Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση της 3ης Μερικής Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011, του νομικού προσώπου με την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 457ΦΩΞΕ-ΘΚ3 Αρ. Πρωτ.: 332/28.11.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για α)την έγκριση διοργάνωσης της εκδήλωσης βράβευσης αριστούχων Δημοτών μαθητών που εισήχθησαν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ κατά το σχολικό έτος 2010-2011, στις 21 Δεκεμβρίου 2011 και β) την έγκριση της σχετικής πίστωσης ύψους 5.000 ευρώ , με από
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 457ΦΩΞΕ-Α09 Αρ. Πρωτ.: 333/28.11.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης επί της με αριθμό 31374/09.11.11 αίτησης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Π. ΜΑΡΙΟΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ», που αφορά στη μείωση του μηνιαίου μισθώματος .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 457ΦΩΞΕ-ΦΚΩ Αρ. Πρωτ.: 325/28.11.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (14,25 €) δεκατέσσερα ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά που κατεβλήθησαν από τον κ. ΦΛΙΑΚΟ ΖΑΦΕΙΡΗ μέσω ΔΕΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 457ΦΩΞΕ-ΜΒΡ Αρ. Πρωτ.: 331/28.11.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΔΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 457ΦΩΞΕ-52Η Αρ. Πρωτ.: 601
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ
Λήψη απόφασης για την ανάθεση της τήρησης του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης των διαθεσίμων του δήμου και της μισθοδοσίας των υπαλλήλων του δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 457ΦΩΞΕ-4ΛΤ Αρ. Πρωτ.: 324/28.11.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (532,85€) που κατεβλήθησαν για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω λογαριασμών ΔΕΗ από τον κ. ΑΡΚΕΛΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 457ΦΩΞΕ-Μ0Μ Αρ. Πρωτ.: 330/28.11.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εικοσιτεσσάρων ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτών (24,72€) που κατεβλήθησαν για δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας μέσω λογαριασμών ΔΕΗ από την κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΚΜΗΝΗ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 457ΦΩΞΕ-7ΨΠ Αρ. Πρωτ.: 329/28.11.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού (90,00€) που κατεβλήθησαν από την κ. GABARAEVA VANDA.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 457ΦΩΞΕ-86Δ Αρ. Πρωτ.: 328/28.11.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ( 8.878,61 ) οκτώ χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα οκτώ ευρώ και εξήντα ένα λεπτά που κατεβλήθησαν από διάφορους οφειλέτες (ως οι συνημμένες καταστάσεις) οι οποίοι προσέφυγαν
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 457ΓΩΞΕ-1ΥΔ Αρ. Πρωτ.: 327/28.11.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των πρακτικών της συμβιβαστικής επιτροπής του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 κατά τη συνεδρίαση που έγινε την : 17η/11/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 457ΓΩΞΕ-ΜΘΦ Αρ. Πρωτ.: 326/28.11.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Περίληψη διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Δημοτικού Σχολείου Αποδήμων Ελληνοπαίδων.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 457ΓΩΞΕ-ΙΣΨ Αρ. Πρωτ.: 33633
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 457ΓΩΞΕ-Ζ47 Αρ. Πρωτ.: 33406
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 457ΓΩΞΕ-4ΡΩ Αρ. Πρωτ.: 33405
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εκμίσθωση περιπτέρου Μαλακοτιανού Σταματίου ευρισκόμενο στην οδό Ναϊάδων 119σε Αγρίτη Δημήτριο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 457ΓΩΞΕ-768 Αρ. Πρωτ.: 597
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 35-7135.03
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4570ΩΞΕ-ΒΒΔ Αρ. Πρωτ.: 432/22.11.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 35-6262.06
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4570ΩΞΕ-ΝΒΖ Αρ. Πρωτ.: 431/22.11.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 10-6142.06
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4570ΩΞΕ-Χ90 Αρ. Πρωτ.: 430/22.11.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 10-6266.07
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4570ΩΞΕ-ΤΔ8 Αρ. Πρωτ.: 429/22.11.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑ 30-6662.04
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 4570ΩΞΕ-1ΗΘ Αρ. Πρωτ.: 428/22.11.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 1.252 1.253 1.254 1.255 1.256 1.326