Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την έγκριση θέσεων τοποθέτησης βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 68ΛΠΩΞΕ-Ν5Ν Αρ. Πρωτ.: 217/30.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ. ανταλ/κών κι αναλωσίμων), Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, οχημάτων και ανταλλακτικών συστημάτων πυρόσβεσης, Συντήρηση καυστήρων (Σχολ. συγκρ., Πνευματικών Κέντρων κ.λ.π.), Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. ανταλλακτικά-αναλώσιμα) 2017» κατά το αρ. 132 του ν4412/2016, προκειμένου να καλυφτεί η δαπάνη αποκατάστασης βλαβών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των συμβάσεων και οι συμβατικές πιστώσεις δεν επαρκούν να τις καλύψουν
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΤΦ7ΩΞΕ-9Ξ8 Αρ. Πρωτ.: 224/30.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. 128/2018 ΑΔΣ περί έγκρισης διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του Δήμου που είναι ενταγμένες στον Π/Υ καθώς και την επιλογή διαδικασιών δημοπράτησης αυτών για το έτος 2018 (συμπλήρωση του ΚΑΕ: 15-6262.020, Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018, εκτιμ. Δαπάνης 43.400,00€ περιλ. ΦΠΑ).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΩΟΑΩΞΕ-ΙΔ8 Αρ. Πρωτ.: 222/30.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2017» κατά το αρ. 132 του ν4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΘΥΔΩΞΕ-9Τ2 Αρ. Πρωτ.: 225/30.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου 2018» προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την με αρ. 54/2018 μελέτη της Τ.Υ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Γ8ΞΩΞΕ-ΧΒ3 Αρ. Πρωτ.: 220/30.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου «Επισκευή πεζοδρομίων Λ. Αγ. Βαρβάρας και λοιπών εμπορικών οδών του Δήμου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω8ΝΒΩΞΕ-ΦΦΨ Αρ. Πρωτ.: 219/30.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Διαγραφής: 1) 1.795,52€ για ΔΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στον Παπασταματίου Σάββα, 2) 287,22€ για ΔΦ & ΤΑΠ, όπως βεβαιώθηκαν στην Κασιμάτη Βασιλική, 3) 859,20€ για τέλος κοινόχρηστου «περιβάλλοντα χώρου κουβουκλίου περιπτέρου», όπως βεβαιώθηκαν στην Βασιλοπούλου Παναγούλα, 4) 672,00€ για τέλος κοινόχρηστου χώρου περιπτέρου, όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία ΙΝΚΑΤ Α.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΝΞΚΩΞΕ-9Α3 Αρ. Πρωτ.: 230
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση Διαγραφής: 1) 200,00€ για κλήση έτους 2013, όπως βεβαιώθηκε στον ΧΑΙΡΕΤΗ ΑΡΙΣΤ., 2) 160,00€ για κλήσεις ετών 2009 & 2010, όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΑΕ, 3) 153,60€ για τέλος κατάληψης κοιν/στου χώρου με κάδο έτους 2018, όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΛΙΟΣΑΤΟΥ ΟΕ, 4) 153,60€ για τέλος κατάληψης κοιν/στου χώρου με κάδο έτους 2018, όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία ΝΕΙΛΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ, 5) 153,60€ για τέλος κατάληψης κοιν/στου χώρου με κάδο έτους 2018, όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία ΜΑΛΤΕΖΟΣ Ξ. & Μ. & ΣΙΑ ΕΕ, 6) 153,60€ για τέλος κατάληψης κοιν/στου χώρου με κάδο έτους 2018, όπως βεβαιώθηκαν στην εταιρεία ΜΑΛΤΕΖΟΣ Ξ. & Μ. & ΣΙΑ ΕΕ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥΟΒΩΞΕ-8ΙΕ Αρ. Πρωτ.: 229
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΔΟΞΩΞΕ-Ξ20 Αρ. Πρωτ.: 235
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΥΧΒΩΞΕ-ΕΥ4 Αρ. Πρωτ.: 212/30.07.2018
Αρ. Αποφ.: 212 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του δήμου στο 1ο Θεματικό Συνέδριο των ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.), και την έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Ιωάννη Φωστηρόπουλου στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να παραστεί στο συνέδριο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ68ΣΩΞΕ-ΔΜΙ Αρ. Πρωτ.: 213/30.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΥΓΕΙΑ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΞΧΩΞΕ-ΘΚ7 Αρ. Πρωτ.: 236
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για την σύμφωνη γνώμη της έκδοσης ενημερωτικών φυλλαδίων στα πλαίσια της Τουριστικής προβολής του Δήμου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 66ΦΠΩΞΕ-ΗΦΞ Αρ. Πρωτ.: 216/30.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β’ τρίμηνο έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΕ2ΖΩΞΕ-66Γ Αρ. Πρωτ.: 210/30.07.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Παλαιού Φαλήρου οικ. έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ8Θ4ΩΞΕ-ΑΘΠ Αρ. Πρωτ.: 211/30.07.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση της με αρ. 82/2018 Απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Π. Φαλήρου», που αφορά στην υποβολή πρότασης και χρηματοδότησης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΙΤΗΩΞΕ-ΣΘΤ Αρ. Πρωτ.: 234/30.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και αφισών που αφορούν στην Υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Π. Φαλήρου με κωδικό ΟΠΣ5002349 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική 2014-2020" συν».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΙ1ΩΞΕ-06Φ Αρ. Πρωτ.: 215/30.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΛΗΗΩΞΕ-Υ37 Αρ. Πρωτ.: 228
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΥΗΚ5303 επί της οδού ΣΟΛΩΜΟΥ 26, μετά την με αρ. πρωτ. 6822/30-03-2018 αίτηση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΧΩΒΩΞΕ-ΔΟΔ Αρ. Πρωτ.: 218/30.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΖΠΥΩΞΕ-ΘΛΝ Αρ. Πρωτ.: 221
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 147