Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση ανελκυστήρων Δημοτικών κτιρίων 2018», β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ στον ΚΑ: 15-6262.019 και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΨ5ΦΩΞΕ-Η6Ο Αρ. Πρωτ.: 235/27.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών: Εξοπλισμός ελέγχου, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων κατανάλωσης ισχύος και λοιπών πόρων, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 2.968,56€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 10-7135.004 και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΑΘΟΩΞΕ-ΗΨΨ Αρ. Πρωτ.: 249/11.07.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2018-2019, προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018, προμήθεια γάλακτος 2018-2020», προϋπολογισμού μελέτης 464.999,77€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΧΖΓΩΞΕ-24Η Αρ. Πρωτ.: 250/11.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 150.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 30-7333.006: Συντήρηση οδικού δικτύου 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΔΚΛΩΞΕ-9Υ8 Αρ. Πρωτ.: 243/11.07.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελέτης 40.741,74€ συμπ/νου ΦΠΑ, για την προμήθεια: Δαπάνες καθαρισμού γραφείων, για τις ανάγκες του Δήμου και των δύο (2) Νομικών του Προσώπων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 724ΒΩΞΕ-7ΛΖ Αρ. Πρωτ.: 245/11.07.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης (μελάνια), προϋπολογισμού μελέτης 24.799,47€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Λ49ΩΞΕ-ΗΞΠ Αρ. Πρωτ.: 246/11.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων, πρ/σμού μελέτης 500.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7Υ82ΩΞΕ-ΟΦΠ Αρ. Πρωτ.: 247/11.07.2018
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 12.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 15-7135.013: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΘΧΨΩΞΕ-245 Αρ. Πρωτ.: 244/11.07.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 22.606,60€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 35-6692.003: Προμήθεια Σπόρων Φυτών Δενδρυλλίων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΨ16ΩΞΕ-ΡΓΨ Αρ. Πρωτ.: 241/11.07.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 7.415,20€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 10-7134.001: Προμήθεια Η/Υ, τερματικών, περιφερειακών και Η/Υ ειδικών χρήσεων [Προμήθεια συστήματος τείχους προστασίας (firewall)].
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΔΛΤΩΞΕ-Θ9Ι Αρ. Πρωτ.: 240/11.07.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Λήψη απόφασης: α) για κατάθεση αίτησης προς τον Προϊστάμενο του Τμήματος Εκτέλεσης της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών για την άμεση εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 1115/7-3-2017 απόφασης του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακ/των Αθηνών, για την αποδέσμευση και απόδοση οφειλομενων ποσών προς το δήμο μας από τις εταιρείες «HELLAS POWER» και «ENERGA POWER TRADING A.E.», β) για τον ορισμό δικηγόρου και γ) για την έγκριση πίστωσης 404€ πλέον ΦΠΑ για αμοιβή του.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΨ42ΩΞΕ-20Ο Αρ. Πρωτ.: 252/11.07.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΔΙΚΑΙΟ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 15.419,40€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 10-7134.001: Προμήθεια Η/Υ, τερματικών, περιφερειακών και Η/Υ ειδικών χρήσεων (Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών έτους 2018).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΨΣΧΩΞΕ-ΗΥΣ Αρ. Πρωτ.: 239/11.07.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάληψη χρημάτων, ποσού: α) 255,00€, με ένταλμα προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για έκδοση πιστοποιητικού εκτελωνισμού οχήματος από ΔΔΔΥ και β) 150,00€, με ένταλμα προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΟΝΤΙΤΣΗ, για έκδοση παραβόλου κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7Τ1ΥΩΞΕ-ΟΡ6 Αρ. Πρωτ.: 248/11.07.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 24.800,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 15-6117.002: ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ "ΦΛΟΙΣΒΟΣ" ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΑΒ3ΩΞΕ-ΚΒ2 Αρ. Πρωτ.: 242/11.07.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της εργασίας: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2018, σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 6 του Ν. 4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΕΗΚΩΞΕ-ΥΦ8 Αρ. Πρωτ.: 233/27.06.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών: Συντήρηση αυτοκινήτων (πλύσιμο -γρασάρισμα) 2018, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ στον ΚΑ: 20-6263.006 και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΡΚ9ΩΞΕ-ΜΡ7 Αρ. Πρωτ.: 234/27.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών: Συντήρηση αυτοκινήτων (πλύσιμο -γρασάρισμα) 2018, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 10.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ στον ΚΑ: 20-6263.006 και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΜΛ5ΩΞΕ-ΙΒΔ Αρ. Πρωτ.: 234/27.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 346.718,79€ συμπ/νου ΦΠΑ 13% και 24%, για: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2018 (του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ»).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΛ2ΕΩΞΕ-Ψ0Π Αρ. Πρωτ.: 238/27.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2018-2019, Προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 Προμήθεια γάλακτος 2018-2020».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω2ΠΠΩΞΕ-ΔΧΜ Αρ. Πρωτ.: 232/27.06.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της με αρ. Α3313/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, που αφορά στην αγωγή της Αναστασίας Χρήστου (για τον τραυματισμό της σε κοίλωμα επί της οδού Μίλωνος αρ.9).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω5ΡΓΩΞΕ-ΦΤΨ Αρ. Πρωτ.: 230/27.06.2018
Αρ. Αποφ.: 230 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
1 2 3 4 5 230