Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανανέωση της παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών ενημέρωσης Νομοθεσίας από την ηλεκτρονική βάση πληροφοριών «Δήμος ΝΕΤ» μέσω διαδικτυακής εφαρμογής.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΧΝΦΩΞΕ-ΒΥΡ Αρ. Πρωτ.: 74
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, πρ/σμού μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΖΟΟΩΞΕ-Δ2Ρ Αρ. Πρωτ.: 73/30.05.2019
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού, πρ/σμού μελέτης 44.937,60€ συμπ/νου ΦΠΑ, για την εργασία: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΤΟΥ Ν. 3463/06.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω00ΨΩΞΕ-Π5Η Αρ. Πρωτ.: 68/30.05.2019
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΛΟΠΗΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω3ΔΟΩΞΕ-33Ν Αρ. Πρωτ.: 62/13.05.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, πρ/σμού μελέτης 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΩΝ3ΩΞΕ-89Τ Αρ. Πρωτ.: 66/17.05.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 25,00€, που είχε εκδοθεί στο όνομα της υπαλλήλου ΓΑΒΑΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, για την πληρωμή τελών καθαριότητας οικογενειακού τάφου της δωρήτριας Σίμου Έλλης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΕΗΟΩΞΕ-Σ1Β Αρ. Πρωτ.: 63/13.05.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
έγκριση ισολογισμού Δήμου Π. Φαλήρου, οικονομικού έτους 2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΛΛ9ΩΞΕ-ΟΥ2 Αρ. Πρωτ.: 46/18.04.2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορισμός ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, που αφορά : Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας και προμήθεια σαρώθρων δρόμων 2018, πρ/σμού μελ. 1.111.040,00€ συμπ. ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΩ1ΨΩΞΕ-ΠΘ7 Αρ. Πρωτ.: 53/18.04.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ισολογισμός χρήσης 2018 του κληροδοτήματος Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω4Σ7ΩΞΕ-ΓΜΣ Αρ. Πρωτ.: 48/18.04.2019
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Α τρίμηνο 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ψ28ΔΩΞΕ-Ρ7Θ Αρ. Πρωτ.: 57/13.05.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Συντήρηση Πρασίνου Δήμου 2019» προϋπολογισμού μελέτης 74.386,36€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΟΧΒΩΞΕ-ΔΞΞ Αρ. Πρωτ.: 59/13.05.2019
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού, πρ/σμού μελέτης 44.937,60€ συμπ/νου ΦΠΑ, για την εργασία: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 ΤΟΥ Ν. 3463/06.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 97ΣΒΩΞΕ-ΙΝΥ Αρ. Πρωτ.: 61/13.05.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κατακύρωση των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας (σακούλες).
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΓΒΜΩΞΕ-ΔΨΗ Αρ. Πρωτ.: 60/13.05.2019
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 3ης μερικής αναμόρφωσης προυπ/μου του Δήμου οικ.έτους 2019
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 64ΔΗΩΞΕ-ΓΕ8 Αρ. Πρωτ.: 58
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών για τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια εξοπλισμού και δαπέδων ασφαλείας για την β’ παιδική χαρά πάρκου Φλοίσβου» κατά 14 ημέρες, ήτοι νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών η 27η/5/2019 και για την έγκριση των διορθώσεων που αφορούν σε τεχνικές απαιτήσεις των ζητούμενων ειδών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: Ω8Α2ΩΞΕ-ΒΞΩ Αρ. Πρωτ.: 64/13.05.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάθεση στη δικηγορική εταιρεία «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης» για την σύνταξη εξωδίκου που αφορά στην υπόθεση των εταιρειών ENERGA & HELLAS POWER, ώστε να συντρέξει υπερημερία των υπόχρεων προς απόδοση
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΩΞ2ΠΩΞΕ-7ΞΟ Αρ. Πρωτ.: 65/13.05.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προέλεγχος του Ισολογισμού χρήσεως 2018 του κληροδοτήματος ΦΕΡΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 6ΝΡ4ΩΞΕ-ΜΕΥ Αρ. Πρωτ.: 47
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
DUNISHA EDUART ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΒΑ2ΩΞΕ-8ΦΜ Αρ. Πρωτ.: 56/23.04.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Kατακύρωση των αποτελεσμάτων του επαναληπτικού διαγωνισμού «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων-χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2018-2019, Προμήθεια κατ/κών ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ (καφέδες, αναψυκτ. κ.λ.π.) 2018 Προμήθεια γάλακτος 2018-2020 για τις ομάδες 2,5,6.»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΧΓ7ΩΞΕ-ΠΡΨ Αρ. Πρωτ.: 40/09.04.2019
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ, πρ/σμού μελέτης 74.400.00€ συμπ/νου ΦΠΑ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΕΦΙΩΞΕ-ΑΥΧ Αρ. Πρωτ.: 49/18.04.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 238