Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Αποδέσμευση. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9ΡΦΕΩΞΕ-Φ09 Αρ. Πρωτ.: 21975
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΙΚΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠΟ3ΩΞΕ-ΝΗΗ Αρ. Πρωτ.: 21973
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΟΑΕΔ 1% Ν.3986/11
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΝΟΨΩΞΕ-ΔΧΥ Αρ. Πρωτ.: 21974
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (0113)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΖΒ3ΩΞΕ-Α01 Αρ. Πρωτ.: 21972
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΧΕΣΩΞΕ-ΒΔΝ Αρ. Πρωτ.: 21971
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ ωφελούμενων προγράμματος ΟΑΕΔ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΙΠΛΩΞΕ-ΛΟΔ Αρ. Πρωτ.: 21969
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φόροι τόκων επί των τραπεζικών λογ/σμών όψεως
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΞΤΔΩΞΕ-ΥΥ0 Αρ. Πρωτ.: 21968
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Φόροι τόκων επί των τραπεζικών λογ/σμών όψεως
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7Ν4ΙΩΞΕ-Η19 Αρ. Πρωτ.: 21967
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή ειδικών θέσεων (ειδικοί συνεργάτες-σύμβουλοι, ιδιαίτερος γραμματέας, γενικός γραμματέας)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Τ48ΩΞΕ-ΝΞΒ Αρ. Πρωτ.: 21966
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Π. Φαλήρου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΝΓΒΩΞΕ-ΖΑΠ Αρ. Πρωτ.: 157
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων 2019-2021 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒ3ΣΩΞΕ-ΟΝ9 Αρ. Πρωτ.: Β/2207
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά & τηλετυπία τέλη εσωτερικού.ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ 1 - 10-2019 εως 31-10-2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΡΤΩΩΞΕ-Υ4Υ Αρ. Πρωτ.: Β/2208
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΝΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ 141 ΑΠΟ 30/8-30/9/2019 Α.Μ. 1062676-22, ΑΡ. ΜΕΤΡ. Α10Ε30236
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΟΕΕΩΞΕ-ΕΝ4 Αρ. Πρωτ.: Β/2206
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ύδρευση πλατειών και πάρκων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 67Λ3ΩΞΕ-0Λ0 Αρ. Πρωτ.: Β/2205
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΝΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒΜΙΩΞΕ-0ΕΒ Αρ. Πρωτ.: Β/2204
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΝΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΤΤΩΞΕ-ΛΞΔ Αρ. Πρωτ.: Β/2203
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τοποθέτηση και ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου του Τμήματος Δημοτικού Σταθμού Αυτοκινήτων της Δ/νσης Καθαριότητας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 650ΩΩΞΕ-Η3Π Αρ. Πρωτ.: 880
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΙΔΩΞΕ-ΨΜΕ Αρ. Πρωτ.: Β/2202
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΘΝΒΩΞΕ-Ζ3Α Αρ. Πρωτ.: Β/2201
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου15/ΜΕΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΛΠ8ΩΞΕ-ΡΔ3 Αρ. Πρωτ.: Β/2200
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 1.672