Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή παιδικών χαρών ευρισκόμενων εντός σχολικών χώρων» με συνοπτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού μελέτης 39.999,99€ συμπ. ΦΠΑ και αναθεώρησης, σύμφωνα με την με αρ. 77/2019 μελέτης της Τ.Υ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΕΙΧΩΞΕ-Ω73 Αρ. Πρωτ.: 311/30.10.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 2019» προϋπολογισμού μελέτης 247.980,58€ συμπ. ΦΠΑ και αναθεώρησης με ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με την με αρ. 78/2019 μελέτης της Τ.Υ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 60ΦΑΩΞΕ-Ν49 Αρ. Πρωτ.: 310/30.10.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας απογραφής αποτιμήσεως της περιουσίας του Κεφαλαίου Αυτοτελούς Διαχείρισης (Κληροδοτήματος) «ΕΙΡΗΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ74ΖΩΞΕ-Ε4Φ Αρ. Πρωτ.: 309
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την “Συμβουλευτική υποστήριξη για τη συλλογή δικαιολογητικών και στοιχείων και την κατάθεση φακέλου για την άδεια λειτουργίας ΚΔΑΠ στα πλαίσια συμμετοχής στη δράση Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής” της Ε.Ε.Τ.Α.Α.Ε.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΘΒΦΩΞΕ-ΩΛΡ Αρ. Πρωτ.: 308
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Λήψη απόφασης για την ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία “Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών” με διακριτικό τίτλο ¨ΣΟΛ Α.Ε¨ ή “ ΣΟΛ CROWE” για τον ειδικό έλεγχο του κληροδοτήματος “ΦΕΡΑΧ ΠΑΝ. ΖΟΥΚΙΟΥ” της διαχειριστικής χρήσης 2019 , έναντι του ποσού των 600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 744,00 ευρώ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ09ΣΩΞΕ-70Χ Αρ. Πρωτ.: 307/30.10.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την ανάθεση στην εταιρεία με την επωνυμία “Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών” με διακριτικό τίτλο ¨ΣΟΛ Α.Ε¨ ή “ ΣΟΛ CROWE” για τον ειδικό έλεγχο του κληροδοτήματος “ΠΑΥΛΟΥ Γ.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ” της διαχειριστικής χρήσης 2019 , έναντι του ποσού των 600,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 744,00 ευρώ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΠΣ6ΩΞΕ-ΓΛΜ Αρ. Πρωτ.: 306/30.10.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ορισμός μελών δημοτικής επιτροπής ισότητας
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΣΜΞΩΞΕ-ΟΔΩ Αρ. Πρωτ.: 305/30.10.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
έγκριση 8ης μερικής αναμόρφωσης Δήμου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω2ΩΤΩΞΕ-ΜΒ6 Αρ. Πρωτ.: 304/30.10.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Γ’ τρίμηνο έτους 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΔΜΦΩΞΕ-ΦΤΣ Αρ. Πρωτ.: 303
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
εκλογή εκπροσώπων του Δήμου στη ΠΕΔΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ3Β4ΩΞΕ-5ΧΙ Αρ. Πρωτ.: 302/30.10.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, βάσει του άρθρου 77 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω1ΦΟΩΞΕ-ΖΩΩ Αρ. Πρωτ.: 301/30.10.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Λήψη απόφασης για την έγκριση υλοποίησης της πράξης « Επέκταση-αναβάθμιση δομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Παλαιού Φαλήρου» με Κωδικό ΑΤΤ068, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» ΑΔΑ: 6ΩΖ07Λ7-ΑΟΛ και τις τροποποιήσεις αυτής ΑΔΑ: Ω3ΔΘ7Λ7-087 και ΑΔΑ: 66ΚΖ7Λ7-2ΦΧ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 10 «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες»).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ3ΦΗΩΞΕ-065 Αρ. Πρωτ.: 300/26.09.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΑΑ8ΩΞΕ-Γ4Ψ Αρ. Πρωτ.: 299/26.09.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΦΖ0ΩΞΕ-Π2Υ Αρ. Πρωτ.: 298/26.09.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγή Υγείας» .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 61ΠΕΩΞΕ-72Ω Αρ. Πρωτ.: 297/26.09.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΥΓΕΙΑ
Έγκριση της μετάβασης της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών κας Μαρίας Μπούρκουλα (κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού με βαθμό Α΄) στη Ναύπακτο για τη συμμετοχή της στην 1η Ετήσια Συνάντηση Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών ΟΤΑ στις 1 – 2 Νοεμβρίου 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 65ΠΘΩΞΕ-ΑΟΖ Αρ. Πρωτ.: 296/26.09.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω9ΝΒΩΞΕ-Γ56 Αρ. Πρωτ.: 295/26.09.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της γνωμοδοτικής επιτροπής Ανέλκυσης Ναυαγίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2881/01 και της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438/τ.Β΄/2001).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥ2ΞΩΞΕ-ΔΟ4 Αρ. Πρωτ.: 294/26.09.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Π. Φαλήρου με τον αναπληρωτή του, ως μελών της επιτροπής των διατάξεων του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 και του άρθρου 35 του υπ’αρ. 20 Γενικού Κανονισμού Λιμένων.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Δ10ΩΞΕ-Υ1Θ Αρ. Πρωτ.: 293/26.09.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου για τις ακτές, προκειμένου αυτός να συνεργαστεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ1δ/Γ.Π. οικ. 47808/24-6-2019 Απόφαση Υπουργού Υγείας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΕΣΩΩΞΕ-0ΛΕ Αρ. Πρωτ.: 292/26.09.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1 2 3 4 169