Αποτελέσματα για την πρόσληψη συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου για το διδακτικό έτος 2023-2024

Αποτελέσματα της με αρ. πρωτ.:  20272/28.7.2023 (ΑΔΑ:Ψ5ΟΕΩΞΕ-ΒΜΨ) Ανακοίνωσης για την πρόσληψη συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων  στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου για το διδακτικό έτος 2023-2024 (κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας για την άσκηση αντίρρησης για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης)

Οριστικά αποτελέσματα

Οριστικός πίνακας πλήρους απασχόλησης

Οριστικός πίνακας μερικής απασχόλησης

Οριστικός πίνακας απορριπτέων υποψηφίων

Προσωρινά αποτελέσματα

Πίνακας πλήρους απασχόλησης

Πίνακας μερικής απασχόλησης

Πίνακας απορριπτέων υποψηφίων

Σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας για την Προστασία Δεδομένων καλούνται οι υποψήφιοι όπως αναζητήσουν τα αποτελέσματα στους ως άνω πίνακες με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους .

Κατά των προσωρινών πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών (από 18.08.2023 έως και 21.08.2023). Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr