Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Κοτίδου Δέσποινας, που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 104/22.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 61ΤΘΩΞΕ-ΗΕΑ Αρ. Πρωτ.: 34
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση του σχεδίου του Νέου Κανονισμού του Δημοτικού Κοιμητηρίου Παλαιού Φαλήρου (πλην του αρθ. 31: αρμοδιότητα Ο.Ε.)
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9Ε4ΔΩΞΕ-ΡΛΨ Αρ. Πρωτ.: 34/28.05.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Θεολόγου Μαρίνας, που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 101/8.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΟ7ΞΩΞΕ-ΚΣ3 Αρ. Πρωτ.: 33
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης, περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΜ5ΚΩΞΕ-Ω5Ρ Αρ. Πρωτ.: 33/21.05.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Βασιλοπούλου Αργυρώς, που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 90/7.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 925ΞΩΞΕ-3ΧΘ Αρ. Πρωτ.: 32
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης, περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΘΖΤΩΞΕ-ΚΜΓ Αρ. Πρωτ.: 32/14.05.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση ταφής, για τρεις μήνες, της Κορωνιού Καμπουρέλλη Ελπινίκης που είναι ενταφιασμένη σε τάφο τριετούς χρήσης με στοιχεία 108/21.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΚΓ4ΩΞΕ-ΒΞ2 Αρ. Πρωτ.: 31
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης, περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΣΥ8ΩΞΕ-4ΕΦ Αρ. Πρωτ.: 31/07.05.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης, για την ΜΗ έγκριση της παραχώρησης χώρου μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το με αρ. κυκλ. ΙΖΡ 3866 όχημα, επί της οδού ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 10.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΘ3ΜΩΞΕ-ΣΜΥ Αρ. Πρωτ.: 30
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της παραχώρησης χώρου, μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το με αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 1666, υπηρεσιακό όχημα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, στον περιβάλλοντα χώρο του διατηρητέου κτιρίου Φλοίσβου, επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, έναντι 33, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ3/Β’/08-01-1992, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει δυνάμει της υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/στ/3430 11-6-93 (ΦΕΚ456/Β’/24-06-1993).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΒΛΦΩΞΕ-710 Αρ. Πρωτ.: 30/28.04.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της παραχώρησης χώρου μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το με αρ. κυκλ. ΥΤΙ 2530 όχημα, επί της οδού ΝΑΖΛΙΟΥ 34-36.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΤΟ3ΩΞΕ-458 Αρ. Πρωτ.: 29
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της εγκατάστασης σε επιλεγμένες θέσεις του αστικού ιστού τριάντα (30) κόκκινων κάδων για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6156ΩΞΕ-Η7Π Αρ. Πρωτ.: 29/28.04.2021
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για τη μη έγκριση μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το με αρ. κυκλ. ΕΜΒ 2241 όχημα, επί της οδού ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΜΚΒΩΞΕ-ΖΩ6 Αρ. Πρωτ.: 28
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης, περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΦΜΨΩΞΕ-609 Αρ. Πρωτ.: 28/28.04.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της παραχώρησης χώρου μιας (1) θέσης στάθμευσης, για το με αρ. κυκλ. ΧΕΖ 7883 όχημα, επί της οδού ΑΤΛΑΝΤΟΣ 4.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9Ο6ΠΩΞΕ-ΟΓΑ Αρ. Πρωτ.: 27
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης, περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ7ΑΚΩΞΕ-ΥΕΤ Αρ. Πρωτ.: 27/23.04.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαμόρφωσης-υποβιβασμού πεζοδρομίου, σε οικόπεδο επί της οδού Πρωτέως 60, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΖ41ΩΞΕ-6Δ3 Αρ. Πρωτ.: 26
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης, περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Τ18ΩΞΕ-5Ω6 Αρ. Πρωτ.: 26/16.04.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για έγκριση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αγίας Σοφίας έμπροσθεν της κεντρικής εισόδου του Δημοτικού Νεκροταφείου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΤΥΑΩΞΕ-8ΟΟ Αρ. Πρωτ.: 25
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης, περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΝΝ4ΩΞΕ-ΤΒΩ Αρ. Πρωτ.: 25/09.04.2021
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 5 47