Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Ιδιωτικο συμφωνητικο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Ο0ΩΞΕ-52Μ Αρ. Πρωτ.: 29804
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Ιδιωτικο συμφωνητικο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Ο0ΩΞΕ-6ΕΓ Αρ. Πρωτ.: 29807
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (458,54 €) τετρακόσια πενήντα-οκτώ ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά που κατεβλήθησαν για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω λογαριασμών ΔΕΗ από την ΚΟΥΠΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45Ο0ΩΞΕ-Ξ7Τ Αρ. Πρωτ.: 283/25.10.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ (185,00 €) που κατεβλήθησαν από την ΑΣΛΑΝΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45Ο0ΩΞΕ-5ΑΩ Αρ. Πρωτ.: 281/25.10.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (999,08 €) εννιακόσια ενενήντα εννέα ευρώ και οκτώ λεπτά που κατεβλήθησαν για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω λογαριασμών ΔΕΗ από τον ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45Ο0ΩΞΕ-ΧΝΜ Αρ. Πρωτ.: 280/25.10.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (30,91 €) τριάντα ευρώ και ενενήντα ένα λεπτά που κατεβλήθησαν για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω λογαριασμών ΔΕΗ από την ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45Ο0ΩΞΕ-Υ4Ν Αρ. Πρωτ.: 279/25.10.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ενενήντα ευρώ (90,00€) που κατεβλήθησαν από τον BASHLLARI ERANDO.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45Ο0ΩΞΕ-ΝΝΗ Αρ. Πρωτ.: 278/25.10.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εκατό ευρώ (100,00 €) που κατεβλήθησαν από τον/την ΚΟCIU ERALDA.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45Ο0ΩΞΕ-ΗΕΠ Αρ. Πρωτ.: 277/25.10.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ενενήντα ευρώ (90,00 €) που κατεβλήθησαν από τον MATA ALMA
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 45Ο0ΩΞΕ-ΣΚ5 Αρ. Πρωτ.: 276/25.10.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Ο0ΩΞΕ-Σ5Χ Αρ. Πρωτ.: 494/25-10-2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45Ο0ΩΞΕ-ΞΟ4 Αρ. Πρωτ.: 495/25-10-11
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΟΗΩΞΕ-ΨΗ2 Αρ. Πρωτ.: 350/04.10.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΟΗΩΞΕ-22Υ Αρ. Πρωτ.: 358/18.10.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΟΗΩΞΕ-ΠΧ2 Αρ. Πρωτ.: 372/18.10.2011
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΟΗΩΞΕ-ΡΔ0 Αρ. Πρωτ.: 493
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45ΟΗΩΞΕ-1ΩΓ Αρ. Πρωτ.: 371/18.10.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
΄Εγκριση διενέργειας προμήθειας στεγάστρων αύλειων χώρων σχολικών συγκροτημάτων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 45ΟΗΩΞΕ-Ξ4Φ Αρ. Πρωτ.: 490
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Ο1ΩΞΕ-8ΛΜ Αρ. Πρωτ.: 370/18.10.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΣΔΚΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Ο1ΩΞΕ-8ΚΠ Αρ. Πρωτ.: 369/18.10.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΑΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΥΔΑΠ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 45Ο1ΩΞΕ-2ΩΔ Αρ. Πρωτ.: 368/18.10.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 1.303 1.304 1.305 1.306 1.307 1.366