Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής προμηθειών καθώς και παρακολούθησης- παραλαβής παροχής υπηρεσιών του τμήματος Μηχανογράφησης-Μηχανοργάνωσης, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΧΠΤΩΞΕ-ΘΞ5 Αρ. Πρωτ.: 291/26.09.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός υπευθύνου εκπροσώπου του Δήμου μας για το πρόγραμμα «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης- Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΖ99ΩΞΕ-ΔΔ8 Αρ. Πρωτ.: 290/26.09.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή και την κατανομή Γ΄ δόσης οικ. έτους 2019, για λειτουργικές δαπάνες των διδακτηρίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ψ7ΓΩΞΕ-7ΥΚ Αρ. Πρωτ.: 289
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Παλαιού Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 62ΘΑΩΞΕ-ΘΣΧ Αρ. Πρωτ.: 288/26.09.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΠΩΔΩΞΕ-ΝΔ3 Αρ. Πρωτ.: 287/26.09.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή εξουσιοδότησης σε εκπροσώπους του Δήμου για τη μεταφορά και παράδοση των χρηματικών ποσών του Δήμου στο κατάστημα της Τράπεζας Eurobank Λεωφ. Ποσειδώνος & Αγ. Αλεξάνδρου 2 Παλαιό Φάληρο (221).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΔ6ΘΩΞΕ-ΤΙΦ Αρ. Πρωτ.: 286/26.09.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός επιτροπής καταμέτρησης εισπράξεων εσόδων του Ιερού Ναού του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΕΚΔΩΞΕ-ΦΩΑ Αρ. Πρωτ.: 285/26.09.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός ενός/μίας εκπροσώπου του Δήμου Παλ. Φαλήρου ως ΠΡΟΕΔΡΟΥ του «Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης «ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» καθώς και ενός/μίας αναπληρωτή/τριας του/της.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω1ΦΧΩΞΕ-Δ99 Αρ. Πρωτ.: 284/26.09.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ & ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΞΖΩΞΕ-5ΞΑ Αρ. Πρωτ.: 283/26.09.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται ο Δήμος.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΠΥ8ΩΞΕ-456 Αρ. Πρωτ.: 282
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών (άρθρο 1 του ΠΔ 270/1981).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΠΟΚΩΞΕ-Γ6Φ Αρ. Πρωτ.: 281
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 14/29-01-2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στο σκέλος που αφορά τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΦΓΒΩΞΕ-Β7Φ Αρ. Πρωτ.: 280/26.09.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αριθμό 96/30-03-2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου στο σκέλος που αφορά στον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Κληρώσεων των Εμποροπανηγύρεων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ84ΧΩΞΕ-4ΓΑ Αρ. Πρωτ.: 279
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση υπαλλήλων για την εκπροσώπηση και την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του δήμου, των ΝΠΔΔ και των κληροδοτημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 65 του Ν. 3852/2010.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Ξ5ΛΩΞΕ-Ν5Φ Αρ. Πρωτ.: 278/26.09.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη σύμφωνη γνώμη της πραγματοποίησης της εκδήλωσης της «28ης Οκτωβρίου», στα πλαίσια του εορτασμού της Εθνικής Επετείου που θα λάβει χώρα στον Δήμο μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΞΕ8ΩΞΕ-7ΒΞ Αρ. Πρωτ.: 277/27.09.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κατάργηση 1 θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αίαντος 4 (που είχε παραχωρηθεί με τη με αρ. 87/2016 ΑΔΣ) λόγω θανάτου του δικαιούχου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ67ΛΩΞΕ-Σ5Β Αρ. Πρωτ.: 276
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κατάργηση 1 θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Πρωτέως 27 (που είχε παραχωρηθεί με τη με αρ. 9/2019 ΑΔΣ) λόγω θανάτου του δικαιούχου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΖΝΓΩΞΕ-ΡΚΖ Αρ. Πρωτ.: 275
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορισμός τριών (3) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους , ως μελών της επιτροπής καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΩΤΝΩΞΕ-501 Αρ. Πρωτ.: 274/26.09.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της διαδικασίας Προμήθεια αντ/κων για τη συντήρηση λοιπών οχημάτων 2017, ομάδα 5, του Δήμου Π. Φαλήρου έως 31/3/2020.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΚΚΞΩΞΕ-ΤΔΥ Αρ. Πρωτ.: 273/26.09.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της διαδικασίας Προμήθεια αντ/κων για τη συντήρηση λοιπών οχημάτων 2017, ομάδα 3, του Δήμου Π. Φαλήρου έως 31/3/2020.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΞΨΛΩΞΕ-ΛΛΝ Αρ. Πρωτ.: 272/26.09.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 169