Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 25294/05.10.2022 ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωσης

image_pdfimage_print

 Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 25294/05.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΩΟΗΩΞΕ-195) ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη σαράντα έξι  (46) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ κατηγορίας  (κωδικός θέσης 100)

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Γ+Ε κατηγορίας (κωδικός θέσης 101)

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Γ και Δ κατηγορίας (κωδικός θέσης 102)

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (κωδικός θέσης 103)

Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων

Πίνακας προσληπτέων υποψηφίων όλων των κατηγοριών

Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι υποψήφιοι όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους .