Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 23.436,00€ συμπ/νου ΦΠΑ για : Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων και λοιπών μηχανημάτων & προμήθεια τόνερ (συμπ. Ανταλ/κών & αναλωσίμων) 2018 και για Πνευματικά κέντρα, ΚΑΠΗ κ.λ.π. 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ1ΖΩΩΞΕ-ΨΧ1 Αρ. Πρωτ.: 210/08.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών: Συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργικότητας βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης 7.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΣ1ΠΩΞΕ-4Υ1 Αρ. Πρωτ.: 213/08.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών: Πιστοποιήσεις οχημάτων 2018, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης 1.300,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω6Ψ8ΩΞΕ-ΔΞΗ Αρ. Πρωτ.: 212/08.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 12.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-6112.001: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PRODESA συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΓ3ΘΩΞΕ-ΒΩΙ Αρ. Πρωτ.: 211/08.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.799,47€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6613.002: Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΔΞΡΩΞΕ-ΧΞΝ Αρ. Πρωτ.: 209/08.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 4.966,20€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-6613.001: Προμήθεια φωτοτυπιών σχεδίων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΣ1ΗΩΞΕ-7ΨΡ Αρ. Πρωτ.: 208/08.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 21.080,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6142.001: ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΜΝΟΩΞΕ-Θ0Ξ Αρ. Πρωτ.: 207/08.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 150,00€ που είχε εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για «Tέλη και Παράβολα Υπουργείων – ΔΕΚΟ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΖΜΔΩΞΕ-ΥΨ9 Αρ. Πρωτ.: 206/08.06.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.900€, με ένταλμα προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για την προμήθεια ενός οχήματος επιβατικού από τη Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΝ62ΩΞΕ-77Ρ Αρ. Πρωτ.: 205/08.06.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων οικοδομικού αντικειμένου οι οποίες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, των διατάξεων του αρ. 209 του Ν.3463/06 καθώς και της Οδηγίας ΕΕ 24/2014 και κάθε νεότερη σχετική νομοθεσία που θα τεθεί σε ισχύ κατά το χρόνο ισχύος της Επιτροπής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΧΚ9ΩΞΕ-Γ69 Αρ. Πρωτ.: 204/08.06.2018
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2018, πρ/σμού μελ. 600.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΠΣΦΩΞΕ-Ξ3Μ Αρ. Πρωτ.: 198/29.05.2018
Αρ. Αποφ.: 198 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: Εξωραϊσμός όψεων σχολικών συγκροτημάτων, πρ/σμού μελ. 180.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΚΞΠΩΞΕ-ΝΘΧ Αρ. Πρωτ.: 199/29.05.2018
Αρ. Αποφ.: 199 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 24.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-6262.008: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΥΧΡΩΝ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΔΟΥΣ Ο.Τ. 290.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 62ΒΔΩΞΕ-ΔΣΘ Αρ. Πρωτ.: 194/29.05.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Δήμου υπέρ της ομόρρυθμης εταιρείας «ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε» ΣΕΗΟΣ EURONICS και κατά ΜΑΡΙΑΣ ΔΑΜΠΑΣΗ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΙΣ9ΩΞΕ-19Ν Αρ. Πρωτ.: 190/29.05.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΚΑΙΟ
Λήψη απόφασης για την άσκηση αγωγής κατά Κυριάκου Καλοκαιρινού.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΛΦΑΩΞΕ-2ΤΘ Αρ. Πρωτ.: 191/29.05.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΚΑΙΟ
Συγκρότηση επιτροπών διαγωνισμού για τα κατωτέρω έργα : 1) Ανακατασκευή πλατείας Φιλικής Εταιρείας, πρ/σμού μελ. 500.000,00€ συμπ. ΦΠΑ, 2) Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2018, πρ/σμού μελ. 600.000,00€ συμπ. ΦΠΑ, 3) Εξωραϊσμός όψεων σχολικών συγκροτημάτων, πρ/σμού μελ. 180.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 65ΑΦΩΞΕ-ΓΙΑ Αρ. Πρωτ.: 196/29.05.2018
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων μικρών σιδηροιστών κ.λ.π. 2018 και προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και υλικών αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια 2018, πρ. μελ. 232.124,12€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΩ25ΩΞΕ-ΖΜΩ Αρ. Πρωτ.: 202/29.05.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6662.003: Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΛ6ΕΩΞΕ-746 Αρ. Πρωτ.: 195/29.05.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ 2018, πρ/σμού μελ. 24.794,05€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ0ΝΒΩΞΕ-ΣΩΩ Αρ. Πρωτ.: 201/29.05.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 49.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6413.002: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΥΧ9ΩΞΕ-207 Αρ. Πρωτ.: 193/29.05.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 227