Αποτελέσματα της με αρ. 20299/6.8.2021 Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2021

image_pdfimage_print

Αποτελέσματα της με αρ. 20299/6.8.2021 (ΑΔΑ:6ΨΒ4ΩΞΕ-Λ2Α) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου

Ονομαστική κατάσταση υποψηφίων

Πίνακας απορριπτέων

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων πλήρους απασχόλησης

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων μερικής απασχόλησης

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, ήτοι από 19.08.2021 έως 20.08.2021. Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr.