Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες .από 5/6/2019 έως 7/7/2019 ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΙΑΓΟΡΑ 4-6
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΥΕΩΞΕ-1ΚΨ Αρ. Πρωτ.: Β/1403
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού κτιρίων - σχολ. συγκροτ.- οχημάτων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ4ΤΕΩΞΕ-3ΩΣ Αρ. Πρωτ.: 15841
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕΩ4ΩΞΕ-6ΞΗ Αρ. Πρωτ.: 15838
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης τακτικού προσωπικού της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων μηνός Ιουλίου έτους 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝ5ΟΩΞΕ-70Ω Αρ. Πρωτ.: 630
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για τον «Καθαρισμό φρεατίων ομβρίων», προϋπολογισμού 62.000,00€
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Δ3ΜΩΞΕ-Ν01 Αρ. Πρωτ.: 105/05.08.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση & επισκευή λοιπών μηχανημάτων (αριθμομηχανές,μηχανή γραμματοσήμων,ηλεκτρ.σκούπες κ.λ.π.)(ΠΑΓΙΑ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΞΒΩΞΕ-ΦΙ2 Αρ. Πρωτ.: 15815
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΕΛΤΑ) απο την είσπραξη προστίμων απο παραβάσεις Κ.Ο.Κ.(ΚΥΑ 4588/3.9.2004).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ7Σ7ΩΞΕ-ΔΩΓ Αρ. Πρωτ.: Β/1394
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ,ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 3706/19 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠ&Δ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΔΙΜΗΝΟΥ 3/5/2019-1/7/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 68ΙΜΩΞΕ-0ΗΧ Αρ. Πρωτ.: Β/1393
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση συμμετοχής ενός υπαλλήλου του Δήμου και δύο δημοτικών συμβούλων στην ημερίδα «Εγκατάσταση νέων Δημοτικών Αρχών» που θα πραγματοποιηθεί την 21η /8/2019 από την Forum Training.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Λ9ΠΩΞΕ-5ΦΩ Αρ. Πρωτ.: 106/05.08.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ POS ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 66ΙΕΩΞΕ-ΛΝΠ Αρ. Πρωτ.: 1385Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το β’ εξάμηνο έτους 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΝΓΖΩΞΕ-ΞΩΚ Αρ. Πρωτ.: 565
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Κυριακής Γαβαλά, ποσού: α) 20,00€ για τη χορήγηση πιστοποιητικού μεταγραφής της υπ΄αρ. 45/1996 Διαπιστωτικής Απόφασης από το Υπ/κείο Π.Φαλήρου για το 4ο Νηπιαγωγείο-6ο Δημοτικό επί της οδού Αρματολών 9 και β) 20,00€ για τη διαγραφή διεκδικητικής αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων του Υπ/κείου Π.Φαλήρου που έχει εγγραφεί σε βάρος ακινήτου επί της οδού Τερψιχόρης 51 (Δημαρχείο), σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.004 “Έξοδα μεταγραφής ακινήτων στο Υπ/κείο”.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω7ΘΛΩΞΕ-Γ3Χ Αρ. Πρωτ.: 100/29.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών Παλαιού Φαλήρου οικονομικού έτους 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΗΣΝΩΞΕ-ΖΔ7 Αρ. Πρωτ.: 228/05.08.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ύδρευση πλατειών ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ 24 ΑΠΟ 23/3/19-18/6/2019 Α17Κ34112 Α.Μ. 1456019-34 ΗΜΕΡΟΜ. ΕΚΔ 26/6/2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΘΘΡΩΞΕ-ΕΜΔ Αρ. Πρωτ.: Β/1402
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνέχιση της απασχόλησης για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες τεσσάρων (4) ωφελουμένων, διαφόρων ειδικοτήτων στα πλαίσια της Δημόσιας Πρόσκλησης 8/2018 του ΟΑΕΔ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ5Ζ2ΩΞΕ-2ΑΘ Αρ. Πρωτ.: 628
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο «Διαμόρφωση βάσεων για την εγκατάσταση αιθουσών και σύνοδες τεχνικές εργασίες».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΜΜΖΩΞΕ-ΡΡ7 Αρ. Πρωτ.: 102/29.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΟΙΚΟΝ/ΓΟΙ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ ΚΛΠ" ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΠ0ΝΩΞΕ-ΟΣΓ Αρ. Πρωτ.: Β/1354
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ- ΒΙΒΛ/ΜΟΙ-ΤΡΑΠ/ΜΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ-ΣΧ.ΦΥΛΑΚΕΣ Κ.Λ.Π "ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΩΟΡΩΞΕ-Κ3Ι Αρ. Πρωτ.: Β/1355
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΟΔΗΓΟΣ- ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΕΧΝΙΤΗΣ" ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω4ΔΝΩΞΕ-8Ξ8 Αρ. Πρωτ.: Β/1356
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ"ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΧΕΙΡ.Η/Υ Κ.Λ.Π",ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΡ2ΩΞΕ-ΟΥΩ Αρ. Πρωτ.: Β/1357
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 1.607