Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση σημειακής τροποποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Π.Φαλήρου στο Ο.Τ 281 επί της Λεωφ. Συγγρού, μετά τη με αρ.πρωτ. 11851/14-6-2018 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΡΕΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ.Χ.Θ.Δ. Α.Ε.»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΣΟΓΩΞΕ-Α26 Αρ. Πρωτ.: 294
ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση πίστωσης Κ.Α. 00-6739.003 του κληροδοτήματος Παύλου Γ. Αθανασιάδη, η διαχείριση του οποίου γίνεται μέσω του Δήμου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΕΕΧΩΞΕ-Σ2Ζ Αρ. Πρωτ.: 300/31.10.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 1.199,39 ευρώ στον διαχειριστή-εταίρο της Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας του SmartCare, μετά τον τελικό λογαριασμό του έργου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΘ75ΩΞΕ-ΔΙΥ Αρ. Πρωτ.: 291
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την εκπροσώπηση και την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου, των ΝΠΔΔ και των Κληροδοτημάτων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΨΜΚΩΞΕ-8ΤΒ Αρ. Πρωτ.: 299
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ' τριμήνου 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΧΒΛΩΞΕ-4ΙΩ Αρ. Πρωτ.: 298
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης «Το δέντρο της αγάπης και της προσφοράς» στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2018 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (Πολυχώρος) του Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ148ΩΞΕ-Ρ58 Αρ. Πρωτ.: 310
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
6ο θέμα : Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & μηχ/των 2018-2020» κατά το αρ. 132 του ν4412/2016, προκειμένου να περιληφθούν επιπλέον ποσότητες καυσίμων για την κίνηση και παραγωγική διαδικασία αυτοκινήτων, μηχανημάτων και λοιπών οχημάτων του Δήμου, για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας μέχρι την συμβασιοποίηση του ανοικτού διαγωνισμού.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΞ2ΛΩΞΕ-Γ50 Αρ. Πρωτ.: 293/31.10.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μη αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ5ΖΝΩΞΕ-60Ζ Αρ. Πρωτ.: 305
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Σύμφωνη γνώμη συμμετοχής του Δήμου μας στην ετήσια εκδήλωση Bravo 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΣΤΗΩΞΕ-Θ3Ε Αρ. Πρωτ.: 303
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ οχήματος του Τ.Χ. με αρ. κυκλοφ. ΥΗΖ-2980 επί της οδού Πλειάδων 18 Π. Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΒΨΣΩΞΕ-3ΧΗ Αρ. Πρωτ.: 296
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση του σχεδίου σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων της, μεταξύ του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π.Φαλήρου» για την εκτέλεση του έργου: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου» (Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 69ΡΕΩΞΕ-ΕΞΦ Αρ. Πρωτ.: 311
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων έμπροσθεν του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Π. Φαλήρου επί της οδού Αγ.Βαρβάρας αρ. 24.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΠ4ΣΩΞΕ-ΖΥΥ Αρ. Πρωτ.: 295
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση: α) απευθείας ανάθεσης στους Ορκωτούς Ελεγκτές της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και συγκεκριμένα στην Αγγελίδη Εύα, ως τακτικό ελεγκτή και την Κατσιμίχα Αθηνά, ως αναπληρωματικό ελεγκτή για τον διαχειριστικό έλεγχο του κληροδοτήματος «Φερράχ Παν. Ζουκίου» οικονομικής χρήσης 2018 και β) πίστωσης ποσού 744,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΑΤΦΩΞΕ-Ι92 Αρ. Πρωτ.: 302
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση: α) απευθείας ανάθεσης στους Ορκωτούς Ελεγκτές της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. και συγκεκριμένα στην Αγγελίδη Εύα, ως τακτικό ελεγκτή και την Κατσιμίχα Αθηνά, ως αναπληρωματικό ελεγκτή για τον διαχειριστικό έλεγχο του κληροδοτήματος «Παύλου Γ. Αθανασιάδη» οικονομικής χρήσης 2018 και β) πίστωσης ποσού 744,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΝΚΧΩΞΕ-ΨΓΡ Αρ. Πρωτ.: 301
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος 2019-2022
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΗΙΦΩΞΕ-516 Αρ. Πρωτ.: 288/31.10.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραχώρηση χρήσης, έναντι ανταλλάγματος, του υπαίθριου χώρου, που βρίσκεται εντός της περίφραξης του Αναψυκτηρίου-Εστιατορίου στο Πάρκο Φλοίσβου, καθώς και εκτάσεως 400 τ.μ., έμπροσθεν του καταστήματος, για τη δημιουργία Χριστουγεννιάτικου Χωριού κατά την εορταστική περίοδο (1/12/2018-14/1/2019), μετά την με αρ.πρωτ. 19102/18-10-2018 αίτηση του επιχειρηματία.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΜΖ3ΩΞΕ-5Γ7 Αρ. Πρωτ.: 290/31.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση Διαγραφής ποσού 80,00 ευρώ για κλήση έτους 2015, όπως βεβαιώθηκε στην εταιρεία ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ Α.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΦΕΑΩΞΕ-ΒΔΛ Αρ. Πρωτ.: 306
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΒΖΣΩΞΕ-ΣΗ5 Αρ. Πρωτ.: 309
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 75Ν1ΩΞΕ-ΒΘΦ Αρ. Πρωτ.: 308
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Δαπάνη επιμόρφωσης και κατάρτισης προσωπικού του Δήμου για την χρήση της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ» έως και 15/5/2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9Ο2ΕΩΞΕ-Ξ4Λ Αρ. Πρωτ.: 292/31.10.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
1 2 3 4 5 152