1

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου “Διαμόρφωση κόμβου οδών Χρονοπούλου – Εθελοντών”

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου “Διαμόρφωση κόμβου οδών Χρονοπούλου – Εθελοντών”

  1. Έγκριση όρων του διαγωνισμού
  2. ΤΕΥΔ doc
  3. Σχέδιο κόμβου