Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ενεργειών του Δημάρχου βάσει του άρθ. 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (εντολή για κατάθεση προσφυγής κατά απόφασης ΜΤΠΥ, που αφορά στη μη κράτηση 1% υπέρ ΜΤΠΥ επί των πρόσθετων αμοιβών υπαλλήλων).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7Ζ5ΜΩΞΕ-Ψ5Μ Αρ. Πρωτ.: 253/26.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της με αρ. Α4378/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, που αφορά στην αγωγή της Αναστασίας Σεϊντή (για αποκατάσταση ζημίας οχήματος και ηθικής βλάβης).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΔΑΙΩΞΕ-ΩΛΖ Αρ. Πρωτ.: 254/26.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Εξωραϊσμός όψεων σχολικών συγκροτημάτων», πρ/σμού μελέτης 180.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 60ΝΔΩΞΕ-79Η Αρ. Πρωτ.: 274/31.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Γνωμοδότηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παλαιού Φαλήρου επί προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΑΜΑΝΤΑ Α.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 250/2018 απόφασης ΟΕ του Δήμου που αφορά στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την « Προμήθεια εξόδων λειτουργίας συσσιτίων – χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε απόρους δημότες 2018-2019, προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτ., κλπ) 2018, προμήθεια γάλακτος 2018-2020», πρ. μελέτης 464.999,77€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΡΓΞΩΞΕ-9ΓΞ Αρ. Πρωτ.: 275/31.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη διενέργεια της προμήθειας : Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2018, προϋπολογισμού μελέτης 346.718,79€ συμπ/νου ΦΠΑ, του Ν.Π.Δ.Δ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΧ5ΥΩΞΕ-ΞΗ1 Αρ. Πρωτ.: 251/11.07.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση των υπ’ αρ. 260, 261, 262, 263, 266, 267 Α.Ο.Ε, βάσει του άρθ. 203 του Ν. 4555/2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω23ΝΩΞΕ-Δ84 Αρ. Πρωτ.: 276/31.07.2018
Αρ. Αποφ.: 276 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τροποποίηση Σχεδίου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) για το έτος 2018, προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΡΧΗΩΞΕ-5Θ6 Αρ. Πρωτ.: 258/26.07.2018
Αρ. Αποφ.: 258 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη σχεδίου της 4ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΦ14ΩΞΕ-ΖΕΓ Αρ. Πρωτ.: 257/26.07.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 982.876,87€ συμπ/νου ΦΠΑ, για: Προμήθεια καυσίμων αυτ/των & μηχανημάτων & για θέρμανση & φωτισμό 2018-2020(ΔΠΣ), Προμήθεια λιπαντικών 2018-2020(ΔΠΦ) και Προμήθεια πετρελαίου 2018-2020(ΔΠΣ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΨΞΠΩΞΕ-ΖΕΦ Αρ. Πρωτ.: 267/26.07.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού μελ. 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια καυσίμων αυτοκινήτων & μηχ/των 2018-2020.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΕΙΛΩΞΕ-8ΜΞ Αρ. Πρωτ.: 266/26.07.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη σχεδίου της 2ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του κληροδοτήματος Π. Αθανασιάδη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7Ν2ΓΩΞΕ-ΜΧ9 Αρ. Πρωτ.: 259/26.07.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2018», πρ/σμού μελέτης 600.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΣΨΞΩΞΕ-ΝΦΙ Αρ. Πρωτ.: 265/26.07.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Ανακατασκευή πλατείας Φιλικής Εταιρείας», πρ/σμού μελέτης 500.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΕΩΔΩΞΕ-ΞΜΔ Αρ. Πρωτ.: 264/26.07.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 14.991,60€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 30-6699.007: Προμήθεια εύκαμπτων πλαστικών κιονίσκων και μπαριέρων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΠΓΤΩΞΕ-Ω5Α Αρ. Πρωτ.: 262/26.07.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών: Αμοιβές τεχνικών (πολ. μηχανικών, μηχανολόγων κλπ.) για την έκδοση πιστοποιητικών & βεβαιώσεων για τη σύνταξη συμβολαίων, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 2.480,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ: 00-6113.001 και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ20ΑΩΞΕ-Η0Ζ Αρ. Πρωτ.: 261/26.07.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση συνολικού ποσού 195.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος Κ.Α. που χειρίζεται το τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστικού Δ/νσης Ο.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΦΕΧΩΞΕ-ΡΞ5 Αρ. Πρωτ.: 260/26.07.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο έτους 2018, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω43ΚΩΞΕ-ΩΥΒ Αρ. Πρωτ.: 255/26.07.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης συνολικού ποσού 2.743,50€ που θα πληρωθεί για τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου έτους 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΤΓΚΩΞΕ-ΖΕ2 Αρ. Πρωτ.: 269/26.07.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανατροπή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης δέσμευσης πίστωσης για τις οποίες είτε η δαπάνη έχει απομειωθεί λόγω συμβασιοποίησης είτε εκτιμάται ότι δε θα εκτελεσθεί εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 62Υ1ΩΞΕ-Π5Γ Αρ. Πρωτ.: 256/26.07.2018
Αρ. Αποφ.: 256 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελέτης 9.951,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ: 35-6142.010: Σίτιση αδέσποτων ζώων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΣΦΡΩΞΕ-6Ν0 Αρ. Πρωτ.: 263/26.07.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 230