1

Αποτελέσματα της με αρ. ΣΟΧ 1/2015 Δήμου Παλαιού Φαλήρου

Αποτελέσματα της με αρ. ΣΟΧ 1/2015 ανακοίνωσης για τη
σύναψη Σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, 42 ατόμων

ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
(Κωδικός Θέσης 121) 31 θέσεις
Πίνακας Κατάταξης
Πίνακας απορριπτέων
Ονομαστική Κατάταξη υποψηφίων

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
(Κωδικός Θέσης 122) 4 θέσεις
Πίνακας Κατάταξης
Πίνακας απορριπτέων
Ονομαστική Κατάταξη υποψηφίων

ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
(Κωδικός Θέσης 123) 2 θέσεις
Πίνακας Κατάταξης
Πίνακας απορριπτέων
Ονομαστική Κατάσταση υποψηφίων

ΔΕ Οδηγών Γ’+Ε’ Κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
(Κωδικός Θέσης 124) 3 θέσεις
Πίνακας Κατάταξης (ορθή επανάληψη)
Πίνακας απορριπτέων (ορθή επανάληψη)
Ονομαστική Κατάσταση υποψηφίων

 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
(Κωδικός Θέσης 125) 2 θέσεις
Πίνακας Κατάταξης
Πίνακας απορριπτέων
Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων