Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 8.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 00-6116.001: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΒΔΖΩΞΕ-Λ4Α Αρ. Πρωτ.: 222/19.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την: «Προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας πεζού χειριστή (πλυστικό, αναρροφητικό σκουπίσματος)»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 949ΜΩΞΕ-ΑΑ7 Αρ. Πρωτ.: 529 / 21-6-2018
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΝΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΠΡΑΣΙΝΟ, ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΤΕΡΙΑ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΞΔΑΩΞΕ-ΒΒΟ Αρ. Πρωτ.: Β/903
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΝΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΡΟΥΝΟ & ΓΕΡΑΝΟΥΣ ΚΑΤΑΒΡΕΚΤΗΡΕΣ,ΠΡΑΣΙΝΟ & ΚΗΠΑΡΙΑ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΑΣΖΩΞΕ-ΓΞ8 Αρ. Πρωτ.: Β/902
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΝΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ,ΠΑΡΤΕΡΙΑ & ΠΡΑΣΙΝΟ,ΠΛΑΤΕΙΕΣ,ΠΑΡΚΑ & ΚΗΠΑΡΙΑ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΝΧΥΩΞΕ-ΩΜΗ Αρ. Πρωτ.: Β/901
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΘΕΝΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ,ΚΕΠ & ΤΜ.ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΚΑΠΗ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ& ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ, ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ, ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ& ΓΗΠΕΔΑ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ98ΙΩΞΕ-Ζ9Δ Αρ. Πρωτ.: Β/900
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την: «Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2018».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΩΣΑΔΩΞΕ-ΩΥ4 Αρ. Πρωτ.: 527 / 21-6-2018
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έξοδα οργάνωσης αιμοδοσίας (εδέσματα, έντυπα κ.λ.π.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 63Μ3ΩΞΕ-ΗΝΞ Αρ. Πρωτ.: Β/893
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Δημοσίευση αρ.πρωτ. 27202/2017 προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ".
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΟΛ3ΩΞΕ-Ο8Β Αρ. Πρωτ.: Β/896
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ (ΣΤΑΔΙΟΥ 33) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΣΝΣΩΞΕ-Φ2Ε Αρ. Πρωτ.: Β/899
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΟΜΗΡΟΥ 54 ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6184ΩΞΕ-Ζ5Υ Αρ. Πρωτ.: Β/898
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια σφραγίδων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7Χ5ΜΩΞΕ-ΣΩΘ Αρ. Πρωτ.: Β/897
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω519ΩΞΕ-ΒΛ2 Αρ. Πρωτ.: Β/895
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΤΑΠ ΑΠΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΘΜ4ΩΞΕ-469 Αρ. Πρωτ.: Β/894
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα οργάνωσης αιμοδοσίας (εδέσματα, έντυπα κ.λ.π.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΘ6ΩΞΕ-821 Αρ. Πρωτ.: Β/892
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Α.Π. 8306/2018 & 8969/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. 72/2018 & 123/2018 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ " ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ" ( ΥΠ΄ΑΡ.ΦΥΛΛΑ 14244 & 14250/2018 ).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 67Ζ3ΩΞΕ-ΛΝ0 Αρ. Πρωτ.: Β/891
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή ορκοτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2017 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΖΓ6ΩΞΕ-ΓΣΘ Αρ. Πρωτ.: Α/226
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6ΞΓΤΩΞΕ-5ΕΛ Αρ. Πρωτ.: 12297
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την: «Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2018».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 66Δ2ΩΞΕ-ΟΗΝ Αρ. Πρωτ.: 525 / 20-6-2018
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δαπέδων ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου, πρ/σμού μελ. 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Π78ΩΞΕ-6Ο9 Αρ. Πρωτ.: 228/19.06.2018
Αρ. Αποφ.: 228 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 1.310