Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2018-2021 συν, περιόδου από 30-5-2021 έως 30-11-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΥΗΛΩΞΕ-Π4Θ Αρ. Πρωτ.: Β/1161
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2018-2021 συν περιόδου από 30-5-2021 έως 30-11-2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΠ2ΜΩΞΕ-ΙΛΥ Αρ. Πρωτ.: Β/1160
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για την Τροποποίηση των παραδοτέων ειδών της διαδικασίας ανοικτού διαγωνισμού Προμήθεια συνοδευτικού εξοπλισμού μηχ/των έργου, 2 μονάδες αυτοφερόμενου εξοπλισμού καθαριότητας πεζοδρομίων (Φιλόδημος ΙΙ), Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχ/τος υδραυλικής μετάδοσης ισχύος, υψηλής στρεμματικής απόδοσης με συλλέκτη υπολείμματος (Φιλόδημος ΙΙ), Προμήθεια αυτοκινούμενων αναρροφητικών σαρώθρων (τύπου compact) με κάδο συγκέντρωσης απορριμμάτων χωρητικότητας 500-650 lit και συνοδευτικό εξοπλισμό αποχιονισμού σε ένα εξ αυτών (Φιλόδημος ΙΙ) λόγω αλλαγής των παραγόμενων μοντέλων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΙΑΤΩΞΕ-ΞΝΩ Αρ. Πρωτ.: 215/08.06.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη δεκαεπτά (17) υπαλλήλων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΑ5ΙΩΞΕ-ΣΦ3 Αρ. Πρωτ.: 217/08.06.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης, περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ4Ε8ΩΞΕ-3Κ4 Αρ. Πρωτ.: 38/04.06.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου μίας θέσης στάθμευσης, για το με αρ. κυκλοφορίας ΚΟΜ 1914 όχημα, επί της οδού ΚΑΝΑΡΗ 31.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Ρ7ΙΩΞΕ-Ε6Λ Αρ. Πρωτ.: 37/04.06.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριότητων του Δήμου
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝΦ4ΩΞΕ-56Μ Αρ. Πρωτ.: 15523
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για την κατάργηση μίας θέσης στάθμευσης, για το με αρ. κυκλοφορίας ΥΗΗ6623 όχημα, επί της οδού ΕΡΑΤΟΥΣ 45.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΝΞΘΩΞΕ-ΩΗΩ Αρ. Πρωτ.: 36/04.06.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης, περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΝΝΨΩΞΕ-ΕΝ7 Αρ. Πρωτ.: 39/11.06.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συνέχιση απασχόλησης ΟΑΕΔ (04/2020) βάσει ΚΥΑ 1.2018, τεσσάρων ωφελουμένων για δύο (2) μήνες πέραν της αρχικής λήξης.
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΔΑ: 6ΕΣΜΩΞΕ-3ΙΤ Αρ. Πρωτ.: 333
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ & ΜΗΧ/ΤΩΝ 2018-2020 συν- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Χ0ΥΩΞΕ-Τ3Θ Αρ. Πρωτ.: Β/1150
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δράσεις ρομποτικής ΚΔΑΠ 2020 συν. ΔΑΠΑΝΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΄΄ΔΡΑΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΚΔΑΠ΄΄ ΣΤΟ ΔΗΜΟ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 20116/20-10-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ .
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ06ΚΩΞΕ-Ο9Φ Αρ. Πρωτ.: Β/1158
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
'Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης διατροφής σε απόρους δημότες 2018-2019 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6105ΩΞΕ-ΤΚΚ Αρ. Πρωτ.: Β/1154
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο της διάχυσης της πολιτιστικής κληρονομιάς και τουριστικής ανάπτυξης της πόλης 2020 συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΔΘΝΩΞΕ-14Ξ Αρ. Πρωτ.: Β/1153
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση γηπέδου ποδοσφαίρου " Σ. Αγγελόπουλος" 2020συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6Π0ΛΩΞΕ-ΔΟΖ Αρ. Πρωτ.: Β/1151
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"Επιστροφή στη κα Μιμίκου Δέσποινα για δικαιώματα χρήσης οστεοφυλακείων"
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΚΛ2ΩΞΕ-ΑΡΒ Αρ. Πρωτ.: 15368
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΜΑΥΩΞΕ-ΗΧΘ Αρ. Πρωτ.: 331
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6Υ61ΩΞΕ-9ΜΔ Αρ. Πρωτ.: 106
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 9ΚΔΖΩΞΕ-ΤΝΣ Αρ. Πρωτ.: 15293
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λήψη απόφασης για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη διαμόρφωση παραλίας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΨΑ2ΩΞΕ-Β22 Αρ. Πρωτ.: 224 / 16-06-2021
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1 2 3 2,040