Αποτελέσματα της με αρ. 25736/13.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΦΩΩΞΕ-31Ψ) ΣΟΧ 3/2021 Ανακοίνωσης

image_pdfimage_print

Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου Ιωάννης Φωστηρόπουλος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 25736/13.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΞΦΩΩΞΕ-31Ψ) ΣΟΧ 3/2021 Ανακοίνωσης για την πλήρωση πλήρωση δυο (2) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Ονομαστικός Πίνακας των υποψηφίων στον κωδικό θέσης 100 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στον κωδικό θέσης 100 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών

Ονομαστικός Πίνακας των υποψηφίων στον κωδικό θέσης 101 ΤΕ Νοσηλευτών

Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων στον κωδικό θέσης 101 ΤΕ Νοσηλευτών

Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων