Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ένταλμα προπληρωμής για ψηφιακό ταχογράφο και ΠΕΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΛ2ΤΩΞΕ-ΧΗΡ Αρ. Πρωτ.: 142/21.10.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη συμμόρφωση της απόφασης επικύρωσης αποτελεσμάτων διαγωνισμού 104/2019 Οικονομικής Επιτροπής «Ανταλλακτικά και επισκευές οχημάτων και μηχανημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019-2021» με την απόφαση 1161/2019 ΑΕΠΠ και παράτασης χρόνου ισχύος των προσφορών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ1Λ4ΩΞΕ-2Ρ5 Αρ. Πρωτ.: 141/21.10.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Κυριακής Γαβαλά, ποσού: α) 20,00€ για τη χορήγηση πιστοποιητικού μεταγραφής της υπ΄αρ. 45/1996 Διαπιστωτικής Απόφασης από το Υπ/κείο Π.Φαλήρου για το 4ο Νηπιαγωγείο-6ο Δημοτικό επί της οδού Αρματολών 9 και β) 20,00€ για τη διαγραφή διεκδικητικής αγωγής από τα βιβλία διεκδικήσεων του Υπ/κείου Π.Φαλήρου που έχει εγγραφεί σε βάρος ακινήτου επί της οδού Τερψιχόρης 51 (Δημαρχείο), σε βάρος του Κ.Α. 00-6495.004 “Έξοδα μεταγραφής ακινήτων στο Υπ/κείο”.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΩ3ΧΩΞΕ-454 Αρ. Πρωτ.: 140/21.10.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση ενταλμάτων προπληρωμής που εκδόθηκαν στο όνομα της υπαλλήλου του Γραφείου Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου κας Διονυσίας Σερδινιάρη για τις δαπάνες μετάβασης του Δημάρχου κου Ιωάννη Φωστηρόπουλου και στη Νάπολη της Ιταλίας για την εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Smart Big Data Platform to offer evidence-based personalized support for healthy and independent living at home – SMART BEAR» για το χρονικό διάστημα 22 - 24 Σεπτεμβρίου 2019.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 67ΝΠΩΞΕ-Ι2Μ Αρ. Πρωτ.: 139/21.10.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΟΔΩΝ» προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ4ΤΘΩΞΕ-Β4Τ Αρ. Πρωτ.: 138/21.10.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των όρων ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2019» προϋπολογισμού μελέτης 150.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ4ΥΣΩΞΕ-ΨΝ9 Αρ. Πρωτ.: 137/21.10.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση των όρων ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ 2019» προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΜΣΑΩΞΕ-ΧΚΨ Αρ. Πρωτ.: 136/21.10.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
όροι ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΛΝ3ΩΞΕ-ΖΧ3 Αρ. Πρωτ.: 135/21.10.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διαγραφής; 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 50,22€ που αφορούν ΤΦ και ΤΑΠ στην κα ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 153,60€ που αφορούν τέλος κατάληψης κοιν. χώρου με κάδο στην εταιρεία ΜΑΛΤΕΖΟΣ Ξ. & Μ. & ΣΙΑ ΟΕ, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 6.222,16€ που αφορούν τέλος ακαθαρίστων εσόδων (0,5%) στον κ. KULAS ALEKS DAKO.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω8Τ9ΩΞΕ-Θ65 Αρ. Πρωτ.: 134/04.10.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 3.524,00€ για δαπάνες της μετάβασης του Δημάρχου κ. Ιωάννη Φωστηρόπουλου και του Γενικού Γραμματέα κ. Παναγιώτη Καρούμπαλη, στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων, 7 -10 Οκτωβρίου 2019.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΕΨΩΩΞΕ-4Σ0 Αρ. Πρωτ.: 133/04.10.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού μειοδότη για το έργο «Διαμόρφωση βάσεων για την εγκατάσταση αιθουσών και σύνοδες τεχνικές εργασίες», προυπ/σμού μελέτης 12.510,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΝΔΒΩΞΕ-Κ2Υ Αρ. Πρωτ.: 132/04.10.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για συμμετοχή υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου σε εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Κλάδευση υψηλών δέντρων σε Δήμους» που διοργανώνει η εταιρεία «Ιnternational Forum Training & Consulting” στην Αθήνα την 16/10/2019 .
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΒΠΔΩΞΕ-ΥΟ0 Αρ. Πρωτ.: 131/24.09.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διαγραφής 1) διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 155,76€ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον κ. ΠΙΚΡΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, 2) διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 14,27€ που αφορούν τέλος ακαθαρίστων εσόδων (0,5%) στον κο ΠΟΥΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 212,85€ που αφορούν ΤΑΠ στον κ. ΣΚΟΡΔΑΡΑ ΑΓΓΕΛΟ, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 207,50€ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, 5) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 77,98€ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον κ. ΤΣΙΜΠΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ, 6) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 57,02€ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην κα ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΡΓ6ΩΞΕ-Γ5Ψ Αρ. Πρωτ.: 130/24.09.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση διαγραφής 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 80,00€ που αφορούν κλήση στον κ. ΣΚΡΙΒΑΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 132,78€ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον κο ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 24,11€ που αφορούν ΤΦ στον κ. ΣΤΡΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟ, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 21,98€ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην κα ΤΑΣΣΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, 5) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 11,62€ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην κα ΤΖΑΒΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 6)βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 231,36€ που αφορούν τέλος κατάληψης κοιν. Χώρων με κάδο στον κ. ΜΑΛΤΕΖΟ ΞΑΝΘΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Π0ΡΩΞΕ-05Ο Αρ. Πρωτ.: 129/24.09.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση διαγραφής 1) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 483,44€ που αφορούν τέλος ακαθαρίστων εσόδων (0,5%) στον κ. ΜΗΤΡΕΛΛΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, 2) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 40,82€ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στην κα ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, 3) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 213,82€ που αφορούν ΤΑΠ στον κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, 4) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 1.954,35€ που αφορούν τέλος ακαθαρίστων εσόδων (0,5%) στην εταιρεία Λ. ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ, 5) βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού 104,01€ που αφορούν ΤΦ & ΤΑΠ στον κ. ΜΠΑΧΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΔΕΩΩΞΕ-Α0Γ Αρ. Πρωτ.: 128/24.09.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση των βεβαιωμένων οφειλών της ΣΠΗΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ, σύμφωνα με το Ν. 4611/2019.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΒΤΨΩΞΕ-21Υ Αρ. Πρωτ.: 127/24.09.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικής περιγραφής για τη διαδικασία προμήθειας: Επισκευή εκτάκτων βλαβών οχημάτων παραγωγικής διαδικασίας 2019, σε βάρος των ΚΑ : 20-6671.017, 30-6671.011, 35-6671.010.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΠΥΨΩΞΕ-ΙΗ7 Αρ. Πρωτ.: 126/24.09.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή κληρονομιάς της Ειρήνης Δασκαλοπούλου, ήτοι ενός διαμερίσματος, που βρίσκεται στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας επί της λεωφόρου Αγ. Βαρβάρας αρ. 27, Π. Φάληρο, επιφάνειας 85 τ.μ. καθώς και μία θέση στάθμευσης αυτοκινήτου του υπογείου ορόφου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 92ΡΣΩΞΕ-6Ψ2 Αρ. Πρωτ.: 125/24.09.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη συλλογή και διάθεση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΕΦ2ΩΞΕ-ΤΞΠ Αρ. Πρωτ.: 124/24.09.2019
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Έγκριση των όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Φύλαξη Πάρκου Φλοίσβου, Τροκαντερό και Αγίας Σκέπης 2019», προϋπολογισμού μελέτης 60.288,80 € συμπεριλ. ΦΠΑ 24%.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Ν6ΔΩΞΕ-Φ2Υ Αρ. Πρωτ.: 123/24.09.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 242