Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΙΚΠΑ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-ΕΔ Αρ. Πρωτ.: 110/2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΤΕΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-ΗΔ Αρ. Πρωτ.: 124/14.04.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΤΕΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-4Κ Αρ. Πρωτ.: 124/14.04.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-19 Αρ. Πρωτ.: 109/2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-5Γ Αρ. Πρωτ.: 9673-149/15-4-2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-Ε8 Αρ. Πρωτ.: 109/2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΜΗΧ/ΤΟΣ Ν/ΦΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-0Ι Αρ. Πρωτ.: 123/14.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-Δ8 Αρ. Πρωτ.: 10044-222
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ο.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-ΗΖ Αρ. Πρωτ.: 9978-213
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΟΣΟΥ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-ΛΨ Αρ. Πρωτ.: 122/14.04.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-ΜΘ Αρ. Πρωτ.: 9929-212
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-ΠΔ Αρ. Πρωτ.: 9907-211
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-Γ9 Αρ. Πρωτ.: 9711-180/15-4-2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-13 Αρ. Πρωτ.: 9842-197
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-5Φ Αρ. Πρωτ.: 9687-158
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-ΨΒ Αρ. Πρωτ.: 9686-157
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-ΜΤ Αρ. Πρωτ.: 9659-140/15-4-2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-ΠΙ Αρ. Πρωτ.: 9685-156
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-Ψ5 Αρ. Πρωτ.: 9596-114/15-4-2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΈΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 4ΑΓΤΩΞΕ-7Ε Αρ. Πρωτ.: 9681-155
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 1.591 1.592 1.593 1.594 1.595 1.607