Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων 2014» (αρ.μελέτης 60/2014).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Π6ΚΩΞΕ-5ΘΣ Αρ. Πρωτ.: 155
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωραϊσμός όψεων Σχολικών συγκροτημάτων» (αρ.μελέτης 8/2015).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΣΧΕΩΞΕ-ΑΚΩ Αρ. Πρωτ.: 154
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «HORIZON 2020» και ειδικότερα στο έργο με τίτλο «Smart Big Data Platform to offer evidence-based personalized support for healthy and independent living at home – SMARTBEAR» (Μεγάλη Έξυπνη Πλατφόρμα Πληροφοριών για την παροχή προσωποποιημένης υποστήριξης μιας υγιούς και ανεξάρτητης διαβίωσης στο σπίτι) και ορισμός Συντονιστή του προγράμματος.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 621ΙΩΞΕ-ΝΤΚ Αρ. Πρωτ.: 150/22.04.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές κατεπειγούσης φύσεως στα Σχολικά συγκροτήματα Παλαιού Φαλήρου» (αρ.μελέτης 89/2015).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ2Θ0ΩΞΕ-Ν3Ζ Αρ. Πρωτ.: 153
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή δαπέδου και εξοπλισμού εξωτερικού διαδρόμου πάρκου Φλοίσβου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΥ6ΥΩΞΕ-94Τ Αρ. Πρωτ.: 152
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 28,80 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ του Εμμανουήλ, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 2.454,81 ευρώ που αφορούν ΕΑΤ στην εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε., 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 1.514,51 ευρώ που αφορούν ΔΤ ετών 2014 έως και 2019 στον ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Μιχαήλ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΥΓ6ΩΞΕ-ΧΧΚ Αρ. Πρωτ.: 175
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 13,28 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΚΑΛΕΖΗ ΑΡΤΕΜΙΣ του Σωτηρίου, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 29,39 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 53,05 ευρώ που αφορούν ΔΤ & ΔΦ στην εταιρεία ΠΑΠ ΙΚΕ, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 131,62 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον ΑΔΑΜΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Στεφάνου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Δ6ΜΩΞΕ-ΒΙΡ Αρ. Πρωτ.: 174
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 περ. δ) του Ν.4412/2016, για τον διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών του έργου «Θερινό πρόγραμμα ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΠ1ΥΩΞΕ-44Π Αρ. Πρωτ.: 167
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών οικοδομικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 11 περ. β) και δ) του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ0Ζ3ΩΞΕ-Ν2Γ Αρ. Πρωτ.: 159
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού προνοιακού επιδόματος στο Δήμο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΑΙ2ΩΞΕ-545 Αρ. Πρωτ.: 183
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΓΕΙΑΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Παραγραφή χρηματικών απαιτήσεων από ιδιώτες κατά του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΡΒΘΩΞΕ-ΜΕΜ Αρ. Πρωτ.: 166
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατάργηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., οχήματος με αρ.κυκλοφορίας ΜΟΟ-1354 επί της οδού Αρτέμιδος 74 στο Π.Φάληρο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 62Ω7ΩΞΕ-6ΦΕ Αρ. Πρωτ.: 162
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μίσθωση ακινήτου προκειμένου να στεγασθεί το πνευματικό κέντρο Κοψαχείλας του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΝΧΩΩΞΕ-ΘΘΩ Αρ. Πρωτ.: 169
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου», οικονομικού έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω2ΝΟΩΞΕ-6ΥΦ Αρ. Πρωτ.: 182
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου», οικονομικού έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΙΤΝΩΞΕ-Ψ4Λ Αρ. Πρωτ.: 181
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή και κατανομή Β’ δόσης οικ. έτους 2019, για λειτουργικές δαπάνες των διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Π. Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΝΨΓΩΞΕ-ΞΟΣ Αρ. Πρωτ.: 180
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή φθαρμένων & επικίνδυνων πεζοδρομίων».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 62ΚΜΩΞΕ-1Κ2 Αρ. Πρωτ.: 151
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΧΒΩΩΞΕ-Σ2Μ Αρ. Πρωτ.: 177
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 1.240,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00-6453.005 προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2019 για την κάλυψη της Ετήσιας Συνδρομής-Υποστήριξης του Κέντρου Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΠΠΖΩΞΕ-Τ6Π Αρ. Πρωτ.: 184
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΥΓΕΙΑ
Έγκριση αποδοχής των με αρ.πρωτ. 5735/14-3-2019 και 8246/12-4-2019 αιτήσεων του Μ.Ι. περί απαλλαγής τελών σύνδεσης ακινήτου με τον αγωγό ακαθάρτων λόγω απορίας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΞ85ΩΞΕ-ΞΣ1 Αρ. Πρωτ.: 172
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 4 5 163