Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΟΣΑ ΚΑΤΕΒΑΛΕ Ο ΝΟΜΙΚΟ ΣΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΓΑΙ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ 33-ΑΘΗΝΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Β56ΕΩΞΕ-ΖΕΠ Αρ. Πρωτ.: 2620Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρόσληψης προσωπικού,σε Μονάδα Φ.Π.Α.Δ.-Παιδικό Σταθμό.
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΑΔΑ: 6ΕΕΦΩΞΕ-ΕΧΙ Αρ. Πρωτ.: 37561
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ " Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΤΥ5ΩΞΕ-ΡΥ6 Αρ. Πρωτ.: 2621Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗς ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΛΟΙΣΒΟΥ ΤΗΝ 25Η.09.2014)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΨ3ΝΩΞΕ-Ψ2Β Αρ. Πρωτ.: 2624Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ 2013 ΣΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΑΠΟ 01-10-14 ΕΩΣ 15-10-14
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΘΗΠΩΞΕ-ΚΨΒ Αρ. Πρωτ.: 2625Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 0,5% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 01-10-14 ΕΩΣ 15-10-14
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΟΜΘΩΞΕ-ΔΑΝ Αρ. Πρωτ.: 2627Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1,5% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 01-10-14 ΕΩΣ 15-10-14
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7Μ63ΩΞΕ-Π92 Αρ. Πρωτ.: 2626Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 2013 ΣΥΝ ΑΠΟ 01-10-14 ΕΩΣ 15-10-14
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΒΓ9ΩΞΕ-ΨΩΤ Αρ. Πρωτ.: 2628Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2013 ΣΥΝ ΑΠΟ 01-10-14 ΕΩΣ 15-10-14
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 67Β6ΩΞΕ-72Σ Αρ. Πρωτ.: 2629Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 7ΞΝ9ΩΞΕ-Τ4Τ Αρ. Πρωτ.: 37357
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Πρoμηθεια Λαμπτήρων και Φωτιστικών σωμάτων κλπ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Ω8Ε8ΩΞΕ-44Ω Αρ. Πρωτ.: 37358
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 0,5% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 01-10-14 ΕΩΣ 15-10-14
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΒΖΙΩΞΕ-957 Αρ. Πρωτ.: 2631Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1,5% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ 01-10-14 ΕΩΣ 15-10-14
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Β5ΨΨΩΞΕ-ΟΨΠ Αρ. Πρωτ.: 2630Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 2013 ΣΥΝ ΑΠΟ 01-10-14 ΕΩΣ 15-10-14
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Β2ΙΦΩΞΕ-ΔΩΑ Αρ. Πρωτ.: 2632Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 0.50% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ 01-10-14 ΕΩΣ 15-10-14
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΘΓ8ΩΞΕ-ΤΓΤ Αρ. Πρωτ.: 2635Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προσληψη τριών ατόμων με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών κατηγορίας ΥΕ (Κωδ. 121) και ειδικότητας Εργατών Καθαριότητας.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΛ9ΩΞΕ-Χ70 Αρ. Πρωτ.: 640
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1,5% ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ 01-10-14 ΕΩΣ 15-10-14
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7Ρ5ΘΩΞΕ-ΓΟ0 Αρ. Πρωτ.: 2634Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2013 ΣΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΠΟ 01-10-14 ΕΩΣ 15-10-14
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω80ΒΩΞΕ-Ρ54 Αρ. Πρωτ.: 2633Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων και σιδηροιστών κλπ, πρ. μελ. 28.838,46€ συμπ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7Ω5ΩΩΞΕ-73Κ Αρ. Πρωτ.: 540/04.11.2014
Αρ. Αποφ.: 540 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης μονίμων υπαλλήλων μηνός Οκτωβρίου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΡΨΝΩΞΕ-ΧΗ0 Αρ. Πρωτ.: 638
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.430