Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6Κ7ΙΩΞΕ-15Π Αρ. Πρωτ.: 640
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού «Προμήθεια εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για την Β’ παιδική χαρά Πάρκου Φλοίσβου» μέσω του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Η6ΟΩΞΕ-8ΛΙ Αρ. Πρωτ.: 99 / 29-7-2019
Αρ. Αποφ.: 99 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εκλογική αποζημίωση μονίμων υπαλλήλων(26 Μαϊου 2019 & 2 Ιουνίου 2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒΦΒΩΞΕ-3ΣΙ Αρ. Πρωτ.: 16400
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ(26 Μαϊου & 2 Ιουνίου 2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ω3ΠΡΩΞΕ-Μ7Ε Αρ. Πρωτ.: 16399
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκλογική αποζήμιωση μονιμών υπαλλήλων(26 Μαϊου 2019 & 2 Ιούνιου 2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΚΜΟΩΞΕ-Ω9Θ Αρ. Πρωτ.: 16398
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκλογική αποζήμιωση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.(26 Μαϊου & 2 Ιουνίου)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ4ΖΤΩΞΕ-9ΤΨ Αρ. Πρωτ.: 16397
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκλογική αποζήμιωση μονίμων υπαλλήλων(26 Μαϊου & 2 Ιούνιου 2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΞΓΒΩΞΕ-ΛΥΝ Αρ. Πρωτ.: 16396
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκλογική αποζήμιωση υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.(26 Μαϊου & 2 Ιουνίου 2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 694ΑΩΞΕ-ΤΤ5 Αρ. Πρωτ.: 16395
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκλογική αποζήμιωση μονίμων υπαλλήλων( 26 Μαϊου & 2 Ιουνίου 2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΜΓΡΩΞΕ-ΤΝΨ Αρ. Πρωτ.: 16394
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ(26 Μαϊου 2019 & 2 Ιούνιου 2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΩΔΛΩΞΕ-ΘΣ2 Αρ. Πρωτ.: Α/785
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκλογική αποζήμιωση μονίμων υπαλλήλων(26 Μαϊου 2019 & 2 Ιούνιου 2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΒΦ7ΩΞΕ-ΕΩΠ Αρ. Πρωτ.: 16393
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκλογική αποζημίωση μονίμων Υπαλλήλων( 26 Μαϊου & 2 Ιουνίου 2019)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΗΚΩΩΞΕ-ΑΙΖ Αρ. Πρωτ.: 16391
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εκλογική αποζήμιωση υπαλλήλων ΙΔΑΧ(26 Μαϊου & 2 Ιούνιου)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 66Τ3ΩΞΕ-ΘΤ1 Αρ. Πρωτ.: 16392
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπλήρωση της 428/20-05-2019 απόφασης Δημάρχου περί καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης τακτικού προσωπικού για το β’ εξάμηνο έτους 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒΣ3ΩΞΕ-Μ52 Αρ. Πρωτ.: 607
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποκατάσταση λειτουργίας συντριβανιών 2019
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΑΦΟΩΞΕ-4Ξ5 Αρ. Πρωτ.: 16388
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση για την απευθείας ανάθεση για την: «Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΔΑ: 6ΓΚ6ΩΞΕ-ΖΦΛ Αρ. Πρωτ.: 639 / 22-8-2019
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Συντήρηση αυτόματου ποτίσματος (συμπ. ανταλλακτικών και αναλωσίμων) 2Η ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: ΩΕΟ6ΩΞΕ-Π5Ν Αρ. Πρωτ.: Β/1477
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση νησίδας Λ. Αμφιθέας εντός των Διοικ/κών ορίων του Δήμου -3η ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΔΑ: Ψ5ΝΙΩΞΕ-ΩΧΙ Αρ. Πρωτ.: Β/1476
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. για ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019-2021συν
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: Ψ9ΚΕΩΞΕ-ΙΓΙ Αρ. Πρωτ.: 16374
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποδέσμευση. Επισκευή εκτάκτων βλαβών παραγωγικής διαδικασίας 2019(ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 358/2019 ΑΑΥ)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 6ΚΚΤΩΞΕ-ΧΩΝ Αρ. Πρωτ.: 16373
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 1.611