Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση του Προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Φερράχ-Ζουκίου οικ. έτους 2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9391ΩΞΕ-85Δ Αρ. Πρωτ.: 284/21.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του Προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη οικ. έτους 2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Ξ4ΙΩΞΕ-Τ5Η Αρ. Πρωτ.: 283/21.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 4ης μερικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού του κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ» οικονομικού έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Β5ΓΩΞΕ-ΤΓΟ Αρ. Πρωτ.: 282/21.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 8ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου Π. Φαλήρου, οικ. έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 90ΨΣΩΞΕ-732 Αρ. Πρωτ.: 281/21.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 5ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Δήμου Π. Φαλήρου οικ. έτους 2023.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6867ΩΞΕ-ΧΟ2 Αρ. Πρωτ.: 280/21.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για το έτος 2024.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ68ΛΩΞΕ-ΘΚ6 Αρ. Πρωτ.: 279/21.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Παλαιού Φαλήρου για το οικονομικό έτος 2024, μετά την με αρ. πρωτ. 796/7.12.2023 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ. και στη συνέχεια την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ω3ΓΩΞΕ-ΚΛΠ Αρ. Πρωτ.: 278/21.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του σχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το έτος 2024 του Δήμου Π. Φαλήρου, στο οποίο κατ’ελάχιστον απαιτείται η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος και στη συνέχεια την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΨΩΤΩΞΕ-2ΤΞ Αρ. Πρωτ.: 277/21.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων, βάσει του άρθ. 40 του Ν. 4735/2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 92ΥΔΩΞΕ-ΣΛΛ Αρ. Πρωτ.: 276/05.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 150€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Ευαγγελοδήμου Απόστολου, για παράβολο κάρτας ταχογράφου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 992ΚΩΞΕ-8Σ1 Αρ. Πρωτ.: 275/05.12.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 150€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Βασιλείου Δημητρίου για παράβολο κάρτας ταχογράφου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΦΒΔΩΞΕ-ΚΕΦ Αρ. Πρωτ.: 274/05.12.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 30€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Χρήστου Συμεωνίδη για παράβολο ΠΕΙ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΘΣΝΩΞΕ-Φ2Β Αρ. Πρωτ.: 273/5.12.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης α) για την απόδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 4.711€, στο όνομα της υπαλλήλου Ντεμίρη Γεωργίας, για τη μετακίνηση του Δημάρχου κου Ιωάννη Φωστηρόπουλου, του Αντιδημάρχου Υγείας & Κοινωνικής Αρωγής κου. Ι. Αρκουμάνη και της υπαλλήλου κας. Ε. Φανιδάκη στην Ολλανδία για τη συμμετοχή τους στο ετήσιο Συνέδριο των Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ (Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας) που έλαβε χώρα στις 21-23 Νοεμβρίου 2023 και β) για την απαλλαγή της υπολόγου Ντεμίρη Γεωργίας, από το εν λόγω ποσό, το οποίο της είχε διατεθεί για την εξόφληση της ανωτέρω δαπάνης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 64ΔΙΩΞΕ-Η3Θ Αρ. Πρωτ.: 272/05.12.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΓΕΙΑ
Λήψη απόφασης επί της αίτησης χορήγησης προσωρινής διαταγής με ΓΑΚ 119750/2023 & ΕΑΚ 11827/2023 του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΜΠΑΜΠΑΡΑΚΟΥ κατά του Δήμου Παλαιού Φαλήρου και παροχή ειδικής πληρεξουσιότητας – εντολής στη Νομική Υπηρεσία για την εκπροσώπηση του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ2Δ1ΩΞΕ-Ε6Ο Αρ. Πρωτ.: 271/05.12.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πρακτικού επικύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ 2023».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6486ΩΞΕ-ΓΩ7 Αρ. Πρωτ.: 270/05.12.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της πίστωσης στον ΚΑ 00-6434.001 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 997ΣΩΞΕ-Ξ2Ρ Αρ. Πρωτ.: 269/05.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την εξειδίκευση της πίστωσης στον ΚΑ 15-6471.001 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Χ1ΓΩΞΕ-ΤΤΩ Αρ. Πρωτ.: 268/05.12.2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων, βάσει του άρθ. 40 του Ν. 4735/2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΧΟΠΩΞΕ-5ΧΑ Αρ. Πρωτ.: 267/28.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της παρέμβασης, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της υπ’ αριθμό κατάθεσης Ε 2368/2022 Αίτησης Ακύρωσης των Ιορδανίδη Δημοσθένη κλπ. (συν. 9) κατά του Προεδρικού Διατάγματος με θέμα «Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών του ρέματος Πικροδάφνης από τις παρυφές του όρους Υμηττού έως και την εκβολή του στη θάλασσα, καθώς και τμημάτων των συμβαλλόντων σε αυτό ρεμάτων Αμαλίας (Αγ. Δημητρίου), Καλογήρων και Καλαμών, στην περιοχή των Δήμων Βύρωνα, Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου, Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου (Ν. Αττικής).» (ΦΕΚ 409/Δ/17.06.2022).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ρ045ΩΞΕ-ΒΧΘ Αρ. Πρωτ.: 266/28.11.2023
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Λήψη απόφασης για α) την απόδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 584€ στο όνομα της υπαλλήλου Παναγιώτας Κριτσέλη για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του δήμου Παλαιού Φαλήρου κας Μαρίας - Άννας Σκολινού και Παναγιώτας Κριτσέλη, στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα London Residence Week, Urban95 Academy στις 10 έως και 14 Ιουλίου 2023 και β) την απαλλαγή της υπολόγου Παναγιώτας Κριτσέλη, από το εν λόγω ποσό, το οποίο της είχε διατεθεί για την εξόφληση της ανωτέρω δαπάνης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΘΘ8ΩΞΕ-ΧΑΚ Αρ. Πρωτ.: 265/28.11.2023
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 324