Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Αναβολή της λήψης απόφασης για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΑΝΩ & ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ» του ΚΑΛΑΜΠΟΚΗ ΜΙΧΑΗΛ που λειτουργεί με την με αρ. 1062616/22.5.2018 (αρ. πρωτ. εισ. εγγ. 10311/22.5.2018) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ και βρίσκεται στην οδό ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρ.14 στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω1ΜΤΩΞΕ-90Ω Αρ. Πρωτ.: 36/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων εμπρόσθεν του Πνευματικού κέντρου του Δήμου Π.Φαλήρου επί της οδού Αγ.Βαρβάρας αρ. 24.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΙ7ΨΩΞΕ-ΠΝΒ Αρ. Πρωτ.: 39
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αναβολή της λήψης απόφασης για την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 9689/15.5.2018 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΜΙΚΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ ΕΝΤΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ)», της ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ με Α.Φ.Μ. 106970553/Δ.Ο.Υ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, που βρίσκεται στην οδό ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ αρ. 11, στο Π. Φάληρο, έως ότου εκδοθεί η απόφαση επί της με αρ. πρωτ. 9737/30-7-2018 υποβληθείσας Ενδικοφανούς Προσφυγής από την επιχείρηση ενώπιον του ΣΥΠΟΘΑ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Σ5ΓΩΞΕ-9ΦΘ Αρ. Πρωτ.: 33/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναβολή της λήψης απόφασης για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ ΕΝΤΟΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ)», της ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ με Α.Φ.Μ. 106970553/Δ.Ο.Υ. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ, που λειτουργεί με την με αρ. 1037572 (ver. 2)/17.4.2018 (αρ. πρωτ. εισ. εγγ. 7789/17.4.2018) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & βρίσκεται στην οδό ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ αρ. 11, στο Π. Φάληρο, έως ότου εκδοθεί η απόφαση επί της με αρ. πρωτ. 9737/30-7-2018 υποβληθείσας Ενδικοφανούς Προσφυγής από την επιχείρηση ενώπιον του ΣΥΠΟΘΑ.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΙΜ3ΩΞΕ-8ΘΥ Αρ. Πρωτ.: 35/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ οχήματος με αρ.κυκλοφ. ΥΗΖ-2980 επί της οδού Πλειάδων 18, μετά την με αρ.πρωτ. 16094/4-9-2018 αίτηση.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω7Ω4ΩΞΕ-Ψ4Σ Αρ. Πρωτ.: 38
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αποστολή εγγράφου προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης , προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις για το αν είναι εν ισχύ τα με αρ.πρωτ. 503/28/12.01.2006 και 9259/454/08 έγγραφα που αφορούν σε απαντήσεις σε αιτήσεις του Παναγιώτη Χαραλάμπους και Δημητρίου Αλεξίου αντίστοιχα, σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε ακίνητο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και Μπότσαρη στο Ο.Τ. 375 στο Δήμο Π. Φαλήρου και αν είναι γνήσια. Επιπροσθέτως με το έγγραφο να ζητείται να διευκρινιστεί για το αν είναι επιτρεπτή η αδειοδότηση στο συγκεκριμένο Ο.Τ. κέντρου διασκεδάσεως ή συνάθροισης κοινού.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΓΝΠΩΞΕ-ΠΝ4 Αρ. Πρωτ.: 31/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναβάλλει τη λήψη απόφασης για την «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» που λειτουργεί με την με αρ. 1060765(ver.1)/21.05.2018 (αρ. πρωτ. εισερ. εγγρ. 10167/21.5.2018) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ της εταιρείας «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με εκπρόσωπο τον ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ και βρίσκεται στην οδό ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 93, ως την 12η.11.2018 , προκειμένου ο επιχειρηματίας να τακτοποιήσει τις πολεοδομικές παραβάσεις του καταστήματός του.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 66Ο8ΩΞΕ-8Ξ1 Αρ. Πρωτ.: 37/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναβάλλει την ανάκληση της με αρ. πρωτ. 15512/22.5.2008 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» της εταιρείας « Α.ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ-Π.ΜΠΕΚΙΟΥ ΟΕ» με εκπροσώπους και τους δύο, που βρίσκεται στην οδό ΑΧΙΛΛΕΩΣ αρ.38, στο Π. Φάληρο, έως την 29η Οκτωβρίου 2018 , προκειμένου η επιχείρηση να προσκομίσει Πιστοποιητικό Ενεργητικής Πυροπροστασίας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΡ83ΩΞΕ-Α0Μ Αρ. Πρωτ.: 34/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αποστολή εγγράφου προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης , προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις για το αν είναι εν ισχύ τα με αρ.πρωτ. 503/28/12.01.2006 και 9259/454/08 έγγραφα που αφορούν σε απαντήσεις σε αιτήσεις του Παναγιώτη Χαραλάμπους και Δημητρίου Αλεξίου αντίστοιχα, σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε ακίνητο επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και Μπότσαρη στο Ο.Τ. 375 στο Δήμο Π. Φαλήρου και αν είναι γνήσια. Επιπροσθέτως με το έγγραφο να ζητείται να διευκρινιστεί για το αν είναι επιτρεπτή η αδειοδότηση στο συγκεκριμένο Ο.Τ. κέντρου διασκεδάσεως ή συνάθροισης κοινού.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Μ9ΞΩΞΕ-ΞΑΠ Αρ. Πρωτ.: 31/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναβολή της λήψης απόφασης περί ανάκλησης της με αρ. πρωτ. 6059/21.2.2014 άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΑΡΤΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ», της εταιρίας με την επωνυμία «ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ και υγειονομικά - αγορανομικά υπεύθυνη την ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται στην οδό ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ. 8, στο Π. Φάληρο, έως την 12η.11.2018 προκειμένου να αποφανθεί η Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης –Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης περί της συμμόρφωσης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΘΕΦΩΞΕ-2ΝΣ Αρ. Πρωτ.: 32/11.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Σολωμού 26, μετά την με αρ.πρωτ. 6822/30.03.2018 αίτηση.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 61ΚΓΩΞΕ-87Ω Αρ. Πρωτ.: 19/23.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση θέσεων τοποθέτησης βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΛΦΔΩΞΕ-824 Αρ. Πρωτ.: 18/23.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εξέταση των με αρ.πρωτ. 14193/23.07.2018 κατατεθέντων εγγράφων, που αφορούν στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΕΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΦΕ» του ΚΑΝΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επί της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ αρ.53, από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και αποστολή στην Υπηρεσία Δόμησης Ελληνικού Αργυρούπολης και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, εγγράφου για το αν συντρέχουν λόγοι κατεδάφισης.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΥΔ7ΩΞΕ-ΑΤΩ Αρ. Πρωτ.: 28/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την ΠΑΥΣΗ λειτουργίας της δραστηριότητας «ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΕ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧ/ΚΗΣ ΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΩΝ, ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ & ΤΑ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΑ, ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΜΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕ ΣΕ ΟΡΘΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΖΩΗ ΜΟΝ ΙΚΕ» με νόμιμο εκπρόσωπο τη ΛΑΜΠΡΙΔΗ ΖΩΗ, επί της ΛΕΩΦ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ αρ.80, λόγω πολεοδομικών παραβάσεων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΚΛ0ΩΞΕ-ΠΧΛ Αρ. Πρωτ.: 29/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναστολή της απόφασης ανάκλησης της με αρ. πρωτ. 6059/21.2.2014 Άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών με πώληση άρτου – επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & προσφοράς πρόχειρου γεύματος ζεστής & κρύας κουζίνας», της εταιρίας με την επωνυμία «ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» με εκπρόσωπο τον ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του ΑΝΔΡΕΑ και υγειονομικά - αγορανομικά υπεύθυνη την ΜΑΚΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, που βρίσκεται στην οδό ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ. 8, στο Π. Φάληρο, μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2018, προκειμένου ο επιχειρηματίας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για νέα γνωστοποίηση.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΜΧ9ΩΞΕ-ΗΝΚ Αρ. Πρωτ.: 27/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Αναβολή της ανάκλησης της με αρ. πρωτ. 22488/4-10-2001 ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΤΑΒΕΡΝΑ-ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», με εκπρόσωπο τον ίδιο που βρίσκεται στην ΛΕΩΦ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ αριθ. 122 , ώστε ο επιχειρηματίας έως την 26η/07/2018 να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την γνωστοποίηση λειτουργίας της επιχείρησής του.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Υ07ΩΞΕ-19Ξ Αρ. Πρωτ.: 26/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» της εταιρίας με την επωνυμία «ELDOR O.E» με εκπρόσωπο τη ΡΩΙΜΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, το οποίο βρίσκεται επί της ΛΕΩΦ. ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ αρ. 119, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΟΤΕΩΞΕ-Ω5Μ Αρ. Πρωτ.: 25/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)» της ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, το οποίο βρίσκεται επί της συμβολής των οδών ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ αρ. 45 & ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 69ΤΩΩΞΕ-ΜΚΥ Αρ. Πρωτ.: 24/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)» της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ι.Κ.Ε.» με εκπρόσωπο την ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ, το οποίο βρίσκεται επί της οδού ΥΜΗΤΤΟΥ αρ. 8, στο Δήμο μας
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 66ΛΡΩΞΕ-ΖΕΕ Αρ. Πρωτ.: 23/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» της ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ», το οποίο βρίσκεται επί της οδού ΙΦΙΤΟΥ αρ.2, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΞ66ΩΞΕ-Α1Ψ Αρ. Πρωτ.: 22/23.07.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 2 3 4 5 40