ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ (ΟΑΕΔ 02/2022) ΣΤΟ ΔΗΜΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ.

image_pdfimage_print


Για  την σύντομη, εύρυθμη και με ασφάλεια ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, καλούνται οι ωφελούμενοι του ως άνω προγράμματος, οι οποίοι έχουν λάβει συστατικό σημείωμα από το αρμόδιο ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι, όπως:

1) εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση αυτού, να το αποστείλουν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου μας proslipseis.dpf@palaiofaliro.gr

2) εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή του συστατικού σημειώματος στο Δήμο μας από το αρμόδιο ΚΠΑ 2, να αποστείλουν μέσω email στην ίδια αναφερόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε υπεύθυνη δήλωση περί μη αποδοχής της θέσης για την οποία έχουν επιλεγεί, είτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως εξής:

Α) Τίτλοι σπουδών και πρόσθετα προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα που έχει επιλεγεί ο ωφελούμενος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα που επισυνάπτουμε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Δείτε επίσης το ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ για κάθε ειδικότητα)

Β) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητας

Γ) φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού IBAN , όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.

Δ) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη δήλωση στοιχείων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης (άρθ. 8 ν.1599/1986) που επισυνάπτουμε. ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι ωφελούμενοι στην περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας αποστολής του συστατικού σημειώματος και των λοιπών δικαιολογητικών μέσω email, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, θα επικοινωνούν άμεσα με το Τμήμα Διοικητικό της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών στον τηλεφωνικό αριθμό 213.20.20.206, προκειμένου να ορισθούν τηλεφωνικά ραντεβού για την προσκόμιση αυτών.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω προθεσμιών, ο Δήμος μας θα αιτείται αντικατάσταση του ωφελούμενου.