Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου με τον αναπληρωτή του, στην Επιτροπή Κρίσης Καλλιτεχνικής Αρτιότητας, προκειμένου ο Δήμος να αποδεχτεί δωρεά μνημείου από την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΖΚΧΩΞΕ-2Ψ5 Αρ. Πρωτ.: 214/30.07.2018
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης του κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη, οικονομικού έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΣΖΠΩΞΕ-ΜΜΞ Αρ. Πρωτ.: 226/30.07.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την πρόσληψη εννέα (9) ατόμων, κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Οδηγών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΣΛ8ΩΞΕ-8ΘΗ Αρ. Πρωτ.: 232
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση της 3ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ΠΟ.Α.ΚΕ.).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΞΜΤΩΞΕ-4ΑΣ Αρ. Πρωτ.: 233/30.07.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης: α)για την ανάκληση της με αρ. 117/26.4.2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετατόπιση του περιπτέρου από την οδό Κύπρου 16 στη συμβολή των οδών Κύπρου 16 και Δαναών και β)για την μετατόπιση του περιπτέρου στη συμβολή των οδών Κύπρου και Δαναών, μετά τη λήψη της σύμφωνης γνώμης του Αστυνομικού Τμήματος Π. Φαλήρου και του Τμήματος Τροχαίας Καλλιθέας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΕΜ4ΩΞΕ-ΡΞΧ Αρ. Πρωτ.: 198-22.06.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήμου στην εναλλακτική διαχείριση των παλαιών ηλεκτρικών συσσωρευτών σε συνεργασία με το εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Δ.Ι. ΕΠΕ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤΘΔΩΞΕ-Υ2Α Αρ. Πρωτ.: 191/22.06.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης: α)για την ακύρωση της με αρ. 117/26.4.2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετατόπιση του περιπτέρου από την οδό Κύπρου 16 στη συμβολή των οδών Κύπρου 16 και Δαναών και β)για την μετατόπιση του περιπτέρου στη συμβολή των οδών Κύπρου και Δαναών, μετά τη λήψη της σύμφωνης γνώμης του Αστυνομικού Τμήματος Π. Φαλήρου και του Τμήματος Τροχαίας Καλλιθέας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ0ΠΓΩΞΕ-ΔΕΕ Αρ. Πρωτ.: 198/22.06.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού: 1) 7,78 ευρώ στον δικαιούχο ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ (ΤΦ &ΤΑΠ) και 2) 1.589,98 ευρώ στην δικαιούχο εταιρεία «QUALITY INFOSERVICE ΕΠΕ» (ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ7Σ3ΩΞΕ-Ξ86 Αρ. Πρωτ.: 201
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διαγραφής : 1) 18,09 ευρώ για ΤΦ και ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην HOOVER HELEN, 2) 171,60 ευρώ για ΔΤ όπως βεβαιώθηκαν στην ΚΟΡΑΚΗ-ΚΟΡΑΚΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, 3) 15,08 ευρώ για ΤΦ και ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην ΔΙΑΜΑΝΤΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 4) 35,39 ευρώ για ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία ΜΕΡΛΙΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΕ 5) 23,43 ευρώ για ΤΦ και ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 6) 441,56 ευρώ για ΔΤ,ΔΦ, και ΤΑΠ όπως βεβαιώθηκαν στην ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ0ΙΙΩΞΕ-ΔΒΚ Αρ. Πρωτ.: 200
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
απολογισμός 2017 σχολική επιτροπή ΕΣΕΔΕ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6821ΩΞΕ-ΞΙΑ Αρ. Πρωτ.: 208/22.06.2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Διαγραφής: 1) 12,54 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην ΡΗΓΑ ΙΩΑΝΝΑ 2) 229,61 ευρώ για ΔΤ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον ΚΑΙΣΑΡΗ ΗΛΙΑ 3) 26,15 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 4) 26,15 ευρώ για ΤΦ και ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον. ΑΡΓΟΥΔΕΛΗ ΠΕΤΡΟ, 5) 44,17 ευρώ για ΤΦ και ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον ΚΙΑΜΟ ΦΩΤΙΟ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΚ43ΩΞΕ-ΗΟΥ Αρ. Πρωτ.: 199
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου», οικονομικού έτους 2017.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 69Γ8ΩΞΕ-Ζ4Β Αρ. Πρωτ.: 207/22.06.2018
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων του Δήμου μας για το έτος 2018 και έγκριση πίστωσης ποσού 21.000,00 Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6736.001, προϋπολογισμού δαπανών οικ. έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Χ4ΔΩΞΕ-ΖΟΗ Αρ. Πρωτ.: 195/22.06.2018
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ – ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ – ΑΧΙΛΛΕΩΣ - ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ» με αρ. μελέτης 114/2014.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΩΦΦΩΞΕ-1ΦΨ Αρ. Πρωτ.: 188/22.06.2018
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης α)για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Δ. και β)για τον ορισμό υπολόγου διαχειριστή του εν θέματι λογαριασμού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω00ΓΩΞΕ-ΟΤ3 Αρ. Πρωτ.: 194/22.06.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης :1) για την ανάθεση για ένα έτος σε τράπεζα της τήρησης του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης για την κάλυψη των ταμειακών αναγκών του Δήμου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κληροδοτημάτων και 2) τη μεταφορά του υπόλοιπου αποθεματικού του Δήμου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Η8ΓΩΞΕ-Σ7Γ Αρ. Πρωτ.: 193/22.06.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Προστασία λουομένων κατοίκων του Δήμου μας βάσει του άρθρου 75 του Ν. 3463/06» κατά το αρ. 132 του ν4412/2016, προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις του νεοεκδοθέντος Π.Δ. 31/18 (ΦΕΚ 61/04.04.2018 τεύχος Α’): “Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες” το οποίο αντικατέστησε το προϊσχύον Π.Δ.23/2000(Α’ 18).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6416ΩΞΕ-9Γ9 Αρ. Πρωτ.: 189/22.06.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΦΦΩΩΞΕ-2ΛΛ Αρ. Πρωτ.: 184/22.06.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΔΓΠΩΞΕ-ΔΝΟ Αρ. Πρωτ.: 192
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 37/20, τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και την παραχώρησή του στην Καριοφυλλά Μαρία.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΧ6ΖΩΞΕ-6ΑΖ Αρ. Πρωτ.: 202/22.06.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 4 5 147