Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 30,00€ στο όνομα του Λεοντίτση Παναγιώτη για την έκδοση παραβόλου ΠΕΙ (Πιστοποιητικό επαγγελματικής Ικανότητας), σε βάρος του ΚΑ 20.6331.001.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω9Ν2ΩΞΕ-Ι6Π Αρ. Πρωτ.: 346/21.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ» για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 606ΘΩΞΕ-ΡΓΖ Αρ. Πρωτ.: 340/13.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την εκτέλεση της εργασίας «Έκτακτες περιπτώσεις καθαρισμού διαμερισμάτων σε αντιμετώπιση ανθυγιεινής εργασίας».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΧΘΓΩΞΕ-2ΦΥ Αρ. Πρωτ.: 342/13.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου των δημοπρατούμενων έργων βάσει του άρθρου 221 παρ. 8α του Ν.4412/2016.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΚΙ1ΩΞΕ-9ΑΟ Αρ. Πρωτ.: 341/13.11.2018
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 996,87 € στο όνομα του υπαλλήλου ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ , στον ΚΑ : 15-6279.003 Νέες παροχές ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΕΥΔΑΠ& επεκτάσεις, για επαύξηση ισχύος στη διεύθυνση Διαγόρα 4-6.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΛΤ4ΩΞΕ-ΗΨΛ Αρ. Πρωτ.: 344/13.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: δαπάνες καθαρισμού γραφείων (προμήθεια ειδών καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου και των δύο (2) Ν.Π.Δ.Δ., συνολικού ποσού μελέτης 40.741,74 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6Δ5ΛΩΞΕ-Τ5Θ Αρ. Πρωτ.: 343/13.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ματαίωση του διαγωνισμού για την προμήθεια: δαπάνες καθαρισμού γραφείων (προμήθεια ειδών καθαριότητας) για τις ανάγκες του Δήμου και των δύο (2) Ν.Π.Δ.Δ. (σχετ. η με αρ. 320/2018 ΑΟΕ) και επαναπροκήρυξη με τροποποίηση των όρων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Λ2ΨΩΞΕ-Υ3Κ Αρ. Πρωτ.: 338/08.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης (μελάνια), προϋπ. μελέτης 24.799,47 συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 72ΔΝΩΞΕ-ΝΘΘ Αρ. Πρωτ.: 337/08.11.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 150,00 € που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Λεοντίτση Παναγιώτη, για την έκδοση παραβόλου κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 694ΘΩΞΕ-ΚΑΦ Αρ. Πρωτ.: 339/08.11.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου του έργου: «Εξωραϊσμός όψεων σχολικών συγκροτημάτων», πρ/σμού μελέτης 180.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ & αναθεώρησης μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΛΜΔΩΞΕ-Δ42 Αρ. Πρωτ.: 335/08.11.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπ/σμού μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 69ΚΣΩΞΕ-6ΕΘ Αρ. Πρωτ.: 336/08.11.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: Μεταφορές προσώπων (εκδρομές μελών ΚΑΠΗ) 2018, προυπ/σμού μελέτης 49.600€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 68Ψ2ΩΞΕ-Α19 Αρ. Πρωτ.: 317/04.10.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Έγκριση σχεδίου 6ης μερικής Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΖ4ΚΩΞΕ-ΞΚΥ Αρ. Πρωτ.: 322/24.10.2018
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2018, για την κάλυψη των αναγκών του ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ» (2018-2020), πρ/σμού μελ. 346.718,79€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΧΖΩΩΞΕ-0ΓΜ Αρ. Πρωτ.: 331/24.10.2018
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την άσκηση παρέμβασης κατά των Μαργαρίτας Ψαραύτη κλπ, υπέρ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Ελληνικού Δημοσίου και υπέρ του κύρους των υπ. αρ. 173968/21.07.2014 και 6430/04.05.2018 αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του από 26.11.2013 ΠΔ, στην ανοιγείσα ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας δίκη.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΩΞΦΩΞΕ-ΦΤ1 Αρ. Πρωτ.: 325/24.10.2018
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λήψη απόφασης για μη αναπροσαρμογή τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ476ΩΞΕ-ΒΨΥ Αρ. Πρωτ.: 328/24.10.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής, ποσού 10.000,00€ που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Χατζοπούλου Ρεγγίνας για την ανανέωση χρηματικού ποσού χρησιμοποίησης του μηχανήματος των ΕΛΤΑ, για την επικόλληση γραμματοσήμων.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΧ4ΝΩΞΕ-ΩΘ3 Αρ. Πρωτ.: 332/24.10.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ποσού 150,00 € στο όνομα του υπαλλήλου Λεοντίτση Παναγιώτη, για την έκδοση παραβόλου κάρτας ψηφιακού ταχογράφου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΥΣΘΩΞΕ-Π1Υ Αρ. Πρωτ.: 333/24.10.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το τρίτο τρίμηνο έτους 2018, προς υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΠΣΛΩΞΕ-461 Αρ. Πρωτ.: 327/24.10.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του επαναληπτικού διαγωνισμού Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2018-2019, Προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 Προμήθεια γάλακτος 2018-2020 για τις ομάδες 2,5,6.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΟΠΦΩΞΕ-Φ7Φ Αρ. Πρωτ.: 324/12.10.2018
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 233