Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΦΡΩΩΞΕ-ΑΕΥ Αρ. Πρωτ.: 29/15.04.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 608ΨΩΞΕ-Ξ0Κ Αρ. Πρωτ.: 28/08.04.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΙΤΚ 4774 επί της οδού ΖΑΪΜΗ 43.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΚ4ΒΩΞΕ-ΣΗΘ Αρ. Πρωτ.: 27/01.04.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΒΠΟΩΞΕ-ΧΣΚ Αρ. Πρωτ.: 26/01.04.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί «Κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων χώρων εντός του Πάρκου Φλοίσβου κατά την περίοδο της εορτής του Πάσχα και της Πρωτομαγιάς».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΚΛ2ΩΞΕ-1ΗΛ Αρ. Πρωτ.: 25/18.03.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω3Ξ9ΩΞΕ-Φ6Γ Αρ. Πρωτ.: 24/18.03.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανακατασκευής του υπ. αρ. 79/24 οικογενειακού τάφου στο Δημοτικό Νεκροταφείο Παλαιού Φαλήρου .
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 92Α1ΩΞΕ-6ΤΟ Αρ. Πρωτ.: 23/11.03.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ZNE 6621 επί της οδού ΠΡΟΜΑΧΩΝ 4.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΡΠΗ4ΩΞΕ-Δ3Ρ Αρ. Πρωτ.: 22/11.03.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ZKM 5762 επί της οδού ΠΡΩΤΕΩΣ 75.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9Α2ΨΩΞΕ-ΧΨΧ Αρ. Πρωτ.: 21/11.03.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. IOT 9312 επί της οδού ΗΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 102-104.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Ι64ΩΞΕ-ΑΒΛ Αρ. Πρωτ.: 20/11.03.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΧΟΑΩΞΕ-Η2Ν Αρ. Πρωτ.: 19/11.03.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω2ΘΦΩΞΕ-Λ0Β Αρ. Πρωτ.: 18/04.03.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΝ8ΞΩΞΕ-8ΞΝ Αρ. Πρωτ.: 17/25.02.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της τοποθέτησης σε επιλεγμένες θέσεις του αστικού ιστού, έντεκα (11) κάδων συλλογής μαγειρικών ελαίων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων στο πλαίσιο της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΡΝΓΩΞΕ-2Ν6 Αρ. Πρωτ.: 16/25.02.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για λειτουργία αγοράς παραγωγών βιολογικών προϊόντων.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Ν6ΩΩΞΕ-4Ω7 Αρ. Πρωτ.: 15/25.02.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης περί παρατάσεων ταφής, κατόπιν αιτήσεων των δημοτών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΚΗ8ΩΞΕ-Η1Λ Αρ. Πρωτ.: 14/18.02.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2021, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 95ΛΜΩΞΕ-03Ζ Αρ. Πρωτ.: 13/18.02.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της τοποθέτησης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, έμπροσθεν του φαρμακείου, επί της οδού Τρίτωνος 45, μετά την, με αρ. πρωτ. 25492/11.10.2021, αίτηση της ενδιαφερόμενης σύμφωνα με τον Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-99 τεύχος Α).
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΙ0ΕΩΞΕ-ΨΜΠ Αρ. Πρωτ.: 12/11.02.2022
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση χώρου μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΧΕΡ 3783 επί της οδού ΖΑΪΜΗ 33.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΗΡ5ΩΞΕ-ΡΙΣ Αρ. Πρωτ.: 11/11.02.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για τη μη παραχώρηση χώρου μίας θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλ. ΙΥΤ 5294 επί της οδού ΑΡΕΩΣ 19.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΧ7ΡΩΞΕ-5Λ9 Αρ. Πρωτ.: 10/11.02.2022
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 4 5 52