Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Κατασκευή αγωγών και συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο σε διάφορα σημεία του Δήμου 2017».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ1ΤΩΩΞΕ-09Χ Αρ. Πρωτ.: 213/17.07.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας (κίνηση απορ/ρων) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝ.1-6-2019/1-7-2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΓ9ΞΩΞΕ-ΞΝΖ Αρ. Πρωτ.: Β/1280
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Επιχορήγηση Ν.Πρ. Δημοτικοί & Παιδικοί Σταθμοί Δήμου (συστατική πράξη)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 96Ω1ΩΞΕ-ΤΡΝ Αρ. Πρωτ.: 14772
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛ.ΥΠΗΡ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 7ΝΝΖΩΞΕ-867 Αρ. Πρωτ.: Α/107
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Ψ07ΕΩΞΕ-3ΑΖ Αρ. Πρωτ.: Α/114
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ" ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΩΤΧΗΩΞΕ-Τ7Ζ Αρ. Πρωτ.: Α/108
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ-,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6ΝΕΝΩΞΕ-Ρ68 Αρ. Πρωτ.: Α/109
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ-ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΩΖ7ΧΩΞΕ-5Κ8 Αρ. Πρωτ.: Α/110
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "-ΟΔΗΓΟΣ- ΕΡΓΑΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΤΗΣ" ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΩΡ5ΦΩΞΕ-ΦΞΘ Αρ. Πρωτ.: Α/111
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΙΔΑΧ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗΣ,ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Ω2ΥΦΩΞΕ-ΤΞ8 Αρ. Πρωτ.: Α/112
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΙΔΑΧ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ "-ΟΔΗΓΟΣ- ΕΡΓΑΤΗΣ-ΤΕΧΝΙΤΗΣ" ΩΣ ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘ/ΚΗ ΚΑΤ/ΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Ω0ΥΣΩΞΕ-Β08 Αρ. Πρωτ.: Α/113
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΟΔΗΓΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ- ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΨΠΨΧΩΞΕ-ΥΩ9 Αρ. Πρωτ.: Α/106
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΥΠΕΡΩΡ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΥΠΑΛ.ΤΗΣ ΥΠΗΡ.ΠΟΛΙΤΙΣΜ.ΑΘΛΗΤ.ΚΟΙΝΩΝ.ΠΟΛΙΤ-ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΕΚΔΩΛΩΣΕΩΝ- ΩΣ Η ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 61ΒΙΩΞΕ-ΔΥ2 Αρ. Πρωτ.: Α/100
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ-ΟΔΗΓΩΝ-ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΠΟΠΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, ΩΣ Η ΣΥΝ/ΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΩΘΚΩΩΞΕ-4Χ5 Αρ. Πρωτ.: Α/102
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛ.ΥΠΗΡ.ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟ, ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: Ψ6ΖΧΩΞΕ-8ΟΒ Αρ. Πρωτ.: Α/103
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 60Χ5ΩΞΕ-ΣΩΟ Αρ. Πρωτ.: Α/104
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΥΠΗΡ. ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 7Ν0ΕΩΞΕ-Ψ6Ο Αρ. Πρωτ.: Α/105
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6ΨΛΗΩΞΕ-Τ2Υ Αρ. Πρωτ.: Α/97
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 ΣΕ ΜΟΝΙΜΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6Τ6ΓΩΞΕ-ΙΘΕ Αρ. Πρωτ.: Α/98
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, ΣΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣ. ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ- ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ- ΩΣ ΟΙ ΣΥΝΗΜ.ΜΙΣΘΟΔ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΩΕΚΓΩΞΕ-ΣΧΙ Αρ. Πρωτ.: Α/99
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 1.593