Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της εργασίας: «Έκτακτες περιπτώσεις καθαρισμού διαμερισμάτων σε αντιμετώπιση ανθυγιεινής εργασίας.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΨΗ6ΩΞΕ-7ΒΥ Αρ. Πρωτ.: 24
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ-ΕΤΑΙΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΟΥ SMART CARE ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΜΡΜΩΞΕ-ΘΛ2 Αρ. Πρωτ.: 370
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 50,00€ στον Κ.Α. 00-6495.004 «Έξοδα μεταγραφής ακινήτων στο υποθηκοφυλακείο» στο όνομα της υπαλλήλου Γαβαλά Κ. , για τη μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο της διαπιστωτικής πράξης μεταβίβασης στην κυριότητα του Δήμου του σχολικού κτιρίου, επί της οδού Αρματολών 9.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Λ48ΩΞΕ-ΟΩ8 Αρ. Πρωτ.: 26
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (χαρτί) & μηχανογραφικό χαρτί
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΚΜΜΩΞΕ-ΞΦΔ Αρ. Πρωτ.: Β/371
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ ΤΟΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (ΣΤΑΔΙΟΥ 33) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 64Ρ2ΩΞΕ-ΝΕ2 Αρ. Πρωτ.: Β/369
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΥΣ ΤΟΚΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΟΜΗΡΟΥ 54 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 60Ι6ΩΞΕ-ΞΡΞ Αρ. Πρωτ.: Β/367
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ3ΤΒΩΞΕ-7Ψ6 Αρ. Πρωτ.: Β/366
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΙΧΥΩΞΕ-ΠΝΜ Αρ. Πρωτ.: Β/364
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ Κ.Υ. ΤΟΥ Τ. Π. & ΔΑΝΕΙΩΝ,ΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 13559/19 ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠ&Δ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (Α ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΙΚ9ΩΞΕ-ΞΕ0 Αρ. Πρωτ.: Β/365
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06 2017 συν., (11-9-2018 ΕΩΣ 30-9-2018)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕΨΟΩΞΕ-Η0Δ Αρ. Πρωτ.: Β/363
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια επίπλων και σκευών 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 62ΧΘΩΞΕ-ΦΤΠ Αρ. Πρωτ.: Β/356
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ενοικίαση χημικών τουαλετών 2018 (περιόδου από 14/11/2018 έως 31/12/2018).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠ9ΨΩΞΕ-Μ5Ν Αρ. Πρωτ.: Β/353
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την εργασία «Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου».
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: ΨΨΗ6ΩΞΕ-82Η Αρ. Πρωτ.: 157
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Καταβολή , τόκων στην κόρη του αποθανόντος Μπεχράκη Γεώργιου (37,5%) με την υπ΄ αριθμ. 1035/2013 (αρ. εισερχ. πρωτ. 10432/24.5.2018)Απόφ. Μονομελούς . Πρωτοδικείου Αθηνών, που αφορά στη χορήγηση της "μηνιαίας ειδικής παροχής" από 1/1/2002-30/6/2009
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω8ΕΒΩΞΕ-ΚΔ2 Αρ. Πρωτ.: Β/388
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή , τόκων στην κόρη του αποθανόντος Μπεχράκη Γεώργιου (37,5%) με την υπ΄ αριθμ. 1035/2013 (αρ. εισερχ. πρωτ. 10432/24.5.2018)Απόφ. Μονομελούς . Πρωτοδικείου Αθηνών, που αφορά στη χορήγηση της "μηνιαίας ειδικής παροχής" από 1/1/2002-30/6/2009
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ6Ψ6ΩΞΕ-ΧΒΖ Αρ. Πρωτ.: Β/387
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή , τόκων στην σύζυγο του αποθανόντος Μπεχράκη Γεώργιου (25%) με την υπ΄ αριθμ. 1035/2013 (αρ. εισερχ. πρωτ. 10432/24.5.2018)Απόφ. Μονομελούς . Πρωτοδικείου Αθηνών, που αφορά στη χορήγηση της "μηνιαίας ειδικής παροχής" από 1/1/2002-30/6/2009
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑ0ΦΩΞΕ-73Ι Αρ. Πρωτ.: Β/386
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή , τόκων με την υπ΄ αριθμ. 1035/2013 (αρ. εισερχ. πρωτ. 10432/24.5.2018)Απόφ. Μονομελούς . Πρωτοδικείου Αθηνών, που αφορά στη χορήγηση της "μηνιαίας ειδικής παροχής" από 1/1/2002-30/6/2009
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΙ8ΕΩΞΕ-ΝΑΚ Αρ. Πρωτ.: Β/385
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή , τόκων με την υπ΄ αριθμ. 1035/2013 (αρ. εισερχ. πρωτ. 10432/24.5.2018)Απόφ. Μονομελούς . Πρωτοδικείου Αθηνών, που αφορά στη χορήγηση της "μηνιαίας ειδικής παροχής" από 1/1/2002-30/6/2009
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ε35ΩΞΕ-81Ε Αρ. Πρωτ.: Β/384
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή , τόκων με την υπ΄ αριθμ. 1035/2013 (αρ. εισερχ. πρωτ. 10432/24.5.2018)Απόφ. Μονομελούς . Πρωτοδικείου Αθηνών, που αφορά στη χορήγηση της "μηνιαίας ειδικής παροχής" από 1/1/2002-30/6/2009
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΣΜΩΩΞΕ-Β56 Αρ. Πρωτ.: Β/383
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή , τόκων με την υπ΄ αριθμ. 1035/2013 (αρ. εισερχ. πρωτ. 10432/24.5.2018)Απόφ. Μονομελούς . Πρωτοδικείου Αθηνών, που αφορά στη χορήγηση της "μηνιαίας ειδικής παροχής" από 1/1/2002-30/6/2009
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΝΧΨΩΞΕ-ΨΘ5 Αρ. Πρωτ.: Β/382
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 1.508