Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 12566/18.05.2021 (ΑΔΑ:ΨΑ5ΖΩΞΕ-2Δ2) ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης

image_pdfimage_print

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 12566/18.05.2021 (ΑΔΑ:ΨΑ5ΖΩΞΕ-2Δ2) ΣΟΧ 1/2021 Ανακοίνωσης για την πλήρωση συνολικά πενήντα (50) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα.

*Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων στους πίνακες κατάταξης έχουν αφαιρεθεί τα επιμέρους κριτήρια.

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ κατηγορίας (κωδικός θέσης 100)

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Γ+Ε κατηγορίας  (κωδικός θέσης 101)

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (καλαθοφόρο) (κωδικός θέσης 102)

Ονομαστική κατάταξη υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σάρωθρο) (κωδικός θέσης 103)

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (κωδικός θέσης 104)

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ κατηγορίας (κωδικός θέσης 100)

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Γ+Ε κατηγορίας  (κωδικός θέσης 101)

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σάρωθρο) (κωδικός θέσης 103)

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (κωδικός θέσης 104)

Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων

Ανασύνταξη πίνακα κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων Γ κατηγορίας (κωδικός θέσης 100) κατόπιν της με αρ. 1134/2021 απόφασης του ΑΣΕΠ

Διόρθωση πίνακα απορριπτέων  κατόπιν της με αρ. 1134/2021 απόφασης του ΑΣΕΠ