Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ-ΒΙΒΛ/ΜΟΙ-ΤΡΑΠ/ΜΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ-ΣΧ.ΦΥΛΑΚΕΣ Κ.Λ.Π "ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΕΥΩΞΕ-ΒΨΥ Αρ. Πρωτ.: Β/1219
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΟΙΚΟΝ/ΓΟΙ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ ΚΛΠ" ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Δ0ΟΩΞΕ-Ν67 Αρ. Πρωτ.: Β/1218
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ) ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ",ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ) ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΚΛΧΩΞΕ-ΜΦΑ Αρ. Πρωτ.: Α/286
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "-- ΕΡΓΑΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΤΗΣ" ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΗΖΟΩΞΕ-4ΩΕ Αρ. Πρωτ.: Α/285
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΒΔ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ-ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ- ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΧΗΩΞΕ-ΣΚΣ Αρ. Πρωτ.: Α/284
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΟΔΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΠΟΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω6ΘΟΩΞΕ-ΖΔΔ Αρ. Πρωτ.: Α/283
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων και μηχανημάτων, 2018-2020
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 9ΗΚ6ΩΞΕ-36Χ Αρ. Πρωτ.: 15240 / 9-8-2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων και μηχανημάτων 2018-2020, προϋπολογισμού μελέτης 60.000,00€ πλέον Φ.Π.Α..
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω9ΓΚΩΞΕ-1ΤΞ Αρ. Πρωτ.: 280 / 9-8-2018
Αρ. Αποφ.: 280 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την: «Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2018».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Ω6ΥΓΩΞΕ-53Κ Αρ. Πρωτ.: 660 / 9-8-2018
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την: «Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2018».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 9ΡΤ4ΩΞΕ-ΓΧΓ Αρ. Πρωτ.: 659 / 9-8-2018
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απόφαση Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας εύκαμπτων πλαστικών κιονίσκων και μπαριέρων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔ8ΣΩΞΕ-Γ4Τ Αρ. Πρωτ.: 658
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ματαίωση του διενεργηθέντος βάσει της με αρ. 228/2018 Α.Ο.Ε. διαγωνισμού, για την προμήθεια δαπέδων ασφαλείας για παιδικές χαρές του δήμου, λόγω απόρριψης όλων των προσφορών (άρθρο 106 παρ.1 α του Ν.4412/2016) .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 62ΛΨΩΞΕ-ΠΡΝ Αρ. Πρωτ.: 278/09.08.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2018-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟΛΞΩΞΕ-8ΨΛ Αρ. Πρωτ.: 15235
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2018-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 789ΚΩΞΕ-ΒΜΡ Αρ. Πρωτ.: 15234
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2018-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΙΚΦΩΞΕ-7ΓΠ Αρ. Πρωτ.: 15233
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2018-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6900ΩΞΕ-ΡΣΤ Αρ. Πρωτ.: 15232
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2018-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΓΙΡΩΞΕ-6Ξ0 Αρ. Πρωτ.: 15231
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2018-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΨΝΚΩΞΕ-Ο72 Αρ. Πρωτ.: 15230
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2018-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΔΞΩΞΕ-47Ξ Αρ. Πρωτ.: 15229
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 2018-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ0ΧΒΩΞΕ-ΕΑΔ Αρ. Πρωτ.: 15228
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 5 1.347