Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της προμήθειας Έκτακτες βλάβες Οχημάτων 2019.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΞΒΔΩΞΕ-ΕΘΝ Αρ. Πρωτ.: 21/26.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΨΥ2ΩΞΕ-1Β2 Αρ. Πρωτ.: 22-26.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Aποδοχή δωρεάς μνημείου από την Οικουμενική Ομοσπονδία Κωνσταντινουπολιτών, το οποίο θα τοποθετηθεί στο Πάρκο Φλοίσβου παραπλεύρως του Μνημείου των Υποβρυχίων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΤΚΓΩΞΕ-ΒΓΘ Αρ. Πρωτ.: 20/26.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1η μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΜΚΣΩΞΕ-Ν5Ε Αρ. Πρωτ.: 18/26.02.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΥΦΡΩΞΕ-Ι29 Αρ. Πρωτ.: 17/26.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 91ΔΥΩΞΕ-ΖΡΚ Αρ. Πρωτ.: 12/18.02.2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης επί του από 15.02.2019 πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του επαναληπτικού διαγωνισμού Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2018-2019, Προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 Προμήθεια γάλακτος 2018-2020 για τις ομάδες 2,5,6.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 78Φ6ΩΞΕ-106 Αρ. Πρωτ.: 15/18.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί καταβολής αποζημίωσης ποσού 169,00€, μετά το με αρ.πρωτ.2797/11.02.2019 αίτημα προς αποζημίωση του κ. Μακρανδρέου Ανδρέα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω8ΨΥΩΞΕ-ΕΣΟ Αρ. Πρωτ.: 16/18.02.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της υπ.αρ. 111/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα Μισθωτικών Διαφορών).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΠΒΕΩΞΕ-Φ68 Αρ. Πρωτ.: 13/18.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2018, Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2018, Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018, Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 2018, Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018 για 2 έτη, ποσού μελ. 213.400,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΞΨ7ΩΞΕ-Θ4Ε Αρ. Πρωτ.: 02/24.01.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παροχή παγίας προκαταβολής σε βάρος κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 με απόδοση λογαριασμού και ορισμός διαχειριστή.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΞΓΜΩΞΕ-ΦΦ7 Αρ. Πρωτ.: 14
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο «Επισκευή των υποδομών της Παιδικής Χαράς Πάρκου Φλοίσβου», προϋπολογισμού μελέτης 74.400€.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΑΠΙΩΞΕ-Τ9Ψ Αρ. Πρωτ.: 10/01.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παραπομπή του θέματος περί συγκρότησης Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, σύμφωνα με το αρ. 221 παρ. 11 περ. (α) του Ν.4412/2016 στο δημοτικό συμβούλιο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 78ΣΕΩΞΕ-ΩΥΩ Αρ. Πρωτ.: 06/24.01.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το τέταρτο τρίμηνο έτους 2018, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΚΒΦΩΞΕ-Ρ5Ω Αρ. Πρωτ.: 07/24.01.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλαιού Φαλήρου επί προδικαστικής προσφυγής της επιχείρησης «Μοσχοβίτης Παναγιώτης» κατά της υπ’ αριθμ. 375/2018 απόφασης ΟΕ του Δήμου που αφορά στους όρους (διακήρυξη) του διαγωνισμού Αλλαγή χλοοτάπητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ και λήψη απόφασης ματαίωσης της διαδικασίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 63ΛΡΩΞΕ-ΑΞΣ Αρ. Πρωτ.: 11/01.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δαπάνες καθαρισμού γραφείων (προμήθεια ειδών καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου και των δύο (2) Ν.Π.Δ.Δ., συνολικού ποσού μελέτης 40.741,74 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΝΩΟΩΞΕ-ΑΥΞ Αρ. Πρωτ.: 01/24.01.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ» προϋπ. μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΝ86ΩΞΕ-ΘΔΡ Αρ. Πρωτ.: 08/24.01.2019
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών αντικειμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΞΣΩΩΞΕ-5ΙΕ Αρ. Πρωτ.: 05/24.01.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Απαιτούμενες παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους του 4ου Δημοτικού, 5ου Δημοτικού, & 11 Δημοτικού & 4ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου», πρ/σμού μελ. 294.450,00€ συμπ/νου ΦΠΑ & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΦ0ΧΩΞΕ-ΜΕΕ Αρ. Πρωτ.: 03/24.01.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Κτιρίων», πρ/σμού μελ. 247.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 68ΚΡΩΞΕ-23Υ Αρ. Πρωτ.: 04/24.01.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 237