1

Ανακοίνωση για την μετάθεση συνοπτικού διαγωνισμού

Ανακοίνωση για την μετάθεση του συνοπτικού διαγωνισμού του

ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2017

1.ΤΕΥΔ