕΡ Αρ. Πρωτ.: 253
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ υπαλληλικής σχέσης ΙΔΟΧ Ειδικότητας Υ.Ε Εργατών Πρασίνου ΟΑΕΔ04/2020 λόγω αδικαιολόγητης απουσίας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 63ΗΠΩΞΕ-3ΓΞ Αρ. Πρωτ.: 438/2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ 2018-2020 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ061ΩΞΕ-ΧΛΧ Αρ. Πρωτ.: Β/1432
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόδοση φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για λειτουργικές δαπάνες και συντήρηση σχολείων (παρ.6 αρ.113Ν. 1892/1990)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΙΥΓΩΞΕ-ΣΚΟ Αρ. Πρωτ.: 18455
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το β’ τρίμηνο έτους 2021, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Ο2ΚΩΞΕ-ΒΞΗ Αρ. Πρωτ.: 252/14.07.2021
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ,ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΥΛΟΠΟΙΣΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SMART BEAR.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 62ΕΣΩΞΕ-ΦΒ3 Αρ. Πρωτ.: 418
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΩΛΣΩΞΕ-ΠΞΔ Αρ. Πρωτ.: Β/1406
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη Απόφασης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: «Εργασία συντήρησης πρασίνου Δήμου 2021», πρ/σμού μελέτης 74.386,36 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ρ6ΙΩΞΕ-54Π Αρ. Πρωτ.: 254
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» και στην πρόσκληση χρηματοδότησης ΑΤ06 με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση» με τίτλο έργου : «Κατασκευή υπόγειου χώρου στάθμευσης οχημάτων στον Φλοίσβο, του Δήμου Παλαιού Φαλήρου», Α ΥΠΟΕΡΓΟ : Μελέτες ωρίμανσης, συνολικού προϋπολογισμού 1.373.299,66 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΤ6ΡΩΞΕ-7ΤΙ Αρ. Πρωτ.: 258
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 6 2,069