1 62 63 64 65 66

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών ατομικής περιποίησης και ειδών υγιεινής για άπορους δημότες.     ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ………..  

  Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας ( σακούλες) Ημ/νια  διενέργειας  27-3-2018 Διακήρυξη  συνοπτικού διαγωνισμού

Με βάση την με αριθμό 72/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ακυρώνεται και ανακαλείται η διαδικασία  της με αρ 34/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας ( σακούλες).

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων μικρών σιδηροιστών κ.λ.π. 2018 και προμήθεια  λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων και υλικών αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια 2018 , ποσού 187.196,87€ πλέον ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

Ανακοίνωση για την μετάθεση του συνοπτικού διαγωνισμού του ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2017 1.ΤΕΥΔ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2017 1.Τεχνική Έκθεση 2. Προυπολογισμός 3.Τιμολόγιο 4.Περίληψη διακήρυξης 5.Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

  Ανοιχτός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017” 1.ΜΕΛΕΤΗ 2.ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ 478/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6.ΤΕΥΔ

1 62 63 64 65 66