Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση πίστωσης ποσού: α) 30.000,00 ευρώ για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Π. Φαλήρου» και β) 15.000,00 ευρώ για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Π.Φαλήρου» προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των Ν.Π.Δ.Δ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΨΞΒΩΞΕ-6ΞΜ Αρ. Πρωτ.: 180
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας εκμίσθωση του μικρού ανοικτού θεάτρου εντός του Πάρκου Φλοίσβου, για χρονικό διάστημα τριών μηνών (Ιούνιο έως και Αύγουστο), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 192 Ν.3463/2006, στο κέντρο Μελέτης & Σπουδής στην Τέχνη του Θεάτρου Σκιών & του Κουκλοθέατρου «ΦΙΓΟΥΡΕΣ & ΚΟΥΚΛΕΣ», για παραστάσεις θεάτρου σκιών, μετά τη με αρ.πρωτ. 8869/03.05.2018 αίτηση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Π1ΨΩΞΕ-ΥΤ4 Αρ. Πρωτ.: 170/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
2Η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΑΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΜΚΡΩΞΕ-6ΒΕ Αρ. Πρωτ.: 178/23.05.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή περίφραξης Δημοτικού Νεκροταφείου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΘΙ3ΩΞΕ-ΨΙ6 Αρ. Πρωτ.: 152/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπου του Δήμου μας στο «Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» έτους 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ3ΨΝΩΞΕ-ΛΕ2 Αρ. Πρωτ.: 167/23.05.2018
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την: α) βεβαίωση αδυναμίας καθαρισμού από την υπηρεσία των βυθιζόμενων κάδων του Δήμου λόγω έλλειψη κατάλληλου μηχ/κου εξοπλισμού και β) έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ειδικό συνεργείο τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6520ΩΞΕ-ΤΨΧ Αρ. Πρωτ.: 156/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 11/105, τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και την παραχώρηση του στον Γιάνναρο Θεόδωρο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤΕ4ΩΞΕ-23Ε Αρ. Πρωτ.: 177
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας έξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες του Δήμου Π. Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΥΠΥΩΞΕ-0ΜΘ Αρ. Πρωτ.: 157/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 43/28, τον χαρακτηρισμό του σε οικογενειακό και την δωρεάν παραχώρηση του στη Μυλωνά Χριστίνα
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥΕ1ΩΞΕ-2Θ9 Αρ. Πρωτ.: 176
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση Διαγραφής: 1) 47,44 ευρώ για ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην ΚΟΓΚΕΤΣΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του Αναστασίου, 2) 40,62 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον ΣΑΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ του Κων/νου, 3) 63,45 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην ΙΝΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου, 4) 520,00 ευρώ για κλήσεις ετών 2009, 2010, 2011, 2012, 2014 όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΡΦΙΑΤΗ–ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Α.Β.Ε.Ε. 5) 17,27 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον ΞΕΖΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Εμμανουήλ, 6) 95,45 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον ΜΠΕΛΤΑΟ ΧΡΗΣΤΟ του Δημητρίου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΦΜΖΩΞΕ-ΗΚ8 Αρ. Πρωτ.: 175
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Διαγραφής: 1) 49,24 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Παρασκευά, 2) 107,70 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ 3) 38,06 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ του Δημητρίου, 4) 148,15 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΖΑΡΠΑ Ο.Ε., 5) 2,42 ευρώ για ΔΤ, όπως βεβαιώθηκαν στον ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ του Αριστείδη, 6) 51,83 ευρώ για ΤΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Γεωργίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 644ΝΩΞΕ-ΒΤ8 Αρ. Πρωτ.: 174
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή και κατανομή Β’ δόσης οικ. έτους 2018, για λειτουργικές δαπάνες των διδακτηρίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Π. Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 62ΡΦΩΞΕ-2ΘΙ Αρ. Πρωτ.: 181/23.05.2018
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση του από 9/6/2015 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης διαμερίσματος επί της οδού ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ αρ. 5 στο Π. Φάληρο με την ΑΜΠΝΤΟΥΛ-ΡΑΧΜΑΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΙΑΧΑ, το οποίο λήγει στις 30/6/2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΔ1ΓΩΞΕ-Δ6Ζ Αρ. Πρωτ.: 169/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού: 1) 12,38 ευρώ στον δικαιούχο ΣΑΠΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ (ΤΦ & ΤΑΠ), 2) 29,30ευρώ στον δικαιούχο ΦΙΡΜΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ (ΤΦ & ΤΑΠ), 3) 137,10 ευρώ στον δικαιούχο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ (ΔΤ, ΔΦ & ΤΑΠ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΞΠΧΩΞΕ-0ΗΡ Αρ. Πρωτ.: 173
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΠΛΝΩΞΕ-3Μ7 Αρ. Πρωτ.: 159
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων» προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την με αρ. 40/2018 μελέτη της Τ.Υ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΟΒΕΩΞΕ-0ΒΩ Αρ. Πρωτ.: 153/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
3H MEΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΥΟΒΩΞΕ-716 Αρ. Πρωτ.: 148/23.05.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΜΝΦΩΞΕ-0Ψ5 Αρ. Πρωτ.: 149/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΠΩΞΩΞΕ-3Υ8 Αρ. Πρωτ.: 183
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Α’ τρίμηνο έτους 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 78ΟΑΩΞΕ-ΟΧΓ Αρ. Πρωτ.: 160/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 145