Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη Απόφασης για την έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)» οικονομικού έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΠΘΠΩΞΕ-52Ι 12/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 65/21.02.2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 2018
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Θ32ΩΞΕ-Γ9Α 12/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5274 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.784,75€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 00-6481.003: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΚΞΔΩΞΕ-0ΩΔ 12/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 56/06.03.2018 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασία συντήρησης νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: 6ΟΣΥΩΞΕ-ΝΨΙ 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5051 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων μικρών σιδηροιστών κ.λ.π. 2018 και προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και υλικών αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια 2018.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 62ΚΗΩΞΕ-ΩΤ3 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5055 / 8-3-2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Προμήθεια βιβλίων διαφόρων εκδόσεων CD - περιοδικών-ΠΑΓΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω0Ο7ΩΞΕ-ΤΩΥ 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5213 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων μικρών σιδηροιστών κ.λ.π. 2018 και προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και υλικών αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια 2018, πρ. μελ. 232.124,12€ συμπ/νου ΦΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΜΞΑΩΞΕ-Ο4Θ 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 49 / 20-2-2018 Αρ. Αποφ.: 49 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση και απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της εκδήλωσης «Παλαιό Φάληρο-Ένας βιβλιότοπος για τα παιδιά»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: 6Υ8ΨΩΞΕ-Η3Ε 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 133 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση και απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών για την υλοποίηση της εκδήλωσης «Παλαιό Φάληρο-Ένας βιβλιότοπος για τα παιδιά»
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΟΧΥΩΞΕ-ΩΘ5 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 132 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συντήρηση πιδάκων 2016 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΒ31ΩΞΕ-ΙΨΞ 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/320 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συνδρομή στην "Κτηματολόγιο Α.Ε." & μηνιαία δαπάνη χρήσης ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/11/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/12/2017 ).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 618ΗΩΞΕ-ΕΤΤ 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/318 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Κ5ΟΩΞΕ-ΤΜΠ 09/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/317 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την: «Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2018».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 7ΖΕΥΩΞΕ-ΦΧΟ 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 131 / 8-3-2018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την “Εργασία συντήρηση αυτόματου ποτίσματος (συμπ. ανταλλακτικών και αναλωσίμων) ”
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΔΑ: 7ΔΗΧΩΞΕ-ΤΕ8 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 130 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 28/12/2017 ΕΩΣ ΚΑΙ 29/01/2018 ) .
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ5ΗΒΩΞΕ-6ΞΧ 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/314 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΔΑ: ΨΡ6ΦΩΞΕ-ΞΦΝ 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 129 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΔΑ: Ω7ΕΨΩΞΕ-Η12 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 127 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΔΑ: 6Β6ΩΩΞΕ-ΠΨΡ 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 128 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΔΑ: 75ΙΟΩΞΕ-ΒΑΧ 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 126 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εργασίες μαγνητοφώνησης, μαγνητοσκόπησης, απομαγνητοφώνησης, βιβλιοδεσίας & αναπαραγωγής των πρακτικών των συνεδριάσεων Δ.Σ2018-2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 78ΦΥΩΞΕ-ΣΝ3 08/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 5059 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 1.254