Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-Ι6Χ Αρ. Πρωτ.: 300/06.09.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-ΑΘ5 Αρ. Πρωτ.: 24639
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-Ξ7Ο Αρ. Πρωτ.: 299/06.09.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-ΤΒΑ Αρ. Πρωτ.: 289/11.08.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-ΒΓΞ Αρ. Πρωτ.: 391
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίων Κανονισμών Λειτουργίας: α) Εκτελεστικής Επιτροπής, β) Οικονομικής Επιτροπής και γ) Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-Ψ5Χ Αρ. Πρωτ.: 255/31.08.2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση διαπαραταξιακής επιτροπής για τη σύνταξη του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμ/λίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-99Ω Αρ. Πρωτ.: 254/31.08.2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό τριών αιρετών γυναικών, οι οποίες θα εκπροσωπήσουν το Δήμο μας στα πλαίσια του έργου "Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4Α8ΠΩΞΕ-8ΙΙ Αρ. Πρωτ.: 253/31.08.2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΑΦΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-29Χ Αρ. Πρωτ.: 249/31.08.2011
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της 1ης Μερικής Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού έτους 2011, του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-5ΩΗ Αρ. Πρωτ.: 252/31.08.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ν.π.δ.δ. "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-6ΑΜ Αρ. Πρωτ.: 251/31.08.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης ποσού 1.240,65€ που θα πληρωθούν κεκλεισμένων χρήσεων για αμοιβές και έξοδα προσωπικού του Δήμου μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-Ο78 Αρ. Πρωτ.: 239/31.08.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσεως, τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και την παραχώρησή του στον κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-ΔΦ5 Αρ. Πρωτ.: 248/31.08.2011
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσεως, τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και την παραχώρησή του στον κ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Η.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-ΗΓ7 Αρ. Πρωτ.: 247/31.08.2011
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού σαράντα πέντε (45,00€) ευρώ που κατεβλήθησαν από τον LACI MEGI PETRAQI.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-2ΞΙ Αρ. Πρωτ.: 246/31.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί διαγραφής: α) 268,28€ ΔΤ έτους 2011 και β) 11,40€ ΔΦ έτους 2011, που βεβαιώθηκαν στην ΚΑΠΑ ΜΑΡΙΝ Α.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-ΤΣΞ Αρ. Πρωτ.: 245/31.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί διαγραφής: α) 285,93€ ΔΤ έτους 2011 και β) 12,15€ ΔΦ έτους 2011, που βεβαιώθηκαν στην ΚΑΠΑ ΜΑΡΙΝ Α.Ε. (81,00τ.μ.)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-Δ4Ψ Αρ. Πρωτ.: 244/31.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί διαγραφής: α) 232,98€ ΔΤ έτους 2011 και β) 9,90€ ΔΦ έτους 2011, που βεβαιώθηκαν στην ΚΑΠΑ ΜΑΡΙΝ Α.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-ΟΝΚ Αρ. Πρωτ.: 243/31.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί διαγραφής: α) 299,17€ ΔΤ έτους 2011, β) 12,71€ ΔΦ έτους 2011 και γ) 37,96€ ΤΑΠ έτους 2011 που βεβαιώθηκαν στην κα ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ Χ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-ΧΦΝ Αρ. Πρωτ.: 242/31.08.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΧΖΩΞΕ-ΑΨΗ Αρ. Πρωτ.: 241/31.08.2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 1.455 1.456 1.457 1.458 1.459 1.508