1 5 6 7 8

Με βάση την με αριθμό 72/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ακυρώνεται και ανακαλείται η διαδικασία  της με αρ 34/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την προμήθεια ειδών καθαριότητας ( σακούλες).

Ανακοίνωση για την μετάθεση του συνοπτικού διαγωνισμού του ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2017 1.ΤΕΥΔ

Ακύρωση Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια  Έξοδα λειτουργίας συσσιτιών – χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2017 – 2019 ,Προμήθεια κατ/κων ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2017 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Απόφαση ακύρωσης εδώ… Διακήρυξη εδώ… Προκήρυξη  εδώ…

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2017 1.Τεχνική Έκθεση 2. Προυπολογισμός 3.Τιμολόγιο 4.Περίληψη διακήρυξης 5.Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ανοιχτός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 3ου & 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ”   1.Μελέτη 2.Έγκριση Όρων 3.Περίληψη διακήρυξης 4.Έντυπο οικονομικής προσφοράς 5.ΤΕΥΔ(.doc) 6.ΤΕΥΔ

  Ανοιχτός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017” 1.ΜΕΛΕΤΗ 2.ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ 478/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6.ΤΕΥΔ

Σας ενημερώνουμε ότι με τις υπ.αριθμ.(359 και 360)/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Π.Φαλήρου ακυρώνονται οι ανοιχτοί διαγωνισμοί “Συντήρηση και επισκευή  σχολικών κτιρίων 2017” και “«Διαμόρφωση αύλειων χώρων 3ου και 6ου Δημοτικού, 5ου Γυμνασίου και 1ου Λυκείου” λόγω τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου για την διενέργεια των διαγωνισμών.

                    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ,                ΑΠΟ  ΑΓΙΑ  ΣΚΕΠΗ  ΕΩΣ  ΘΕΡΙΝΟ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ.   Πραγματοποιείται η εργασία συντήρησης των σιδηροϊστών του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, που έχουν υποστεί διάβρωση λόγω της θαλάσσιας αλμύρας, στην εσωτερική παραλιακή οδό από την Αγία Σκέπη έως τον θερινό κινηματογράφο.Η εργασία περιλαμβάνει […]

1 5 6 7 8