Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (κίνηση απορ/ρων) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ1/9/2018-1/10/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓΛΨΩΞΕ-7ΩΖ Αρ. Πρωτ.: Β/1579
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση ανελκυστήρος Δημαρχείου (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων) 2017-2019 συν ΜΑΙΟΣ 2018 -ΙΟΥΝΙΟΣ 2018.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 669ΗΩΞΕ-5ΥΧ Αρ. Πρωτ.: Β/1578
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΦΥΛΑΚΑΣ" ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 607ΑΩΞΕ-ΛΘ8 Αρ. Πρωτ.: Α/386
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω2Ξ7ΩΞΕ-ΖΜΙ Αρ. Πρωτ.: Α/385
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ-ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω0ΚΗΩΞΕ-ΔΦΩ Αρ. Πρωτ.: Α/384
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ2018 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΥΠΑΛ.ΤΗΣ ΥΠΗΡ.ΠΟΛΙΤΙΣΜ.ΑΘΛΗΤ.ΚΟΙΝΩΝ.ΠΟΛΙΤ-ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΕΚΔΩΛΩΣΕΩΝ- ΩΣ Η ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΖΟΩΩΞΕ-Φ3Β Αρ. Πρωτ.: Α/383
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡ.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛ.ΥΠΗΡ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-, ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΠΚΜΩΞΕ-26Ο Αρ. Πρωτ.: Α/382
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018, ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣ. ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΤΞΩΩΞΕ-ΔΝ8 Αρ. Πρωτ.: Α/381
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω6ΠΕΩΞΕ-Α84 Αρ. Πρωτ.: 18937
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων -χορήγηση ειδών διαβίωσης ,διατροφής σε άπορους δημότες 2016 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 64ΧΓΩΞΕ-4ΜΔ Αρ. Πρωτ.: Β/1577
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση ανελκυστήρων σχολικών κτιρίων 2017-2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7Α16ΩΞΕ-2ΗΘ Αρ. Πρωτ.: Β/1576
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Υλοποίηση της Πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Π.Φαλήρου με κωδικό ΟΠΣ5002349 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική 2014-2020" συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΡΘΘΩΞΕ-ΥΓΘ Αρ. Πρωτ.: Β/1574
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αντ/κων και παρ. υπηρεσιών συντήρησης συστ. κοινόχρηστων ποδηλάτων (1ο τρίμηνο 18-5-18 έως 17-8-18).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7Θ3ΤΩΞΕ-Ζ3Δ Αρ. Πρωτ.: Α/380
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια του προγράμματος INTERNATIONAL FORUM TRAINING & CONSULTING LTD με θέμα " Προετοιμασία και Μεθοδολογία Δομημένης Συνέντευξης για τα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων και Υπηρεσιακά Συμβούλια στα πλαίσια της Νέας Νομοθεσίας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΗΦ7ΩΞΕ-Λ3Η Αρ. Πρωτ.: 18916
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές επιστροφές(ΔΑΣΚΑ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΚΑΡΛΟΤΤΑ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ &ΤΑΠ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 668ΨΩΞΕ-ΨΣ0 Αρ. Πρωτ.: 18914
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές επιστροφές(ΜΠΑΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ε1ΛΩΞΕ-ΒΡΓ Αρ. Πρωτ.: 18912
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια Η/Υ, τερματικών, περιφερειακών και Η/Υ ειδικών χρήσεων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7Θ8ΔΩΞΕ-Ρ9Χ Αρ. Πρωτ.: Α/376
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λοιπές επιστροφές(Κεραμέα Ευαγγελία για ΤΦ ,ΤΑΠ έτους 2018)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΞΖΕΩΞΕ-1ΔΛ Αρ. Πρωτ.: 18800
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΟΙΚΟΝ/ΓΟΙ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ ΚΛΠ" ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω3Ξ8ΩΞΕ-ΗΒ0 Αρ. Πρωτ.: Β/1575
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΣΜΟΥ"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΙΜ7ΩΞΕ-9Γ8 Αρ. Πρωτ.: Α/379
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 1.386