Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εργασία «φιλοξενία μεγάλου όγκου δεδομένων με βίντεο (video), φωτογραφίες (photo) κα, που αφορούν γεγονότα στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου στα πλαίσια ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του δημότη».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ψ5ΜΩΞΕ-4ΛΦ Αρ. Πρωτ.: 329/24.10.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ» προϋπ. μελέτης 60.000 εξαιρ. ΦΠΑ 24%.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Π9ΨΩΞΕ-Ρ04 Αρ. Πρωτ.: 330/24.10.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2018», πρ/σμού μελέτης 600.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΙΤΨΩΞΕ-Θ3Ω Αρ. Πρωτ.: 323/12.10.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
όροι προμήθεια δαπέδων παιδικών χαρών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΡΔΘΩΞΕ-1ΕΑ Αρ. Πρωτ.: 326/12.10.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: δαπάνες καθαρισμού γραφείων (προμήθεια ειδών καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου και των δύο (2) Ν.Π.Δ.Δ., συνολικού ποσού μελέτης 40.741,74 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω3Κ6ΩΞΕ-1Υ6 Αρ. Πρωτ.: 320/04.10.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2018-2019, Προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 Προμήθεια γάλακτος 2018-2020 για τις ομάδες 2,5,6.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 75Ο7ΩΞΕ-9ΒΨ Αρ. Πρωτ.: 319/04.10.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2018, Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2018, Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018, Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 2018, Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018 για 2 έτη, ποσού μελ. 213.400,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΙΚΝΩΞΕ-ΝΥΠ Αρ. Πρωτ.: 288/04.09.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
σχέδιο προυπολογισμού έτους 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Γ89ΩΞΕ-ΨΩ3 Αρ. Πρωτ.: 300/21.09.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Ανακατασκευή πλατείας Φιλικής Εταιρείας», πρ/σμού μελέτης 500.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΤΙΑΩΞΕ-Π7Ι Αρ. Πρωτ.: 321/04.10.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ματαίωση του διενεργηθέντος βάσει της με αρ. 291/2018 Α.Ο.Ε. διαγωνισμού, για την προμήθεια δαπέδων ασφαλείας για παιδικές χαρές του δήμου (άρθρο 106 παρ.1 α του Ν.4412/2016).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω0ΚΟΩΞΕ-51Ρ Αρ. Πρωτ.: 318/04.10.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, Ασφάλιστρα οχημάτων – μηχανημάτων, Ασφάλιστρα Δημαρχείου και Ασφάλιστρα λοιπών Δημοτικών κτιρίων 2018-2021, προϋπολογισμού μελέτης 186.000,00€ εξαιρουμένου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 72ΖΠΩΞΕ-ΨΛΑ Αρ. Πρωτ.: 316/04.10.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2019 του Δήμου Π. Φαλήρου, το οποίο κατ’ ελάχιστον περιλαμβάνει το τεχνικό πρόγραμμα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 75ΞΣΩΞΕ-ΦΚ2 Αρ. Πρωτ.: 299/21.09.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2018-2020, Προμήθεια λιπαντικών 2018-2020», προϋπολογισμού μελέτης 952.876,87€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 73ΠΦΩΞΕ-ΟΑΣ Αρ. Πρωτ.: 315/04.10.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση συμμετοχής για 2 υπαλλήλους του Η/Μ τμ. (Σουμπασάκης Σ. – Παλαιολόγος Δ.) σε 2 σεμινάρια της εταιρίας Project Training & consulting ltd: 1) Διενέργεια Διαγωνισμών Δημοσίου σύμφωνα με την Νέα Νομοθεσία για τις Συμφωνίες-Πλαίσιο (22/10/2018) και 2) Διαδικασίες Επίλυσης των Διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της Σύναψης των Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (11/10/2018).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΠΧ7ΩΞΕ-Φ7Ψ Αρ. Πρωτ.: 290/04.09.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της ορθής επανάληψης της τροποποίησης του Ο.Π.Δ. για το έτος 2018, προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο (σύμφωνα με τον αρ. πρωτ. 44485/6-8-2018 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΩΧΚΩΞΕ-ΟΡΕ Αρ. Πρωτ.: 296/21.09.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού αναφορικά με τη μείωση μισθώματος περιπτέρου επί της Λεωφ. Βενιζέλου 194.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΥΞΡΩΞΕ-ΙΓΜ Αρ. Πρωτ.: 308/25.09.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης (μελάνια), προϋπ. μελέτης 24.799,47 συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΝΧΙΩΞΕ-ΓΧ6 Αρ. Πρωτ.: 302/21.09.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη σχεδίου της 4ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΤ12ΩΞΕ-0ΧΘ Αρ. Πρωτ.: 309/25.09.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη σχεδίου της 3ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του κληροδοτήματος Φ. Ζουκίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω5ΙΖΩΞΕ-664 Αρ. Πρωτ.: 310/25.09.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 10.000€, στο όνομα της υπαλλήλου ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, για την ανανέωση χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης του μηχανήματος των ΕΛΤΑ για την επικόλληση γραμματοσήμων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΘΜΝΩΞΕ-ΖΣΞ Αρ. Πρωτ.: 307/21.09.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 233