Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της υπαλλήλου Κυριακής Γαβαλά για έξοδα: α) Εγγραφής στο Κτηματολόγιο της με αρ. 10950/8.3.2019 συμβολαιογραφικής Πράξης εξόφλησης συμβολαίου και άρση διαλυτικής αιρέσεως (ακίνητο επί της οδού Έλλης 5), ποσού 50,00€ και β)Μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο Π. Φαλήρου της παραπάνω Πράξης, ποσού 50,00€.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΒΤΒΩΞΕ-Κ3Λ Αρ. Πρωτ.: 45/09.04.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
έγκριση όρων προστασία λουομένων κατοίκων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΑ1ΞΩΞΕ-0ΕΘ Αρ. Πρωτ.: 43/09.04.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση Πρασίνου Δήμου 2019» προϋπολογισμού μελέτης 74.386,36€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΖΩΓΩΞΕ-9ΙΥ Αρ. Πρωτ.: 44/09.042019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απολογισμού του κληροδοτήματος «ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ», οικονομικού έτους 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ1ΝΘΩΞΕ-Ι2Φ Αρ. Πρωτ.: 35
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση απολογισμού του κληροδοτήματος «ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ», οικονομικού έτους 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΝΔΤΩΞΕ-2ΞΠ Αρ. Πρωτ.: 34
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΙΗΕΩΞΕ-Γ8Ρ Αρ. Πρωτ.: 37/26.03.2019
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, οικον. έτους 2019.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Γ8ΑΩΞΕ-ΟΟ3 Αρ. Πρωτ.: 32
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Γ5ΑΩΞΕ-7ΚΩ Αρ. Πρωτ.: 36/26.03.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
έγκριση 2ης μερικής αναμόρφωσης του Δήμου οικονομικού έτους 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΤΔΞΩΞΕ-Α5Α Αρ. Πρωτ.: 33/26.03.2019
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού ή μη συμβιβασμού για την περίπτωση του κ. Dunisha Eduart (ζημιά οχήματος από πτώση δέντρου) μετά την αρνητική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΖΗ0ΩΞΕ-5ΡΙ Αρ. Πρωτ.: 29/13.03.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση παράτασης υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για τις ομάδες 2,5,6 της με αρ. 13/2018 μελέτης της Τ.Υ. του διαγωνισμού «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης, Διατροφή σε άπορους δημότες 2018-2019, Προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτικά κ.λ.π.) 2018, Προμήθεια γάλακτος 2018-2020», προϋπολογισμού μελέτης 113.888,00€ πλέον ΦΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ4ΝΖΩΞΕ-Γ0Γ Αρ. Πρωτ.: 28/13.03.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δαπάνες καθαρισμού γραφείων (προμήθεια ειδών καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου και των δύο (2) Ν.Π.Δ.Δ., συνολικού ποσού μελέτης 40.741,74 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΠΛΥΩΞΕ-0ΧΗ Αρ. Πρωτ.: 23/13.03.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 25,00€, στο όνομα της υπαλλήλου ΓΑΒΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, για την πληρωμή τελών καθαριότητας οικογενειακού τάφου της δωρήτριας Σίμου Έλλης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΟΚΑΩΞΕ-0Σ2 Αρ. Πρωτ.: 39
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση του αποτελέσματος της μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου προς στέγαση αποθήκης του Δήμου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ2ΡΟΩΞΕ-ΟΦΙ Αρ. Πρωτ.: 25/13.03.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων Δημοτικού Καταστήματος 2018, Συντήρηση πυροσβεστήρων κτιρίων, σχολείων, οχημάτων και αυτόνομων συστημάτων πυρόσβεσης 2018, Συντήρηση κλιματιστικών (συμπ/νων αντ/κων και αναλωσίμων ) 2018, Συντήρηση καυστήρων ( σχολ. συγκρ.,πνευματικών κέντρων κ.λ.π.) 2018, Συντήρηση ψυκτικού μηχανήματος Νεκροταφείου (συμπ. αντ/κα-αναλώσιμα) 2018, Συντήρηση ηλεκ/μηχ/κών εγκαταστάσεων κτιρίων αρμοδιότητας Δήμου 2018 για 2 έτη, ποσού μελ. 213.400,00€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΧ2ΑΩΞΕ-Ν9Φ Αρ. Πρωτ.: 27/13.03.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
όροι συντήρηση πρασίνου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΗ3ΗΩΞΕ-ΚΧΦ Αρ. Πρωτ.: 31/12.03.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της Εφέσεως, κατά της με αρ. 747/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (αγωγή της εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ εναντίον του Δήμου).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΘΡΦΩΞΕ-ΛΩ3 Αρ. Πρωτ.: 30
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της εργασίας: «Έκτακτες περιπτώσεις καθαρισμού διαμερισμάτων σε αντιμετώπιση ανθυγιεινής εργασίας.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΨΗ6ΩΞΕ-7ΒΥ Αρ. Πρωτ.: 24
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 50,00€ στον Κ.Α. 00-6495.004 «Έξοδα μεταγραφής ακινήτων στο υποθηκοφυλακείο» στο όνομα της υπαλλήλου Γαβαλά Κ. , για τη μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο της διαπιστωτικής πράξης μεταβίβασης στην κυριότητα του Δήμου του σχολικού κτιρίου, επί της οδού Αρματολών 9.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Λ48ΩΞΕ-ΟΩ8 Αρ. Πρωτ.: 26
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
τροποποίηση ΟΠΔ έτους 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ν15ΩΞΕ-ΓΧΝ Αρ. Πρωτ.: 19/26.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 237