Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΛΟΙΣΒΟΣ "
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΤΔ0ΩΞΕ-Ξ6Β Αρ. Πρωτ.: Α/378
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργικότητας βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Υ3ΧΩΞΕ-Β7Α Αρ. Πρωτ.: Α/377
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
όροι προμήθεια δαπέδων παιδικών χαρών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΡΔΘΩΞΕ-1ΕΑ Αρ. Πρωτ.: 326/12.10.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών : Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα οχημάτων - μηχανημάτων, 2018-2021
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Ψ3Χ9ΩΞΕ-ΝΓ2 Αρ. Πρωτ.: 794 / 15-10-2018
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ασφάλιστρα οχημάτων - μηχανημάτων 2018-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΡΜ1ΩΞΕ-2ΕΓ Αρ. Πρωτ.: 18809
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2018-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΝΙ5ΩΞΕ-ΜΧΞ Αρ. Πρωτ.: 18808
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2018-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Χ2ΘΩΞΕ-9ΡΨ Αρ. Πρωτ.: 18806
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2018-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΠΖΤΩΞΕ-ΒΓΤ Αρ. Πρωτ.: 18807
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2018-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω4ΔΚΩΞΕ-ΚΑ8 Αρ. Πρωτ.: 18805
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2018-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΦ7ΑΩΞΕ-ΚΣ0 Αρ. Πρωτ.: 18804
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 758ΤΩΞΕ-0ΟΝ Αρ. Πρωτ.: 793
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης τακτικού προσωπικού για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΖΜ5ΩΞΕ-Ι3Α Αρ. Πρωτ.: 792
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ"ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 69ΧΣΩΞΕ-ΟΒΜ Αρ. Πρωτ.: Α/375
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΑΧ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ7ΩΥΩΞΕ-64Ν Αρ. Πρωτ.: Α/374
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΑΧ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΗΨΙΩΞΕ-ΝΞΚ Αρ. Πρωτ.: Α/373
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΑΧ) ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ", ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΤΩΝ")
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΑΖ7ΩΞΕ-ΖΨΤ Αρ. Πρωτ.: Α/372
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "-ΟΔΗΓΟΣ- ΕΡΓΑΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΤΗΣ" ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 69ΠΠΩΞΕ-Χ3Ι Αρ. Πρωτ.: Α/371
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω0Ε8ΩΞΕ-72Η Αρ. Πρωτ.: Α/370
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠΗΡ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΩΧ0ΩΞΕ-ΙΔΚ Αρ. Πρωτ.: Α/369
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛ.ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΑΖΑΩΞΕ-Κ5Ι Αρ. Πρωτ.: Α/368
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 1.386