Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή των υποδομών της παιδικής χαράς του πάρκου Φλοίσβου», προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης με συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με την με αρ. 98/2018 μελέτη της Τ.Υ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7Σ72ΩΞΕ-ΞΗΥ Αρ. Πρωτ.: 319
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Απαιτούμενες παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους του 4ου Δημοτικού, 5ου Δημοτικού & 11ου Δημοτικού & 4ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου» προϋπολογισμού μελέτης 294.450,00 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. και αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την με αρ. 42/2018 μελέτη της Τ.Υ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΜΤΓΩΞΕ-ΤΘΚ Αρ. Πρωτ.: 315/28.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Διαγραφής: 1) 912,86 ευρώ που αφορούν μίσθωμα σχολάζοντος περιπτέρου έτους 2018, όπως βεβαιώθηκε στον ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟ του Δημητρίου, 2) 153,60 ευρώ που αφορούν τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με κάδο έτους 2018, όπως βεβαιώθηκε στην εταιρεία ΜΑΛΤΕΖΟΣ Ξ. & Ξ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΖΧ7ΩΞΕ-ΞΑΜ Αρ. Πρωτ.: 329
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων της με αρ.πρωτ. 16433/10.9.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά στην «Υποβολή δικαιολογητικών χορήγησης γαμήλιου επιδόματος σε άπορα κορίτσια» από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» και έγκριση πίστωσης 25.000,00 ευρώ προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΕΙΞΩΞΕ-ΩΧ2 Αρ. Πρωτ.: 327
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια τοποθέτησης σιδεριών ασφαλείας στο διαμέρισμα επί της οδού Ομήρου αρ. 54, του κληροδοτήματος «Παύλου Γ. Αθανασιάδη».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΓΡ6ΩΞΕ-ΨΓΞ Αρ. Πρωτ.: 326/28.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω1ΩΤΩΞΕ-Δ7Χ Αρ. Πρωτ.: 334
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση χορήγησης άδειας διενέργειας 40 παραστάσεων (θέατρο σκιών/κουκλοθέατρου), στο σωματείο «ΦΙΓΟΥΡΕΣ & ΚΟΥΚΛΕΣ» σπουδή στην τέχνη του θεάτρου σκιών & του κουκλοθέατρου, από 25/11/2018 έως 14/4/2019, που θα πραγματοποιηθούν στην έδρα του σωματείου, κατόπιν της με αρ.πρωτ. 20075/2018 αίτησης του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Υ9ΥΩΞΕ-ΨΑΝ Αρ. Πρωτ.: 328
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΘ9ΦΩΞΕ-7Η1 Αρ. Πρωτ.: 325
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Συντήρηση Δημαρχείου & Πολιτιστικού Κέντρου 2017», έως και 13/2/2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω4ΤΧΩΞΕ-2ΥΚ Αρ. Πρωτ.: 317
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΟΙΕΩΞΕ-ΧΟ4 Αρ. Πρωτ.: 333
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 61ΙΖΩΞΕ-8ΤΞ Αρ. Πρωτ.: 312
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΧΡΔΩΞΕ-ΛΗΥ Αρ. Πρωτ.: 321
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας «Αναλώσιμων υλικών μηχανογράφησης (μελάνια)» έως και 31/12/2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 66ΤΞΩΞΕ-ΟΥ3 Αρ. Πρωτ.: 324/28.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκπροσώπησης του Δήμου από τη Δημοτική Σύμβουλο κα Ζάγκα Μαρία στην εκδήλωση της Κ.Ε.Δ.Ε. «Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Τοπική Αυτοδιοίκηση», που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 29/11/2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 65ΗΩΩΞΕ-92Κ Αρ. Πρωτ.: 314
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Σύμφωνη γνώμη συμμετοχής του Δήμου μας στην τελετή απονομής των βραβείων Best City Awards 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΤΡΨΩΞΕ-ΕΧΩ Αρ. Πρωτ.: 323
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση φιλοξενίας του Πληροφοριακού συστήματος (ιστοσελίδα και εφαρμογές) του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στο G-Cloud της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε. (G-Cloud της ΚτΠ Α.Ε.).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΒΒ8ΩΞΕ-ΗΓΓ Αρ. Πρωτ.: 331
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Έγκριση 7ης μερικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΘΧ1ΩΞΕ-ΣΘΕ Αρ. Πρωτ.: 313-28.11.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την ετήσια ανανέωση της συνδρομής στην φορολογική – λογιστική πύλη ενημέρωσης TAXHEAVEN
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω9ΘΔΩΞΕ-ΙΨΒ Αρ. Πρωτ.: 347
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή της υπηρεσίας απόφραξης και εκκένωσης βόθρου στο Πάρκου Φλοίσβου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΓΟΙΩΞΕ-7ΣΤ Αρ. Πρωτ.: 334
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Έγκριση συμπλήρωσης της επωνυμίας του 11ου Δημοτικού Σχολείου Π.Φαλήρου με την προσωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΕΡ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ688ΩΞΕ-3ΚΓ Αρ. Πρωτ.: 307
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
1 2 3 4 152