Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού, πρ/σμού μελέτης 44.937,60€ συμπ/νου ΦΠΑ, για την εργασία: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΤΟΥ Ν. 3463/06.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 97ΣΒΩΞΕ-ΙΝΥ Αρ. Πρωτ.: 61/13.05.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΓΒΜΩΞΕ-ΔΨΗ Αρ. Πρωτ.: 60/13.05.2019
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση Πρασίνου Δήμου 2019» προϋπολογισμού μελέτης 74.386,36€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΟΧΒΩΞΕ-ΔΞΞ Αρ. Πρωτ.: 59/13.05.2019
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης προυπ/μου του Δήμου οικ.έτους 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 64ΔΗΩΞΕ-ΓΕ8 Αρ. Πρωτ.: 58
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Α τρίμηνο 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ28ΔΩΞΕ-Ρ7Θ Αρ. Πρωτ.: 57/13.05.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
DUNISHA EDUART ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΒΑ2ΩΞΕ-8ΦΜ Αρ. Πρωτ.: 56/23.04.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Λεοντίτση Παναγιώτη, για έκδοση παράβολου κάρτας ταχογράφου οδηγού, ποσού 150€.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω8ΚΡΩΞΕ-ΩΚ8 Αρ. Πρωτ.: 55/18.04.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων συνοπτικού Διαγωνισμού για την εργασία «Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2019», προϋπολ. 74.338,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΩΒ8ΩΞΕ-ΚΣΠ Αρ. Πρωτ.: 54/18.04.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, που αφορά : Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και προμήθεια σαρώθρων δρόμων 2018, πρ/σμού μελ. 1.111.040,00€ συμπ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΩ1ΨΩΞΕ-ΠΘ7 Αρ. Πρωτ.: 53/18.04.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της εργασίας «φιλοξενία μεγάλου όγκου δεδομένων με βίντεο (video), φωτογραφίες (photo) κα, που αφορούν γεγονότα στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου στα πλαίσια ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του δημότη».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΦΚΕΩΞΕ-8ΧΑ Αρ. Πρωτ.: 52
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση Εφαρμογών Προγραμμάτων Η/Υ Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας 4M».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΠ76ΩΞΕ-ΗΚ8 Αρ. Πρωτ.: 51
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση Εφαρμογών Προγραμμάτων Η/Υ Τεχνικών Υπηρεσιών της Εταιρείας UNISYSTEMS AE».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 616ΩΩΞΕ-ΔΔΓ Αρ. Πρωτ.: 50
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, πρ/σμού μελέτης 74.400.00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΕΦΙΩΞΕ-ΑΥΧ Αρ. Πρωτ.: 49/18.04.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ισολογισμός χρήσης 2018 του κληροδοτήματος Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω4Σ7ΩΞΕ-ΓΜΣ Αρ. Πρωτ.: 48/18.04.2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέλεγχος του Ισολογισμού χρήσεως 2018 του κληροδοτήματος ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΝΡ4ΩΞΕ-ΜΕΥ Αρ. Πρωτ.: 47
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
έγκριση ισολογισμού Δήμου Π. Φαλήρου, οικονομικού έτους 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΛΛ9ΩΞΕ-ΟΥ2 Αρ. Πρωτ.: 46/18.04.2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Κυριακής Γαβαλά για έξοδα: α) Εγγραφής στο Κτηματολόγιο της με αρ. 10950/8.3.2019 συμβολαιογραφικής Πράξης εξόφλησης συμβολαίου και άρση διαλυτικής αιρέσεως (ακίνητο επί της οδού Έλλης 5), ποσού 50,00€ και β)Μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο Π. Φαλήρου της παραπάνω Πράξης, ποσού 50,00€.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΒΤΒΩΞΕ-Κ3Λ Αρ. Πρωτ.: 45/09.04.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση Πρασίνου Δήμου 2019» προϋπολογισμού μελέτης 74.386,36€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΖΩΓΩΞΕ-9ΙΥ Αρ. Πρωτ.: 44/09.042019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
έγκριση όρων προστασία λουομένων κατοίκων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΑ1ΞΩΞΕ-0ΕΘ Αρ. Πρωτ.: 43/09.04.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Kατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή ραμπών ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια 2018» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Η9ΝΩΞΕ-Δ0Σ Αρ. Πρωτ.: 42/09.04.2019
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 241