Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κατάρτιση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2019, προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Χ1ΖΩΞΕ-5ΚΥ Αρ. Πρωτ.: 363
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αποθήκης προμηθειών του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΜΡ7ΩΞΕ-75Θ Αρ. Πρωτ.: 366
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της υπ. αρ. 145/2016 ΑΔΣ που αφορά σε δικαιούχους απαλλαγής από Δ.Τ., Δ.Φ. & ΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4558/2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΧΥ8ΩΞΕ-0Κ7 Αρ. Πρωτ.: 359
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση Δημοτικού υπαλλήλου από δικηγόρο του Δήμου -κατ’ άρθρο 244 παρ. 5 περ. στ του Ν. 3852/2010- ενώπιον του Γ΄ Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών στις 21-12-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7Δ1ΩΩΞΕ-9Ι2 Αρ. Πρωτ.: 367
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ
Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, μετά την με αρ. πρωτ. 671/19.10.2018 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας, προς υποβολή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9629ΩΞΕ-ΘΑ5 Αρ. Πρωτ.: 362
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2019 του Δήμου Π. Φαλήρου, στο οποίο κατ’ελάχιστον απαιτείται η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος και στη συνέχεια την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΜΘΥΩΞΕ-ΓΞΟ Αρ. Πρωτ.: 361
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΠΩΘΩΞΕ-7ΒΟ Αρ. Πρωτ.: 365
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΤΑΧΩΞΕ-Δ0Η Αρ. Πρωτ.: 364
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παροχή σύμφωνης γνώμης του Δήμου, προς τη διαχείριση της πολυκατοικίας επί της οδού Πραξιτέλους 5, για την ανάθεση στο δικηγόρο Αθηνών Ανδρέα Συλλάνταβο, της συζήτησης της εφέσεως κατά της με αρ. 1640/2018 Απόφασης του Μον/λούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την οποία άσκησαν οι Θηρεσία και Νικόλαος Μυλωνάς, συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, με την οποία υποχρεώθηκαν να καταβάλλουν στη διαχείριση το ποσό των οφειλόμενων κοινοχρήστων ποσού 1.244.03€ νομιμοτόκως.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω4ΥΨΩΞΕ-12Κ Αρ. Πρωτ.: 358/05.12.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για το έργο: «Συντήρηση οδικού δικτύου 2018» προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΚΝΩΩΞΕ-ΨΡ9 Αρ. Πρωτ.: 356/05.12.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικής περιγραφής για συμπληρωματική ανάληψη υποχρέωσης ποσού 40.322,58€ πλέον ΦΠΑ, για τη διαδικασία προμήθειας Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2018, σε βάρος των ΚΑ 20-6671.018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΥ2ΤΩΞΕ-ΒΔΨ Αρ. Πρωτ.: 357/05.12.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 30,00€ στο όνομα του Λεοντίτση Παναγιώτη για την έκδοση παραβόλου ΠΕΙ (Πιστοποιητικό επαγγελματικής Ικανότητας), σε βάρος του ΚΑ 20.6331.001.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω74ΜΩΞΕ-ΤΘΞ Αρ. Πρωτ.: 354/26.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 996,87 € στο όνομα του υπαλλήλου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ , για «νέες παροχές» (ΔΕΔΔΗΕ, επαύξηση ισχύος στη διεύθυνση Διαγόρα 4-6).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω0ΡΗΩΞΕ-Ν9Ζ Αρ. Πρωτ.: 355/26.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο : «Κατασκευή ραμπών και διαδρόμων ΑΜΕΑ σε υφιστάμενα πεζοδρόμια 2018, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΥΕΩΩΞΕ-ΙΒΛ Αρ. Πρωτ.: 353/26.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
σχεδιο 7ης μερικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΡ66ΩΞΕ-86Ζ Αρ. Πρωτ.: 352/26.11.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση του υπ’αριθ. 1540Β/4.10.18 εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.649€, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΣΕΡΔΙΝΙΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ, για τη συμμετοχή του Αντιδημάρχου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου κ. Ιωάννη Φωστηρόπουλου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων, στις Βρυξέλλες, 8-11 Οκτωβρίου 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΘ87ΩΞΕ-ΦΗΚ Αρ. Πρωτ.: 351/21.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση του υπ’αριθ. 1541Β/4.10.18 εντάλματος προπληρωμής, ποσού 1.409€, που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ΣΕΡΔΙΝΙΑΡΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΣ, για τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων, στις Βρυξέλλες, 8-11 Οκτωβρίου 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 64ΩΨΩΞΕ-ΓΣΠ Αρ. Πρωτ.: 350/21.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στη ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ9Λ8ΩΞΕ-Γ4Α Αρ. Πρωτ.: 349/21.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στην τράπεζα νομικών πληροφοριών (NOMOS).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω7Ο4ΩΞΕ-0ΡΠ Αρ. Πρωτ.: 348/21.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, πρ/σμού μελέτης 500.000,00€ συμπ/νου αναθεώρησης & ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΑΕΤΩΞΕ-ΑΨΠ Αρ. Πρωτ.: 345/21.11.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 235