1

Ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο “Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2018”

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ 2018”

 

 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

3.Γ.Σ.Υ.

4.Ε.Σ.Υ.

5.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

6. Σ.Α.Υ.

7.Φ.Α.Υ.

8.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

9.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

10.ΤΕΥΔ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

11.ΤΕΥΔ ΣΕ ΜΟΡΦΗ DOC

12.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

1.ΝΕΟ ΤΕΥΔ ΣΕ ΜΟΡΦΗ DOC

2.ΝΕΟ ΤΕΥΔ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

3.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ