Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ» προϋπ. μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΝ86ΩΞΕ-ΘΔΡ Αρ. Πρωτ.: 08/24.01.2019
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής Διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών, ανάθεσης προμηθειών, υπηρεσιών αντικειμένου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΞΣΩΩΞΕ-5ΙΕ Αρ. Πρωτ.: 05/24.01.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Απαιτούμενες παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους του 4ου Δημοτικού, 5ου Δημοτικού, & 11 Δημοτικού & 4ου Γυμνασίου Παλαιού Φαλήρου», πρ/σμού μελ. 294.450,00€ συμπ/νου ΦΠΑ & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΦ0ΧΩΞΕ-ΜΕΕ Αρ. Πρωτ.: 03/24.01.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Κτιρίων», πρ/σμού μελ. 247.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 68ΚΡΩΞΕ-23Υ Αρ. Πρωτ.: 04/24.01.2019
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης του χρόνου καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής των προσφορών για τον διαγωνισμό για την προμήθεια: «Αλλαγή χλοοτάπητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ»,
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 75Δ9ΩΞΕ-71Π Αρ. Πρωτ.: 09/24.01.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των όρων του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την: Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και προμήθεια σαρώθρων δρόμων 2018, με διαδικασία ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, πρ/σμού μελ. 1.111.040,00€ συμπ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9ΣΝ3ΩΞΕ-Υ2Φ Αρ. Πρωτ.: 380 / 27-12-2018
Αρ. Αποφ.: 380/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση των όρων του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019-2021», ποσού 1.240.000,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω4Δ8ΩΞΕ-ΗΑΗ Αρ. Πρωτ.: 381 / 27-12-2018
Αρ. Αποφ.: 381 / 2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Επισκευή των υποδομών της παιδικής χαράς πάρκου Φλοίσβου», προυπ/σμού μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ0Μ0ΩΞΕ-ΧΣΦ Αρ. Πρωτ.: 378/27.12.2018
Αρ. Αποφ.: 378 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την απαλλαγή του υπολόγου της παγίας προκαταβολής υπαλλήλου ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΠΟΤΣΗ για το έτος 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΙΣΕΩΞΕ-ΦΥΒ Αρ. Πρωτ.: 376
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 15.000€, που είχε εκδοθεί στο όνομα της υπαλλήλου ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, για την ανανέωση χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης του μηχανήματος των ΕΛΤΑ για την επικόλληση γραμματοσήμων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΘ9ΧΩΞΕ-Ζ34 Αρ. Πρωτ.: 379/27.12.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπ/σμού μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 60ΠΕΩΞΕ-ΨΗΣ Αρ. Πρωτ.: 377/27.12.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αλλαγή χλοοτάπητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΝΝΕΩΞΕ-Β9Γ Αρ. Πρωτ.: 24220 / 27-12-2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή Σχολικών Κτιρίων», προϋπολογισμού 247.500,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΞΕΟΩΞΕ-ΖΚΞ Αρ. Πρωτ.: 368/19.12.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση όρων ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου «Απαιτούμενες παρεμβάσεις στους αύλειους χώρους του 4ου Δημοτικού, 5ου Δημοτικού & 11ου Δημοτικού & 4ου Γυμνάσιου Παλαιού Φαλήρου», προϋπολογισμού 294.450,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΟΟΡΩΞΕ-ΙΑΘ Αρ. Πρωτ.: 369/19.12.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Αλλαγή χλοοτάπητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΔΑΚ, ποσού 89.991,76€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ. (προϋπολογισμός ΠΟΑΚΕ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΣΕ2ΩΞΕ-ΤΗΩ Αρ. Πρωτ.: 375/19.12.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας –αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Η/Μ αντικειμένου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω3ΧΚΩΞΕ-Η53 Αρ. Πρωτ.: 374/19.12.2018
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΑΜΕΑ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 2018».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΨΞ4ΩΞΕ-ΑΞΑ Αρ. Πρωτ.: 373/19.12.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της υπ.αρ. 342/2018 ΑΟΕ και εκ νέου έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της εργασίας «Έκτακτες περιπτώσεις καθαρισμού διαμερισμάτων σε αντιμετώπιση ανθυγιεινής εργασίας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΘΕΜΩΞΕ-ΩΝ4 Αρ. Πρωτ.: 372/19.12.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάληψη χρημάτων ποσού 15.000€, με ένταλμα προπληρωμής, στο όνομα της υπαλλήλου ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ, για την ανανέωση χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης του μηχανήματος των ΕΛΤΑ για την επικόλληση γραμματοσήμων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΞΠΝΩΞΕ-ΚΤ4 Αρ. Πρωτ.: 371
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και απόδοση δαπανών παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΜΚΓΩΞΕ-ΖΙΩ Αρ. Πρωτ.: 370
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 235