Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο «Επισκευή των υποδομών της Παιδικής Χαράς Πάρκου Φλοίσβου», προϋπολογισμού μελέτης 74.400€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΓΖΝΩΞΕ-Ψ86 Αρ. Πρωτ.: 41/09.04.2019
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της εργασίας «φιλοξενία μεγάλου όγκου δεδομένων με βίντεο (video), φωτογραφίες (photo) κα, που αφορούν γεγονότα στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου στα πλαίσια ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του δημότη».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΦΚΕΩΞΕ-8ΧΑ Αρ. Πρωτ.: 52
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση Εφαρμογών Προγραμμάτων Η/Υ Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας 4M».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΠ76ΩΞΕ-ΗΚ8 Αρ. Πρωτ.: 51
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση Εφαρμογών Προγραμμάτων Η/Υ Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας UNISYSTEMS AE».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 616ΩΩΞΕ-ΔΔΓ Αρ. Πρωτ.: 50
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διακήρυξη για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω2Σ2ΩΞΕ-ΟΔΠ Αρ. Πρωτ.: 38 / 26-3-2019
Αρ. Αποφ.: 38 / 2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΩΒΗΩΞΕ-ΧΗ4 Αρ. Πρωτ.: 8770 / 18-4-2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Kατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια 2018» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Η9ΝΩΞΕ-Δ0Σ Αρ. Πρωτ.: 42/09.04.2019
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Κυριακής Γαβαλά για έξοδα: α) Εγγραφής στο Κτηματολόγιο της με αρ. 10950/8.3.2019 συμβολαιογραφικής Πράξης εξόφλησης συμβολαίου και άρση διαλυτικής αιρέσεως (ακίνητο επί της οδού Έλλης 5), ποσού 50,00€ και β)Μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο Π. Φαλήρου της παραπάνω Πράξης, ποσού 50,00€.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΒΤΒΩΞΕ-Κ3Λ Αρ. Πρωτ.: 45/09.04.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
έγκριση όρων προστασία λουομένων κατοίκων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΑ1ΞΩΞΕ-0ΕΘ Αρ. Πρωτ.: 43/09.04.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση Πρασίνου Δήμου 2019» προϋπολογισμού μελέτης 74.386,36€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΖΩΓΩΞΕ-9ΙΥ Αρ. Πρωτ.: 44/09.042019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απολογισμού του κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ», οικονομικού έτους 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ1ΝΘΩΞΕ-Ι2Φ Αρ. Πρωτ.: 35
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απολογισμού του κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», οικονομικού έτους 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΝΔΤΩΞΕ-2ΞΠ Αρ. Πρωτ.: 34
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΙΗΕΩΞΕ-Γ8Ρ Αρ. Πρωτ.: 37/26.03.2019
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικον. έτους 2019.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Γ8ΑΩΞΕ-ΟΟ3 Αρ. Πρωτ.: 32
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Γ5ΑΩΞΕ-7ΚΩ Αρ. Πρωτ.: 36/26.03.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου οικονομικού έτους 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΤΔΞΩΞΕ-Α5Α Αρ. Πρωτ.: 33/26.03.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού για την περίπτωση του κ. Dunisha Eduart (ζημιά οχήματος από πτώση δέντρου) μετά την αρνητική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΖΗ0ΩΞΕ-5ΡΙ Αρ. Πρωτ.: 29/13.03.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες 2,5,6 της με αρ. 13/2018 μελέτης της Τ.Υ. του διαγωνισμού «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης, Διατροφή σε άπορους δημότες 2018-2019, Προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτικά κ.λ.π.) 2018, Προμήθεια γάλακτος 2018-2020», προϋπολογισμού μελέτης 113.888,00€ πλέον ΦΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ4ΝΖΩΞΕ-Γ0Γ Αρ. Πρωτ.: 28/13.03.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δαπάνες καθαρισμού γραφείων (προμήθεια ειδών καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου και των δύο (2) Ν.Π.Δ.Δ., συνολικού ποσού μελέτης 40.741,74 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΠΛΥΩΞΕ-0ΧΗ Αρ. Πρωτ.: 23/13.03.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 25,00€, στο όνομα της υπαλλήλου ΓΑΒΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, για την πληρωμή τελών καθαριότητας οικογενειακού τάφου της δωρήτριας Σίμου Έλλης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΟΚΑΩΞΕ-0Σ2 Αρ. Πρωτ.: 39
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 238