1 40 41 42 43 44

Με βάση την με αριθμό 72/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ακυρώνεται και ανακαλείται η διαδικασία  της με αρ 34/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας ( σακούλες).

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την : Προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων μικρών σιδηροιστών κ.λ.π. 2018 και προμήθεια  λαμπτήρων , φωτιστικών σωμάτων και υλικών αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια 2018 , ποσού 187.196,87€ πλέον ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

Ανακοίνωση για την μετάθεση του συνοπτικού διαγωνισμού του ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2017 1.ΤΕΥΔ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2017 1.Τεχνική Έκθεση 2. Προυπολογισμός 3.Τιμολόγιο 4.Περίληψη διακήρυξης 5.Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

  Ανοιχτός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017” 1.ΜΕΛΕΤΗ 2.ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ 478/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6.ΤΕΥΔ

Στο πλαίσιο της προστασίας της υγείας των πολιτών, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου κ. Διονύσης Χατζηδάκης και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αρωγής κ. Ιωάννης Φωστηρόπουλος, σε συνεργασία με τον Ιατρό – Δημοτικό Σύμβουλο & Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Ιωάννη Μπίτσικα, σας ενημερώνουν σχετικά με το Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής που λειτουργεί στο Κέντρο Υγείας Καλλιθέας. Περισσότερες […]

1 40 41 42 43 44