Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σκούπες)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΧ10ΩΞΕ-ΓΜ1 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5056 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 631ΡΩΞΕ-ΒΤΣ 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 124 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το μήνα Φεβρουάριο έτους 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΓΤ4ΩΞΕ-Κ09 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 123 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος (συμπ. ανταλλακτικών και αναλωσίμων)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Δ7ΕΩΞΕ-06Ψ 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5040 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αδρανών υλικών και τσιμεντοπλακών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Σ6ΣΩΞΕ-9Ε8 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5041 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΤΩ4ΩΞΕ-8ΧΓ 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5039 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ε22ΩΞΕ-ΛΙΝ 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5038 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΟΣΩΞΕ-ΔΗΑ 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5037 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 4.380,92€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 20-6634.001: Προμήθεια ειδών καθαριότητας (σκούπες).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω35ΕΩΞΕ-Δ0Σ 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 53/06.03.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 19.989,42€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 35-6262.002: Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος (συμπ. ανταλλακτικών και αναλωσίμων).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω30ΧΩΞΕ-ΨΝΠ 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 54/06.03.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.788,47€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-6662.012: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΕΝΟΠΛΑΚΩΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΟΔΜΩΞΕ-Τ8Π 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 60/06.03.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 14.998,79€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 30-6662.003: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΧΤΟΩΞΕ-ΦΕΔ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 59/06.03.2017 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.548,73€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 30-6662.002: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΡΔ6ΩΞΕ-ΧΣΖ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 58/06.03.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.560,67€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 30-6662.001: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΥΒΥΩΞΕ-ΒΚΠ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 57/06.03.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΜΟΥΝΤΑ(1/2-28/2/18) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΟΧ (ΟΚΤΑΜΗΝΟ) ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔΚ5ΩΞΕ-Φ99 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/319 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του ΚΙΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΛΗ κλάδου ΔΕ 5 Εργοδηγών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΤΡΩΞΕ-Ξ4Π 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 747 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες είτε η δαπάνη έχει απομειωθεί λόγω συμβασιοποίησης είτε εκτιμάται ότι δε θα εκτελεσθεί εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΔΛΛΩΞΕ-ΓΞΩ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 50/6.3.2018 Αρ. Αποφ.: 50 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του ΒΛΑΣΙΟΥ, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Καθ/τας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΞΦΕΩΞΕ-ΙΦΗ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 753 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου ΜΟΥΣΤΑΦΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, κλάδου ΥΕ 16 Εργατών Καθ/τας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 60ΜΒΩΞΕ-ΣΜΤ 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 777 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Παλαιό Φάληρο:"Ένας βιβλιότοπος για τα παιδιά "-Εκδήλωση από 12 έως 18 Μαρτίου 2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλοίσβος
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 685ΛΩΞΕ-ΚΤ1 07/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 4978 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 1.254