Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΕ-ΩΡΕ Αρ. Πρωτ.: 378/01.11.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΕ-Ω0Δ Αρ. Πρωτ.: 377/01.11.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΕ-0ΗΑ Αρ. Πρωτ.: 376/01.11.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΕ-ΖΔ6 Αρ. Πρωτ.: 375/01.11.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΕ-5ΚΓ Αρ. Πρωτ.: 510/27-10-2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση δαπάνης χρέωσης σε παρόδιους ιδιοκτήτες του έργου «Κατασκευή αγωγών και συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο σε διάφορα σημεία του Δήμου 2008».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΕ-ΕΕ3 Αρ. Πρωτ.: 270/25.10.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των πρακτικών της συμβιβαστικής επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 κατά τις συνεδριάσεις που έγιναν την : 21/09/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΕ-5Γ9 Αρ. Πρωτ.: 275/25.10.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Εκτελεστικής επιτροπής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΕ-ΔΦΥ Αρ. Πρωτ.: 266/25.10.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΕ-ΤΨΛ Αρ. Πρωτ.: 265/25.10.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΕ-ΛΑΕ Αρ. Πρωτ.: 524/1-11-11
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΒΔΩΞΕ-Θ2Υ Αρ. Πρωτ.: 264/25.10.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση των τευχών της μελέτης και Απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας "Καταπολέμηση πιτυοκάμπιας με βιολογική μέθοδο"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: 45Β3ΩΞΕ-Κ5Β Αρ. Πρωτ.: 520
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λήψη απόφασης για αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσεως (με στοιχεία 68/17) και τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45Β3ΩΞΕ-ΚΜΡ Αρ. Πρωτ.: 285/25.10.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ιδιωτικο συμφωνητικο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Β3ΩΞΕ-ΑΔΙ Αρ. Πρωτ.: 30230
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ιδιωτικο συμφωνητικο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Β3ΩΞΕ-ΦΜ2 Αρ. Πρωτ.: 30232
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ιδιωτικο συμφωνητικο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Β3ΩΞΕ-ΝΥΓ Αρ. Πρωτ.: 30231
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Β3ΩΞΕ-7Μ7 Αρ. Πρωτ.: 373/18.10.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση Δημάρχου και Δημοτικών υπαλλήλων για οπισθογράφηση και υπογραφή επιταγών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45Β3ΩΞΕ-2ΙΒ Αρ. Πρωτ.: 272/25.10.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση 2ης Μερικής Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45ΟΥΩΞΕ-7ΛΞ Αρ. Πρωτ.: 294/25.10.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΟΥΩΞΕ-ΨΓΩ Αρ. Πρωτ.: 29667
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 2,039 2,040 2,041 2,042 2,043 2,104