1

Αποτελέσματα για τους εργάτες καθαριότητας

Αποτελέσματα της με αρ. ΣΟΧ 1/2012 ανακοίνωσης μας για τους εργάτες καθαριότητας

Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας Εργατών καθαριότητας κωδικός θέσης:121 (καλύπτονται -10- θέσεις με σειρά προτεραιότητας)

Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων στην ειδικότητα ΥΕ εργατών καθαριότητας