Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής, για το α’ εξάμηνο έτους 2022.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω5ΧΙΩΞΕ-Λ6Θ Αρ. Πρωτ.: 155
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής, για το β’ εξάμηνο έτους 2021.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΤΖΧΩΞΕ-Ν53 Αρ. Πρωτ.: 154
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΣΣΥΩΞΕ-Β5Γ Αρ. Πρωτ.: 153/29.11.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής, για το α’ εξάμηνο έτους 2021.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΜΥΝΩΞΕ-64Β Αρ. Πρωτ.: 153
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής, για το β’ εξάμηνο έτους 2020.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΠΩΔΩΞΕ-Ε3Η Αρ. Πρωτ.: 152
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021 (Ισολογισμός – Αποτελέσματα Χρήσεως και Προσάρτημα) του Δήμου Π. Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Β5ΖΩΞΕ-Γ4Λ Αρ. Πρωτ.: 151/2022
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί παραχώρησης της χρήσης του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου "Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ", για την αγωνιστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022 - Ιουνίου 2023, στον "ΠΑΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Φ0ΥΩΞΕ-ΩΤΜ Αρ. Πρωτ.: 150/8.9.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού € 82.800,00 που αφορά στη Γ΄ δόση οικονομικού έτους 2022, για λειτουργικές δαπάνες των διδακτηρίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΚΤΒΩΞΕ-ΡΒΔ Αρ. Πρωτ.: 149/31.08.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης του δημοτικού γηπέδου ποδοσφαίρου «Σ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ», για την αγωνιστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2022 - Ιουνίου 2023.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΜ33ΩΞΕ-ΧΑΠ Αρ. Πρωτ.: 148/31.08.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της με αρ. 22/2022 απόφαση Δ.Σ που αφορά στην έγκριση των Κ.Α. οι οποίοι είναι δεκτικοί για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΟΝΖΩΞΕ-Δ7Σ Αρ. Πρωτ.: 147_31.08.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης των πλατειών Φλοίσβου και Ντάβαρη στους αντιπροσώπους της Ύπατης Αρμοστείας Ο.Η.Ε., προκειμένου να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τις ανθρωπιστικές δράσεις της (πρόσφυγες, εκτοπισμένοι λόγω πολέμου, ανιθαγενείς, ανήλικα ασυνόδευτα παιδιά).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ92ΟΩΞΕ-9ΔΘ Αρ. Πρωτ.: 146_31.08.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την υπογραφή «Συμφώνου Συνεργασίας» μεταξύ του Δήμου Π. Φαλήρου και του «Χαμόγελου του Παιδιού», για την από κοινού προώθηση και υποστήριξη της κοινωνικής φροντίδας, αλληλεγγύης, προαγωγής υγείας παιδιών, τόσο στο επίπεδο της παρέμβασης, όσο και της προστασίας των παιδιών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 64Β6ΩΞΕ-1Ξ0 Αρ. Πρωτ.: 145/31.08.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την συνέχιση της σύμβασης-μνημονίου μεταξύ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του ΕΔΔΥΠΠΥ για το πρόγραμμα LLM CARE , όπως αυτή αποτυπώνεται στην υπ’αριθμ. 256/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και τη διάθεση ποσού 5.000€ (πλέον ΦΠΑ) ανά έτος, για τη χρήση ολοκληρωμένου λογισμικού ενδυνάμωσης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΞ87ΩΞΕ-6ΘΕ Αρ. Πρωτ.: 144/31.08.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΜΖ1ΩΞΕ-8ΞΘ Αρ. Πρωτ.: 143/29.10.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης νέου Ενιαίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δομών «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης –ΚΔΑΠ», κατόπιν τροποποίησης της υπ΄ αρ. 199/2019 (ΑΔΑ: 61ΑΥΩΞΕ-ΥΘ3) όμοιας του Δημοτικού Συμβουλίου περί του θέματος.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Φ1ΤΩΞΕ-Τ2Υ Αρ. Πρωτ.: 143/31.08.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό διαχειριστή έργου, υπηρεσίας εκτέλεσης του έργου, υπευθύνου λογαριασμού και της πληρωμής δαπανών μέσω ηλεκτρονικών εντολών στην Τράπεζα της Ελλάδος και Εισηγητών Εκκαθάρισης Δαπάνης του έργου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης Δήμου Παλαιού Φαλήρου», στον άξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης (ΠΔΕ).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΛΕ5ΩΞΕ-0Ο7 Αρ. Πρωτ.: 142/31.08.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συμπλήρωση της με αρ. πρωτ. 6201/18.3.2022 Τροποποίησης Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης του θερινού κινηματογράφου, που βρίσκεται εντός του Πάρκου Φλοίσβου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΩΖΧΩΞΕ-Τ3Τ Αρ. Πρωτ.: 141/31.08.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 108/17 σε οικογενειακό, κατόπιν της υπ. αρ. 5396/9-3-22 σχετικής αίτησης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΟΜΟΩΞΕ-Μ15 Αρ. Πρωτ.: 140/31.08.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό του οικογενειακού τάφου με στοιχεία 101/12 σε τριετούς και ταυτόχρονα τον χαρακτηρισμό του με στοιχεία 110/4 τριετούς σε οικογενειακό, κατόπιν της υπ. αρ. 2980/7-2-22 σχετικής αίτησης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9749ΩΞΕ-0ΓΨ Αρ. Πρωτ.: 139/31.08.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισμό τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 104/29 σε οικογενειακό, κατόπιν της υπ. αρ. 1173/10-5-21 σχετικής αίτησης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ78ΜΩΞΕ-Ι3Δ Αρ. Πρωτ.: 138/31.08.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 4 5 204