Κοινωφελές Πρόγραμμα ΟΑΕΔ- Ανακοίνωση προς τους επιτυχόντες της με αρ. 4/2020 Δημόσιας Πρόσκλησης

image_pdfimage_print

Για  την σύντομη & εύρυθμη ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης σε συνδυασμό με την ανάγκη αποφυγής συνωστισμού & προστασίας από τον Covid-19, καλούνται οι ωφελούμενοι του ως άνω προγράμματος, οι οποίοι έχουν λάβει παραπεμπτικό/συστατικό σημείωμα από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι, όπως:

1) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση αυτού, να το αποστείλουν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου μας proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr

2) εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του συστατικού σημειώματος στο Δήμο μας από το αρμόδιο ΚΠΑ 2, να αποστείλουν μέσω email στην ίδια αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχής της θέσης για την οποία έχουν επιλεγεί, είτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως εξής:

Α) Τίτλοι σπουδών και πρόσθετα προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα που έχει επιλεγεί ο ωφελούμενος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα που επισυνάπτουμε.

Β) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητας

Γ) φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού IBAN , όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.

Δ) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη δήλωση στοιχείων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (άρθ. 8 ν.1599/1986) που επισυνάπτουμε.

Οι ωφελούμενοι στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας αποστολής του συστατικού σημειώματος και των λοιπών δικαιολογητικών μέσω email, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, θα επικοινωνούν άμεσα με το Τμήμα Διοικητικό της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών στους τηλεφωνικούς αριθμούς 213.20.20.202, 203, 205, 206, προκειμένου να ορισθούν τηλεφωνικά ραντεβού για την προσκόμιση αυτών.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών, ο Δήμος μας θα αιτείται αντικατάσταση του ωφελούμενου.