Ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο “Ανακατασκευή πλατείας Φιλικής Εταιρείας”

image_pdfimage_print

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”

 

 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4.Ε.Σ.Υ.

5.Γ.Σ.Υ.

6.Σ.Α.Υ.

7.Φ.Α.Υ.

8.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

9.ΤΕΥΔ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

10.ΤΕΥΔ ΣΕ ΜΟΡΦΗ DOC

11.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ