Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 23972/22.09.2022 ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωσης

image_pdfimage_print

 Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 23972/22.09.2022 (ΑΔΑ: ΨΔΙΕΩΞΕ-ΟΔΘ) ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωσης για την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μηνών

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών (κωδικός θέσης 100)

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (κωδικός θέσης 101)

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών κατόπιν ανασύνταξης σύμφωνα με την αρ. 1175/2022 απόφαση του ΑΣΕΠ (κωδικός θέσης 102)

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών (κωδικός θέσης 103)

Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων κατόπιν της με αρ. 1175/2022 απόφασης του ΑΣΕΠ

Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι υποψήφιοι όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους .