Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη συντήρηση οδοποιίας.

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2020

  1. Έγκριση όρων διαγωνισμού
  2. ΤΕΥΔ doc