Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λύση της υπαλληλικής σχέσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της ΣΑΜΙΩΤΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Γεωργίου, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού/Διοικητικού Λογιστικού/Λογιστικής/Οικονομικού
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΥ1ΩΩΞΕ-Κ72 Αρ. Πρωτ.: 16
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δικαιούχοι (ωφελούμενοι του Προγράμματος Απασχόλησης Κοινωφελούς Χαρακτήρα Πρόσκλησης Νο8/2018 του ΟΑΕΔ) ειδών ατομικής προστασίας και γάλατος έτους 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω8ΗΞΩΞΕ-3Ξ0 Αρ. Πρωτ.: 15
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Δικαιούχοι (τακτικό προσωπικό και ΙΔΟΧ) ειδών ατομικής προστασίας και γάλατος έτους 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΟΩ0ΩΞΕ-ΑΜ0 Αρ. Πρωτ.: 14
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 68ΗΖΩΞΕ-2ΦΡ Αρ. Πρωτ.: 13
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το μήνα Δεκέμβριο έτους 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 9Ο3ΝΩΞΕ-Ι3Δ Αρ. Πρωτ.: 12
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ14,17,20-24/12/18,ΛΙΑΚΟΣ 26-27/12/18,ΜΥΣΤΕΓΝΙΩΤΗΣ 12-13/12/18 & ΣΤΑΝΗΜΕΡΟΥΔΗ 24/12 ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ (ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 3Κ/2018) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ,ΕΡΓ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΟΔΗΓΟΙ ΚΛΠ" ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 61Α1ΩΞΕ-ΗΒΒ Αρ. Πρωτ.: Β/22
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ (ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ 3Κ/2018) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ,ΕΡΓ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,ΟΔΗΓΟΙ ΚΛΠ" ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΞ38ΩΞΕ-ΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: Β/21
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ ΤΕΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 62ΓΣΩΞΕ-2ΛΝ Αρ. Πρωτ.: Β/20
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΟΧ, (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ" ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω4ΩΗΩΞΕ-ΑΚΧ Αρ. Πρωτ.: Β/19
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ,ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΥΝΣΩΞΕ-ΓΕΔ Αρ. Πρωτ.: Β/18
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΑΤΙΚΗ 2014-2020-ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ" ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΥΤΠΩΞΕ-3Ξ1 Αρ. Πρωτ.: Β/17
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 67Η8ΩΞΕ-1ΞΦ Αρ. Πρωτ.: Β/16
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ κ.λ.π,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω2Κ8ΩΞΕ-2Η6 Αρ. Πρωτ.: Β/15
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ"ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΧΕΙΡ.Η/Υ Κ.Λ.Π",ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΘΨ4ΩΞΕ-ΑΟΝ Αρ. Πρωτ.: Β/14
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΟΔΗΓΟΣ- ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΕΧΝΙΤΗΣ" ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΙΧ5ΩΞΕ-ΖΝΘ Αρ. Πρωτ.: Β/13
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ- ΒΙΒΛ/ΜΟΙ-ΤΡΑΠ/ΜΟΙ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ-ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ-ΣΧ.ΦΥΛΑΚΕΣ Κ.Λ.Π "ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΧΟ3ΩΞΕ-ΥΞΝ Αρ. Πρωτ.: Β/12
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 2ου 15/ΜΕΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ,ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΟΙΚΟΝ/ΓΟΙ -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ ΚΛΠ" ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΨ6ΓΩΞΕ-84Ζ Αρ. Πρωτ.: Β/11
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αντ/κων και παρ. υπηρεσιών συντήρησης συστ. Κοινόχρηστων ποδηλάτων
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 63ΡΣΩΞΕ-ΚΙ1 Αρ. Πρωτ.: 24607
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019-2021.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Ω627ΩΞΕ-ΖΕΛ Αρ. Πρωτ.: 371 / 7-1-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΒ5ΜΩΞΕ-ΕΚ0 Αρ. Πρωτ.: Β/2201
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 1.457