Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 4% ΧΕΠ: Β/853 E-PDE CAMELINO ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 65ΜΜΩΞΕ-ΡΧΖ Αρ. Πρωτ.: Β/1141
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡ Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07% ΧΕΠ: Β/853 E-PDE CAMELINO ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΝΗ0ΩΞΕ-ΡΥΠ Αρ. Πρωτ.: Β/1142
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΧΕΠ: Β/853 E-PDE CAMELINO ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΑΖΤΩΞΕ-ΘΥΧ Αρ. Πρωτ.: Β/1143
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών για τη συντήρηση λοιπών οχημάτων και δίτροχων στα πλαίσια της Α.Π. Υπ. Πρ. 3373/390/1975/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΑΚΛΩΞΕ-ΚΘΓ Αρ. Πρωτ.: Β/1137
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση και απορρόφηση εθνικών και ευρωπαικών πόρων 2020 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Φ62ΩΞΕ-ΨΗΡ Αρ. Πρωτ.: Β/1134
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης επί των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού Προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και λοιπού ηλ/κού εξοπλισμού 2021.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ0Σ5ΩΞΕ-ΓΥΕ Αρ. Πρωτ.: 203/31.05.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασία κλαδέματος υψηλών και επικίνδυνων δέντρων 2020 1Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΄΄ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 2020΄΄ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘ. 6919/5-3-2021 ΣΥΜΒΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ5Μ4ΩΞΕ-6ΜΣ Αρ. Πρωτ.: Β/1109
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημοσίευση προκηρύξεων αρ. πρωτ. 22826/20 περίληψη διακηρυξης για εργασία κλαδέματος υψηλών και επικίνδυνων δέντρων 2020(ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 63Κ8ΩΞΕ-ΓΗΖ Αρ. Πρωτ.: Β/1110
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΤΑΦΟΥ ΔΩΡΗΤΡΙΑΣ ΣΙΜΟΥ ΕΛΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΩΧΩΞΕ-Κ5Ζ Αρ. Πρωτ.: Β/1127
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕΝ3ΩΞΕ-ΥΘΒ Αρ. Πρωτ.: Β/1126
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Σχεδιασμός ενημερωτικού υλικού για την πανδημία COVID-19
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 66ΛΣΩΞΕ-Η9Β Αρ. Πρωτ.: Β/1128
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εξοπλισμού για τηλεργασία για την αντιμετώπιση του COVID-19
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 64ΦΔΩΞΕ-ΓΡΝ Αρ. Πρωτ.: Β/1129
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επισκευή εκτάκτων βλαβών παραγωγικής διαδικασίας 2020, ΚΗΗ6155,ΚΗΥ5765,ΚΗΗ6220,ΚΗΗ7391,ΚΗΗ7390,ΜΕ122783
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΙΞΛΩΞΕ-Ζ9Ο Αρ. Πρωτ.: Β/1122
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 97ΖΗΩΞΕ-ΗΙΧ Αρ. Πρωτ.: 15032
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΨΕΖ9ΩΞΕ-Δ0Ξ Αρ. Πρωτ.: 15030
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"Προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 641ΦΩΞΕ-ΨΛΤ Αρ. Πρωτ.: 15026
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια κάδων απορ/των κάθε τύπου 2020 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤ6ΩΩΞΕ-432 Αρ. Πρωτ.: Β/1130
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες πνευματικού κέντρου του Δήμου επί της οδού Μάμαλη 13 από 13/3/20-31/1/2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6588ΩΞΕ-4ΟΑ Αρ. Πρωτ.: Β/1131
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 3ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Συντήρηση κι επισκευή Σχολικών κτιρίων 2019 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ0ΖΧΩΞΕ-654 Αρ. Πρωτ.: Β/1125
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκτακτες περιπτώσεις καθαρισμού διαμερισμάτων σε αντιμετώπιση ανθυγιεινής κατάστασης 2020 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ22ΛΩΞΕ-4ΔΕ Αρ. Πρωτ.: Β/1124
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 2,040