Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Προμήθεια υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων 2020 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω34ΗΩΞΕ-ΘΡΛ Αρ. Πρωτ.: Β/1136
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερικού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 954ΟΩΞΕ-4Ν3 Αρ. Πρωτ.: Β/1146
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΨΖΩΩΞΕ-ΡΦ1 Αρ. Πρωτ.: Β/1147
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες επιμόρφωσης για πιστοποίηση οδηγών 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΨΗΕΩΞΕ-Ι2Κ Αρ. Πρωτ.: Β/1133
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τέλη χρήσης αυτοκινήτων - απορ/ρων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΝ4ΣΩΞΕ-ΗΘΦ Αρ. Πρωτ.: Β/1149
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΔΤ,ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΑΡ. 102, ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΙΟ ΤΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ELPEDISON ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤ2ΞΩΞΕ-Σ59 Αρ. Πρωτ.: Β/1148
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ετήσια παροχή υποστήριξης για το λογισμικό των Βιβλιοθηκών 2020 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 64ΧΚΩΞΕ-0ΘΚ Αρ. Πρωτ.: Β/1144
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την: «Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2021».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6Φ2ΙΩΞΕ-ΩΞΜ Αρ. Πρωτ.: 329 / 15-06-2021
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΥΣ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6979ΩΞΕ-7Γ1 Αρ. Πρωτ.: 15247
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΔΟΥΣ 2021».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΜΣΧΩΞΕ-Θ3Σ Αρ. Πρωτ.: 214/08.06.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση, επισκευή και αποκατάστση λειτουργικότητας φθαρμένων φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού 2020συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤΦ2ΩΞΕ-ΚΨ5 Αρ. Πρωτ.: Β/1135
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΔΛ4ΩΞΕ-34Ο Αρ. Πρωτ.: 15135
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Κ3ΘΩΞΕ-058 Αρ. Πρωτ.: 15134
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων - απορ/ρων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΦ69ΩΞΕ-ΠΜΑ Αρ. Πρωτ.: 15133
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"Τεχνική βοήθεια υποστήριξης Δήμου Παλαιού Φαλήρου για την επικαιροποίηση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΤΣΔΑ) " με κωδικό ΟΠΣ 5055378 στο Επιχειρισιακό Πρόγραμμα "Αττική 2014-2020 συν(2ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΧΞ5ΩΞΕ-Ψ3Τ Αρ. Πρωτ.: Β/1019
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ -ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ0851 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 2020ΕΠ08510050
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 64Υ3ΩΞΕ-ΤΘ0 Αρ. Πρωτ.: 15209
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λοιπές επιστροφέςΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΤΟΝ κο.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ ΑΝΔΡΕΑ ΑΠΟ ΔΤ,ΔΦ ΚΑΙ ΤΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ ΑΡ. 102, ΠΟΥ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ ΧΡΕΩΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ELPEDISON ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2019 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑIΟ 2020
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΥΣΤΩΞΕ-ΔΔ2 Αρ. Πρωτ.: 15211
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων και εργασίες για την ανακατασκευή αυτών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΤΡΥΩΞΕ-48Ψ Αρ. Πρωτ.: Β/1057
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΜΗΘ. ΑΕΠΠ 3%,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 3% ΕΑΔΗΣΥ ΧΕΠ: Β/853 CAMELINO ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ E-PDE
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ι9ΛΩΞΕ-ΦΨΠ Αρ. Πρωτ.: Β/1139
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΕΠΠ,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΕΑΔΗΣΥ ΧΕΠ: Β/853 EPDE CAMELINO ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΦΗ0ΩΞΕ-41Ζ Αρ. Πρωτ.: Β/1140
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 2,040