Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 11705/2020 ΣΟΧ 2/2020 Ανακοίνωσης του Δήμου μας (Ανασύνταξη πινάκων)

image_pdfimage_print

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 11705/02.07.2020 (ΑΔΑ: 6Ι5ΓΩΞΕ-3ΕΑ) ΣΟΧ 2/2020 Ανακοίνωσης για τη στελέχωση της Δομής “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παλαιού Φαλήρου” με δύο (2) άτομα με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης  με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του προγράμματος .

Ανασύνταξη πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στον κωδικό θέσης 100 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών

Ανασύνταξη πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στον κωδικό θέσης 101 ΠΕ Ψυχολόγος

 

Ονομαστικός Πίνακας των υποψηφίων στον κωδικό θέσης 100 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών

Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στον κωδικό θέσης 100 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Επιστημών

Ονομαστικός Πίνακας των υποψηφίων στον κωδικό θέσης 101 ΠΕ Ψυχολόγος

Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στον κωδικό θέσης 101 ΠΕ Ψυχολόγος