Αποτελέσματα της Ανακοίνωσης για την πλήρωση τριάντα πέντε (35) θέσεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών

image_pdfimage_print

 Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.: 15877/15.06.2023 (ΑΔΑ: 63ΥΧΩΞΕ-ΠΨ5) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη τριάντα πέντε (35) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών προκειμένου να εξυπηρετηθούν κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες της πυρασφάλειας και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος

Πίνακας υποψηφίων

Πίνακας προσληπτέων

Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι υποψήφιοι όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους .