Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕΣΩ DCT ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6537ΩΞΕ-ΦΨΨ Αρ. Πρωτ.: Β/2200
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΕΤΟΥΣ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7Τ69ΩΞΕ-ΛΩΞ Αρ. Πρωτ.: Β/2199
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔΖΙΩΞΕ-ΦΨΚ Αρ. Πρωτ.: Β/2198
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΟΜΗΡΟΥ 54 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΒΞΣΩΞΕ-ΤΔ1 Αρ. Πρωτ.: Β/2197
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΜΕΣΩ POS.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΣΙΗΩΞΕ-ΡΥΗ Αρ. Πρωτ.: Β/2196
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΜΟΙΒΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2017συν
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΥΑΚΩΞΕ-ΝΧ8 Αρ. Πρωτ.: 24575
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ /ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 75ΦΝΩΞΕ-Θ90 Αρ. Πρωτ.: 10
Αρ. Αποφ.: 10 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Τροποποίηση της με αρ. 145/2016 Α.Δ.Σ. που αφορά σε δικαιούχους απαλλαγής από Δ.Τ., Δ.Φ. & ΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4558/2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΜΝΒΩΞΕ-Δ6Κ Αρ. Πρωτ.: 349
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λύση υπαλληλικής σχέσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα πλαίσια της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο8/2018 του ΟΑΕΔ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΛ84ΩΞΕ-Κ7Τ Αρ. Πρωτ.: 8
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης τακτικού προσωπικού για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΟΖΩΩΞΕ-ΣΕ4 Αρ. Πρωτ.: 6
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: ανταλλακτικά οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας, Συντήρηση & επισκευή οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας, προμήθεια ελαστικών, 2016-2018 (ΟΜΑΔΑ 2 ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ – ΥΔΡΟΦΟΡΩΝ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΔΩΝ).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΧ3ΕΩΞΕ-ΘΛΗ Αρ. Πρωτ.: 341/12.12.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2ου 15/μερου ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6044ΩΞΕ-ΜΤΥ Αρ. Πρωτ.: Β/8
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΑΑ0ΩΞΕ-Ι3Σ Αρ. Πρωτ.: Β/7
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2ου15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ , ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓΥΔΩΞΕ-ΩΔΨ Αρ. Πρωτ.: Β/6
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΩΡΙΩΞΕ-ΜΧΒ Αρ. Πρωτ.: Β/4
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΛΝ6ΩΞΕ-ΖΙΠ Αρ. Πρωτ.: Β/5
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΩΣ ΟΙ ΣΥΝ/ΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ο9ΑΩΞΕ-ΤΚ9 Αρ. Πρωτ.: Β/3
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2018 ΣΤΟΝ Κ. ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΣΕ 4 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΩΣ ΟΙ ΣΥΝ.ΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΜΘΧΩΞΕ-ΚΗΠ Αρ. Πρωτ.: Β/2
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΓΙΑΣ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ & ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΩΣ ΟΙ ΣΥΝ/ΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΕΦ8ΩΞΕ-76Θ Αρ. Πρωτ.: Β/1
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση των όρων του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019-2021», ποσού 1.240.000,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω4Δ8ΩΞΕ-ΗΑΗ Αρ. Πρωτ.: 381 / 27-12-2018
Αρ. Αποφ.: 381 / 2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
1 2 3 4 5 1.457