Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (116,60 €) εκατόν δέκα έξι ευρώ και εξήντα λεπτά που κατεβλήθησαν για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω λογαριασμών ΔΕΗ από την ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞΕ-9ΙΘ Αρ. Πρωτ.: 43/20.02.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (82,30 €) ογδόντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά που κατεβλήθησαν για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω λογαριασμών ΔΕΗ από την ΚΩΣΤΑΡΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞΕ-ΞΩΕ Αρ. Πρωτ.: 42/20.02.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συμφωνητικό για την παροχή υπηρεσιών "Μισθώματα μεταφορικών μέσων (μεταφορά μαθητών)"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞΕ-6ΡΝ Αρ. Πρωτ.: 62
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (63,44 €) εξήντα τρία ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά που κατεβλήθησαν για τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω λογαριασμών ΔΕΗ από την ΚΩΣΤΑΡΑ ΕΥΤΕΡΠΗ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞΕ-ΦΒΙ Αρ. Πρωτ.: 41/20.02.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συμφωνητικό για την παροχή υπηρεσιών: "Μισθώματα μεταφορικών μέσων (μεταφορά μαθητών)"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞΕ-8Ε9 Αρ. Πρωτ.: 62
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (1.177,70 €) χίλια εκατόν εβδομήντα επτά ευρώ και εβδομήντα λεπτά που κατεβλήθησαν για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω λογαριασμών ΔΕΗ από την ΔΟΥΚΟΓΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞΕ-Ι02 Αρ. Πρωτ.: 40/20.02.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση – συμπλήρωση του άρθρου 17 της με αριθμό 299/20.10.2008 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου (περί αναπροσαρμογής τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων & τελών διαφημίσεως).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖ8ΩΞΕ-44Ε Αρ. Πρωτ.: 34/20.02.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩΞΕ-Ψ44 Αρ. Πρωτ.: 112/16.02.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩΞΕ-ΩΝΙ Αρ. Πρωτ.: 113/16.02.2012
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο(2) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩΞΕ-ΑΔΜ Αρ. Πρωτ.: 60/20.02.2012
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες, για την κάλυψη εποχικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 8 του άρθ. 49 του Ν. 3943/201
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩΞΕ-Φ1Ν Αρ. Πρωτ.: 59/20.02.2012
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (90,00) ενενήντα ευρώ που κατεβλήθησαν για παράβολο αλλοδαπού, από τον JAHAJ TEUTA.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩΞΕ-ΕΚΔ Αρ. Πρωτ.: 57/20.02.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (47,55 €) σαράντα επτά ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά που κατεβλήθησαν για δημοτικά τέλη & δημοτικό φόρο μέσω λογαριασμών ΔΕΗ, από τον ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΒΟΖΧΩΞΕ-ΝΔΑ Αρ. Πρωτ.: 58/20.02.2012
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΒΟΖΝΩΞΕ-ΓΒΞ Αρ. Πρωτ.: 4622/20.02.2012
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
΄Εγκριση διενέργειας προμήθειας ξυλείας.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖΝΩΞΕ-ΖΩ9 Αρ. Πρωτ.: 61
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Εγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών κιγκαλερίας
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖΝΩΞΕ-ΗΝ2 Αρ. Πρωτ.: 60
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΛΑΔΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖΝΩΞΕ-ΓΕΦ Αρ. Πρωτ.: 657
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖΝΩΞΕ-ΜΛΚ Αρ. Πρωτ.: 1
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩΞΕ-0ΣΙ Αρ. Πρωτ.: 514/30.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΖΕΦΕΡΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: ΒΟΖΑΩΞΕ-ΖΑΨ Αρ. Πρωτ.: 602
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 1.533 1.534 1.535 1.536 1.537 1.629