1 58 59 60 61 62 75

Α/Α Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Πίνακας Θεμάτων Αποφάσεων Δ.Σ. 1 29.01.2020 29.01.2020  ΑΔΣ 3/2020 ΑΔΣ 5/2020 2 24.02.2020 24.02.2020 ΑΔΣ 17/2020 3 24.02.2020 24.02.2020 4 31.03.2020 31.03.2020 5 14.04.2020 14.04.2020 6 13.05.2020 13.05.2020 ΑΔΣ 84/2020 ΑΔΣ 85/2020 ΑΔΣ 86/2020 ΑΔΣ 87/2020 ΑΔΣ 88/2020 ΑΔΣ 89/2020 7 16.06.2020 16.06.2020 8 10.07.2020 10.07.2020 9 16.07.2020 16.07.2020 10 16.07.2020 […]

Ενημερώθηκαν για την παροχή από τον Δήμο αξιόπιστων και σημαντικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας στους Δημότες με πρόθεση να ακολουθηθεί το πετυχημένο μοντέλο και σε άλλες χώρες

Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2019 : Διακήρυξη:   154-2019 Διακηρυξη Mεταφορές προσώπων ΚΑΠΗ 2019 19PROC006031561 προϋπολογισμού: 80.000,00€ πλέον ΦΠΑ, συνολικά 99.200,00€, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη) Περίληψη διακήρυξης: Περ Διακ Εκδρομες ΚΑΠΗ 2019 19PROC006031557

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2019” ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΤΕΥΔ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΟΙ ΤΕΥΔ

1 58 59 60 61 62 75