Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού μελέτης 23.728,64€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 10-7134.005 «Προμήθεια εφαρμογών-προγραμμάτων και αναβαθμίσεων πληροφορικής».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω171ΩΞΕ-ΖΨΠ Αρ. Πρωτ.: 236/27.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού 1.767,00€ συμπ/νου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 15-6142.004: δαπάνη για την εργασία μετάπτωσης ηλεκτρονικών αρχείων προνοιακών επιδομάτων & εκπαίδευση χρηστών στο πρόγραμμα ΟΠΣΝΑ 2015 συν.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΛΧΦΩΞΕ-4ΩΥ Αρ. Πρωτ.: 231/27.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση συμπληρωματικού συνολικού ποσού 96.536,06€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος ΚΑ εξόδων πρ/σμού ο.ε. που αφορούν συνεχιζόμενες πιστώσεις του Τμήματος Η-Μ της Τ.Υ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω4ΙΣΩΞΕ-3Ρ2 Αρ. Πρωτ.: 227/19.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 977,29€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-7134.002: Προμήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων (ενισχυτές cd players κι ανταλ/κών για ηλεκτρ/κο εξοπλισμό κ.λ.π) 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΓΛΖΩΞΕ-Υ2Ψ Αρ. Πρωτ.: 225/19.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού (Παρελκόμενος εξοπλισμός κλωβού ελέγχου εισόδου, στέγαστρο), β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 372,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 7ΣΓΠΩΞΕ-ΜΕΝ Αρ. Πρωτ.: 226/19.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2018, πρ/σμού μελ. 49.600,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ0ΡΧΩΞΕ-ΚΥΒ Αρ. Πρωτ.: 214/08.06.2018
Αρ. Αποφ.: 214 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: Ανακατασκευή φθαρμένων και επικίνδυνων πεζοδρομίων, πρ/σμού μελ. 500.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΣΨ6ΩΞΕ-ΘΤ4 Αρ. Πρωτ.: 229/19.06.2018
Αρ. Αποφ.: 229 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση της συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 10-6463: Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΦΤ6ΩΞΕ-6ΧΛ Αρ. Πρωτ.: 223/19.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της εργασίας απόφραξης και εκκένωσης βόθρων στο Πάρκο του Φλοίσβου, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 2.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΦΞ9ΩΞΕ-972 Αρ. Πρωτ.: 221/19.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της ανάθεσης της εργασίας καθαρισμού υαλοπινάκων, β) την έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 3.090,08€ συμπ/νου ΦΠΑ και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ6ΑΛΩΞΕ-Α40 Αρ. Πρωτ.: 220/19.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση της συμπληρωματικής πίστωσης ποσού 20.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 15-6273: Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΝΛΣΩΞΕ-ΤΜ3 Αρ. Πρωτ.: 219/19.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης ποσού 892,80€ συμπ/νου ΦΠΑ, για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού σεμιναρίου του προγράμματος ACE ERP ECM.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 737ΧΩΞΕ-ΥΦ1 Αρ. Πρωτ.: 218/19.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση της πίστωσης ποσού 8.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 00-6116.001: Αμοιβές δικαστικών επιμελητών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΒΔΖΩΞΕ-Λ4Α Αρ. Πρωτ.: 222/19.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια δαπέδων ασφαλείας για τις παιδικές χαρές του Δήμου, πρ/σμού μελ. 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Π78ΩΞΕ-6Ο9 Αρ. Πρωτ.: 228/19.06.2018
Αρ. Αποφ.: 228 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση και ψήφιση ποσού μελ. 8.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΚΑ 30-6262.009: ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΜΟΜΩΞΕ-Υ1Ω Αρ. Πρωτ.: 224/19.06.2018
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης ποσού 113.545,81€€ συμπ/νου ΦΠΑ, που θα πληρωθεί στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για τη χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 630 kVA του ακινήτου που βρίσκεται στο ΔΕΛΤΑ ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ ΖΩΝΗ 2Ε, στο ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ για τη σύνδεση με το Δίκτυο Διανομής Μέσης Τάσης με αρ. παροχής 86455320-01 (Κλειστό Γυμναστήριο).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ0ΩΠΩΞΕ-ΘΒΒ Αρ. Πρωτ.: 217/14.06.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια λαμπτήρων & φωτιστικών σωμάτων μικρών σιδηροιστών κ.λ.π. 2018 και προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και υλικών αλεξικέραυνων για σχολικά κτίρια 2018, πρ. μελ. 232.124,12€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΞΣ9ΩΞΕ-77Ρ Αρ. Πρωτ.: 215/08.06.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: Ανακατασκευή πλατείας Φιλικής Εταιρείας, πρ/σμού μελ. 500.000,00€ συμπ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΔΝΖΩΞΕ-109 Αρ. Πρωτ.: 197/29.05.2018
Αρ. Αποφ.: 197 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 928/2014 απόφασης του Διοικητικού Ειρηνοδικείου Αθηνών (υπόθεση Β. ΓΡΑΜΜΕΛΗ κλπ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΕΙΒΩΞΕ-ΖΘΑ Αρ. Πρωτ.: 216/08.06.2018
Αρ. Αποφ.: 216 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
Λήψη απόφασης για τη μη άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως κατά της με αριθμ. Α442/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς (υπόθεση «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» πλέον «Δ.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.» ).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΩΥΜΩΞΕ-Κ7Κ Αρ. Πρωτ.: 203/08.06.2018
Αρ. Αποφ.: 203 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΟ
1 2 3 4 227