Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων 2016-2018 συν 1-30/6/2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΜΘΕΩΞΕ-ΘΟ3 Αρ. Πρωτ.: Β/1227
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (κίνηση απορ/ρων) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 1/7-1/8/2018.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΘ6ΟΩΞΕ-ΟΔ0 Αρ. Πρωτ.: Β/1228
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ) Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2018-2020, Προμήθεια λιπαντικών 2018-2020
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6Σ2ΜΩΞΕ-ΘΡΞ Αρ. Πρωτ.: 15408 / 14.8.2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση όρων ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για : Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2018-2020, Προμήθεια λιπαντικών 2018 -2020, προϋπολογισμού μελέτης 952.876,87€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ2ΧΦΩΞΕ-Τ9Α Αρ. Πρωτ.: 281 / 9-8-2018
Αρ. Αποφ.: 281 / 2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6148ΩΞΕ-Σ46 Αρ. Πρωτ.: 673
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας και γάλατος έτους 2018 στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΛΦΝΩΞΕ-ΚΚΜ Αρ. Πρωτ.: 672
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ - ΚΕΠ ΚΛΠ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Ω9Ξ3ΩΞΕ-ΡΓΓ Αρ. Πρωτ.: 671
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΥΧΩΞΕ-4Κ7 Αρ. Πρωτ.: Β/1226
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών για το μήνα Ιούλιο έτους 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 62ΑΑΩΞΕ-ΜΩ3 Αρ. Πρωτ.: 670
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης τακτικού προσωπικού για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας μηνός Ιουλίου έτους 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΞΦ2ΩΞΕ-009 Αρ. Πρωτ.: 668
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου για το μήνα Ιούλιο έτους 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΩΟΔΩΞΕ-97Ξ Αρ. Πρωτ.: 666
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης τακτικού προσωπικού της Δ/νσης Δημοτικών Προσόδων μηνός Ιουλίου έτους 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΡ9ΩΞΕ-4Τ2 Αρ. Πρωτ.: 665
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στο τακτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το μήνα Ιούλιο έτους 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 65Ψ5ΩΞΕ-7Ξ2 Αρ. Πρωτ.: 664
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Πρόσληψη εννέα (9) ατόμων, κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας οδηγών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΑΕ3ΩΞΕ-ΤΧΨ Αρ. Πρωτ.: 663
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το β’ εξάμηνο έτους 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Φ4ΚΩΞΕ-Ξ23 Αρ. Πρωτ.: 541
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΕΑΝΩΞΕ-ΘΜΑ Αρ. Πρωτ.: Β/1224
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 78ΘΗΩΞΕ-Χ56 Αρ. Πρωτ.: Β/1223
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΕΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ κ.λ.π,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 664ΩΩΞΕ-Χ11 Αρ. Πρωτ.: Β/1222
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου15/ΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ"ΤΕΧΝΙΤΕΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΧΕΙΡ.Η/Υ Κ.Λ.Π",ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Ω61ΩΞΕ-5ΜΨ Αρ. Πρωτ.: Β/1221
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ 1ου 15/ΜΕΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΟΔΗΓΟΣ- ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΕΧΝΙΤΗΣ " ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΡ6ΘΩΞΕ-ΧΤΒ Αρ. Πρωτ.: Β/1220
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 1.347