Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 68ΞΚΩΞΕ-Γ5Σ Αρ. Πρωτ.: 186/22.06.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας μεταλλικών κιονίσκων πεζοδρομίων από μαντέμι 2017 έως 22/7/2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΧΨΦΩΞΕ-ΚΞ5 Αρ. Πρωτ.: 187/22.06.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων του Δήμου μας για το έτος 2018 και έγκριση πίστωσης ποσού 184.000,00 Ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6735.003, προϋπολογισμού δαπανών οικ. έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΗΖ8ΩΞΕ-Ε37 Αρ. Πρωτ.: 196/22.06.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 του Ν.4412/2016.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 63ΑΓΩΞΕ-Ψ15 Αρ. Πρωτ.: 197
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ.56/2018 Α.Δ.Σ. , που αφορά στην έγκριση διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών του Δήμου που είναι ενταγμένες στον Π/Υ καθώς και την επιλογή διαδικασιών δημοπράτησης αυτών για το έτος 2018, ως προς το ποσό του ΚΑ :10.6481.29 «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2018 (ΔΠΣ)».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥΗΦΩΞΕ-ΘΨ2 Αρ. Πρωτ.: 190/22.06.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Παλαιού Φαλήρου» οικ. έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΖΖΗΩΞΕ-Α6Β Αρ. Πρωτ.: 204-22.06.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση κάλυψης θέσεων μόνιμου προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν.4483/2017.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΚΥΞΩΞΕ-ΚΤ4 Αρ. Πρωτ.: 203
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την εκποίηση ή καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου (ηλεκτρικοί συσσωρευτές που αντικαταστάθηκαν στο σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας του Δήμου) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν.3463/2006.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΨ9ΜΩΞΕ-1Β2 Αρ. Πρωτ.: 155/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός καθέτων οδών Αγ. Αλεξάνδρου».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 78ΤΑΩΞΕ-ΘΧΗ Αρ. Πρωτ.: 154/23.05.2018
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός του ποσού των 5.000,00 ανά δικαιούχο και έγκριση διαδικασίας διάθεσής του, για τη χορήγηση γαμήλιου επιδόματος έτους 2018 σε 5 άπορα κορίτσια, από το κληροδότημα «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» (Διαμέρισμα Ομήρου αρ. 54).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥΛΞΩΞΕ-ΧΓΙ Αρ. Πρωτ.: 172/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ στο ίδρυμα Στέγη Θηλέων Παλαιού Φαλήρου «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», για την κάλυψη των αναγκών του, σε εκτέλεση του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου οικ.έτους 2018.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΞΠΝΩΞΕ-ΔΔΙ Αρ. Πρωτ.: 171/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός εκπροσώπου της Δημοτικής Αρχής ως μέλους της Επιτροπής του άρθρου 3 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08/02/2018 (ΦΕΚ 474/Β).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΒΧ4ΩΞΕ-5ΨΡ Αρ. Πρωτ.: 179/23.05.2018
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για ανανέωση της μείωσης του μισθώματος, που καταβάλλεται για τη μίσθωση του Δημοτικού περιπτέρου επί της οδού Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας αρ. 103, στο Π. Φάληρο.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΞΙΟΩΞΕ-ΡΓΘ Αρ. Πρωτ.: 168/23.05.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1η αναμόρφωση κληροδοτήματος ΦΕΡΡΑΧ-ΖΟΥΚΙΟΥ 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΣΜΝΩΞΕ-ΤΗΜ Αρ. Πρωτ.: 162/23.05.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
έγκριση 1ης μερικής αναμόρφωσης κληροδοτήματος Π.Αθανασιάδη, οικονομικού ετους 2018
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ψ25ΤΩΞΕ-Η2Α Αρ. Πρωτ.: 161/23.05.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης ποσού: α) 30.000,00 ευρώ για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Π. Φαλήρου» και β) 15.000,00 ευρώ για την επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Π.Φαλήρου» προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές δαπάνες των Σχολικών Μονάδων
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΔ23ΩΞΕ-ΕΥ7 Αρ. Πρωτ.: 180
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, οχήματος με αρ.κυκλοφ. ΖΚΜ-6509 στην οδό Τρίτωνος 57 Π. Φαλήρου
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 61Χ5ΩΞΕ-ΣΒ2 Αρ. Πρωτ.: 158
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση της αρτοκλασίας στα πλαίσια του εορτασμού των Αποστόλων Πέτρου & Παύλου στις 28/6/2018 στο Κοιμητήριο Παλαιού Φαλήρου β) την έγκριση και διάθεση ποσού 395,50 συμπ/νου ΦΠΑ γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΡΡΘΩΞΕ-Μ48 Αρ. Πρωτ.: 165
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση της εκδήλωσης Φεστιβάλ χορωδιών των ΚΑΠΗ, β) την έγκριση και διάθεση ποσού 1.997,47 συμπ/νου ΦΠΑ για τη διοργάνωση της εκδήλωσης γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΝΕ0ΩΞΕ-Θ25 Αρ. Πρωτ.: 164
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση της διοργάνωσης «Μαθητικό Φεστιβάλ Μουσικής-Χορού-Θεάτρου» που θα πραγματοποιηθεί στις 15 & 16 Ιουνίου 2018 στο πάρκο του Αγ.Γεωργίου, β) την έγκριση και διάθεση της πίστωσης 2.999,09 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ για την διοργάνωση της εκδήλωσης γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΜ9ΒΩΞΕ-ΩΛ5 Αρ. Πρωτ.: 163
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 4 145