Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών

image_pdfimage_print

Ανοικτή διεθνής ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία άνω των ορίων για την προμήθεια :

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Α) ΡΙΖΑΡΕΙΟΥ(ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ), Β) ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΣ-ΖΑΙΜΗ -ΝΑΙΑΔΩΝ ΚΑΙ Γ) ΠΛ.ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ»

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 221.200,00€

       πλέον ΦΠΑ 24%:      53.088,00€

      συνολική δαπάνη :    74.288,00€

         Κωδικός cpv:          37535200-9

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για το σύνολο του προϋπολογισμού

Αρ. Διακήρυξης: 388/2020

Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 102199

Δημοπρατείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης 7035/02-12-2019 και με κωδικό “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2019” στην “Αστική Αναζωογόνηση 2019” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2019-2020.

Οι δαπάνες για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις θα χρηματοδοτηθούν εν μέρει από πόρους του Πράσινου Ταμείου(211.216,80€) μέσω του προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” 2019-2020, με τίτλο: “Μέτρο 2:Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο[2.3 Δημιουργία ή αναβάθμιση παιδικών χαρών]”, και εν μέρει από τον προϋπολογισμό του Δήμου Π. Φαλήρου του οικονομικού έτους 2020 (63.071,20€).

  1. Έγκριση όρων / Διακήρυξη / Μελέτη
  2. Ε.Ε.Ε.Σ
  3. Βεβαίωση επίσκεψης
  4. Περίληψη Διακήρυξης