Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 25294/05.10.2022 ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωσης (Ανασύνταξη πινάκων κωδ.θέσης 100, 101,102 & 103)

image_pdfimage_print

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 25294/05.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΩΟΗΩΞΕ-195) ΣΟΧ 2/2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη σαράντα έξι  (46) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΕΩΝ 100, 101, 102 & 103.

Κωδικός θέσης 100 (Ανασύνταξη)

Κωδικός θέσης 101 (Ανασύνταξη)

Κωδικός θέσης 102 (Ανασύνταξη)

Κωδικός θέσης 103 (Ανασύνταξη)

Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι υποψήφιοι όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους .