Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 76ΣΠΩΞΕ-ΞΤ0 Αρ. Πρωτ.: 37602
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Aπόρριψη της από 20.10.2014 ένστασης του Παπανδρέου Φωτίου (αρ. πρωτ. εισερχ. 35389/21.10.2014), κατά των όρων διακήρυξης της με αρ. 491/2014 απόφασης ΟΕ που αφορά στην επαναπροκήρυξη του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια χλοοτάπητα Δημοτικο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΦΘΤΩΞΕ-ΙΜΚ Αρ. Πρωτ.: 544/04.11.2014
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης ποσού 56,76€ που θα πληρωθεί στον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΣΤΑΜΑΤΗ για αναλογία κοινοχρήστων μηνός Οκτωβρίου 2014, του ακινήτου επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου 75α (1ου & 2ου ορόφου), όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου μας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΥΖΟΩΞΕ-9ΔΟ Αρ. Πρωτ.: 551/04.11.2014
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πίστωσης ποσού 49,50€ (24,75€ που θα πληρωθεί στον ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ και 24,75€ στον ΛΥΡΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ -- ιδιοκτήτες) για κατανάλωση νερού του ακινήτου επί της οδού Αγ. Βαρβάρας 74, όπου στεγάζεται το ΚΑΠΗ Β΄ του Δήμου μας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΖΠ7ΩΞΕ-ΩΤ5 Αρ. Πρωτ.: 550/04.11.2014
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πίστωσης ποσού 4.951,34€ που θα πληρωθεί στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) και αφορά στη χρήση μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου μας στο Σχιστό για τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2014.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΒΨ0ΩΞΕ-ΒΔΥ Αρ. Πρωτ.: 549/04.11.2014
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 6.432,90€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 10-6265.004: Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΤΙ1ΩΞΕ-Δ0Ξ Αρ. Πρωτ.: 538/04.11.2014
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 4.974,12€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 10-6614.001: Προμήθεια ταμπελών - πινακίδων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΠΚ6ΩΞΕ-Ν6Β Αρ. Πρωτ.: 537/04.11.2014
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάληψη χρημάτων, ποσού 600€, με ένταλμα προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ, για ΚΤΕΟ (10-6323.001).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΖΖΔΩΞΕ-6ΧΥ Αρ. Πρωτ.: 535/04.11.2014
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.000€, που είχε εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ, για τέλη και παράβολα Υπουργείων – ΔΕΚΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 66ΕΜΩΞΕ-2Λ9 Αρ. Πρωτ.: 533.04.11.2014
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 450€, που είχε εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ, για κάρτες ψηφιακών ταχογράφων & πιστοποιήσεις οδηγών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Β5ΒΥΩΞΕ-Υ3Μ Αρ. Πρωτ.: 534/04.11.2014
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανανέωση της συνδρομής στην εταιρεία «ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΕΠΕ» (ηλεκτρονική βάση πληροφοριών), καθώς και την έγκριση της σχετικής πίστωσης ποσού 1.463,70€, συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7Δ0ΝΩΞΕ-ΧΚ5 Αρ. Πρωτ.: 532/04.11.2014
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ανανέωση της συνδρομής στην εταιρεία «INTRASOFT INTERNASIONAL» (ηλεκτρονική βάση νομικών πληροφοριών), καθώς και έγκριση της σχετικής πίστωσης ποσού 1.624,36€, συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ε8ΥΩΞΕ-ΨΔ1 Αρ. Πρωτ.: 531/04.11.2014
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της συμμετοχής δύο (2) υπαλλήλων στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (7.11.2014) που διοργανώνεται από την εταιρεία ABΡΜ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και β) την έγκριση της πίστωσ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΝΛΨΩΞΕ-6ΚΞ Αρ. Πρωτ.: 530/04.11.2014
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πίστωσης ποσού 2.720,16€ που θα πληρωθεί στον υπάλληλο του Δήμου μας ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΓΚΟ, ως αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΔΥΜΩΞΕ-ΘΤΓ Αρ. Πρωτ.: 529/04.11.2014
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πίστωσης ποσού 14,14€ που θα πληρωθεί στον ΜΑΡ. ΖΑΝΝΙΚΟ (διαχειριστή) για κοινόχρηστα μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014, του ακινήτου επί της οδού Πανδρόσου 43, όπου στεγάζεται το ΚΑΠΗ Α΄ του Δήμου μας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω05ΙΩΞΕ-ΛΕΟ Αρ. Πρωτ.: 528/04.11.2014
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών για συνδρομή σε συνδέσμους διαδικτύου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΕΣΩΞΕ-ΨΦΨ Αρ. Πρωτ.: 636
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών για συνδρομή σε συνδέσμους διαδικτύου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ92ΧΩΞΕ-ΤΜΙ Αρ. Πρωτ.: 637
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ PLOTER & SCANNER
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6ΝΙΔΩΞΕ-Η49 Αρ. Πρωτ.: 37517
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 73ΗΕΩΞΕ-ΞΕ7 Αρ. Πρωτ.: 2622Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΖΝΠΩΞΕ-ΔΓΧ Αρ. Πρωτ.: 2623Β
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.430