Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω7ΛΧΩΞΕ-ΙΨΡ Αρ. Πρωτ.: 464Α
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΝΗΜΩΞΕ-ΓΛΣ Αρ. Πρωτ.: 463Α
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου για τοποθέτηση στεγάστρων στις στάσεις αναμονής επιβατών αστικών συγκοινωνιών με διαφημιστικές κατασκευές.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΥΛ8ΩΞΕ-Ω7Χ Αρ. Πρωτ.: 226/10.06.2014
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΞ7ΝΩΞΕ-9ΣΠ Αρ. Πρωτ.: 2141Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ4ΖΛΩΞΕ-ΝΣ2 Αρ. Πρωτ.: 2140Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΚΛ6ΩΞΕ-ΠΕΡ Αρ. Πρωτ.: 2139Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΡΧΚΩΞΕ-15Ι Αρ. Πρωτ.: 2138Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΧΘ6ΩΞΕ-Ι2Ψ Αρ. Πρωτ.: 2137Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΑΨ3ΩΞΕ-ΩΧΣ Αρ. Πρωτ.: 2136Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΥ3ΙΩΞΕ-ΞΦΑ Αρ. Πρωτ.: 2135Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ7ΞΩΩΞΕ-221 Αρ. Πρωτ.: 2134Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΤ7ΝΩΞΕ-ΦΜΗ Αρ. Πρωτ.: 2133Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΜΦ2ΩΞΕ-Θ5Β Αρ. Πρωτ.: 462Α
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 70ΛΟΩΞΕ-093 Αρ. Πρωτ.: 461Α
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7Ο3ΩΩΞΕ-ΘΛ9 Αρ. Πρωτ.: 2151Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω6ΨΑΩΞΕ-ΓΥ4 Αρ. Πρωτ.: 2150Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΘΙΚΩΞΕ-4ΩΓ Αρ. Πρωτ.: 460Α
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 77ΝΙΩΞΕ-7ΝΑ Αρ. Πρωτ.: 459Α
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΖΣΠΩΞΕ-ΟΥΟ Αρ. Πρωτ.: 458Α
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Γ96ΩΞΕ-9Κ4 Αρ. Πρωτ.: 457Α
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2.038 2.039 2.040 2.041 2.042 2.430