Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση πραγματοποίησης: α) εκδήλωσης στο πλαίσιο του ετήσιου εορτασμού της Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος (5/6/2019) και β) εκδήλωσης που αφορά σε θεατρική διαδραστική παράσταση για παιδιά και ενήλικες με θέμα την Οικολογία & το Περιβάλλον.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΕΝΘΩΞΕ-Γ5Γ Αρ. Πρωτ.: 186
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
A ΤΡΙΜΗΝΟ 2019
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 7ΧΛΕΩΞΕ-ΛΩ4 Αρ. Πρωτ.: 196/13.05.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή πλατείας Φιλικής Εταιρείας».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΙ2ΟΩΞΕ-Κ9Φ Αρ. Πρωτ.: 192
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη εξωδίκου αναφορικά με τις υποθέσεις ENERGA & HELLAS POWER προκειμένου να συντρέξει υπερημερία των υπόχρεων προς απόδοση.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Κ0ΡΩΞΕ-Ψ2Γ Αρ. Πρωτ.: 191
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης του καθαρισμού των εγκαταλελειμμένων οικοπέδων και ανάγκης ανάθεσης της υπηρεσίας σε ιδιώτη που διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό και προσωπικό.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΕΓΟΩΞΕ-5ΙΣ Αρ. Πρωτ.: 202
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 2017».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΒΔΚΩΞΕ-6ΦΤ Αρ. Πρωτ.: 193
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου Παλαιού Φαλήρου και ανοικτών γηπέδων στον περιβάλλοντα χώρο».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 90ΦΔΩΞΕ-ΟΞΔ Αρ. Πρωτ.: 194
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αποχαρακτηρισμός τάφου τριετούς χρήσης με στοιχεία 88/49, χαρακτηρισμός του σε οικογενειακό και παραχώρηση του στην Τσεκρεζί Νικολέτα-Κλαούντια, κατόπιν της με αρ.πρωτ. 1508/23-1-2019 αίτησης της.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΚΒΣΩΞΕ-ΩΑ1 Αρ. Πρωτ.: 198
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση Διαγραφής: 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 30,84 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΒΑΓΝΕΡ ΚΥΒΕΛΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 307,20 ευρώ που αφορούν τέλη κατάληψης κοινοχρήστου χώρου με κάδο στον ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 44,12 ευρώ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην εταιρεία «V SQUARED M.IKE».
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΩΥΨΗΩΞΕ-Θ0Ψ Αρ. Πρωτ.: 197
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός τρόπου χρήσης και διάθεσης χώρων στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 καθώς και τυχόν επαναληπτικών στις 2 Ιουνίου 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΞΡΥΩΞΕ-ΛΞ5 Αρ. Πρωτ.: 189/13.05.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση της με αρ. 325/2007 απόφασης Δ.Σ. στο μέρος που αφορά στον αρ.κυκλοφορίας παραχωρηθείσας θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6Υ6ΡΩΞΕ-ΦΜΖ Αρ. Πρωτ.: 195
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΥΓΕΙΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση 3ης Μερικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΞΘΖΩΞΕ-ΑΩΙ Αρ. Πρωτ.: 190
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του μικρού ανοικτού θεάτρου εντός του πάρκου Φλοίσβου, για χρονικό διάστημα τριών μηνών (Ιούνιο έως και Αύγουστο), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 192 του Ν.3463/2006, στο κέντρο μελέτης και σπουδής στην τέχνη του θεάτρου σκιών και του κουκλοθεάτρου «ΦΙΓΟΥΡΕΣ & ΚΟΥΚΛΕΣ», για παραστάσεις θεάτρου σκιών.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 67ΡΓΩΞΕ-ΙΘΝ Αρ. Πρωτ.: 170
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παραχώρησης θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., οχήματος με αρ.κυκλοφορίας ΙΚΝ-9792 επί της οδού Ενδυμίωνος 42 Π.Φαλήρου.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΡΜΡΩΞΕ-Φ1Ξ Αρ. Πρωτ.: 164
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση της 2ης Μερικής Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο Παλαιού Φαλήρου (ΠΟ.Α.ΚΕ.)» οικ. έτους 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΩΓΒΩΞΕ-ΔΝΑ Αρ. Πρωτ.: 176
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Μη παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., οχήματος με αρ.κυκλοφορίας ΙΖΡ-3866 επί της οδού Κολοκοτρώνη 10 Π.Φαλήρου, μετά την αρνητική εισήγηση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αρ.απόφασης 5/2019).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: ΨΗΗΙΩΞΕ-ΔΙ6 Αρ. Πρωτ.: 163
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως εκπροσώπου του Δήμου μας στο «Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης ΧΩΡΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» έτους 2019.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 6ΚΡΒΩΞΕ-Θ3Ε Αρ. Πρωτ.: 173
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση χώρων υπαίθριων εκδηλώσεων στο 7ο Δημοτικό Σχολείο» (αρ.μελέτης 98/2015).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 9ΜΦ4ΩΞΕ-ΤΞΖ Αρ. Πρωτ.: 158
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων 2016» (αρ.μελέτης 13/2016).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 608ΛΩΞΕ-Τ9Φ Αρ. Πρωτ.: 157
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών κτιρίων 2015» (αρ.μελέτης 69/2015).
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: Ω19ΥΩΞΕ-1ΘΝ Αρ. Πρωτ.: 156
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 2 3 4 163