Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΒΕΡΝΑ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ. - ΜΠΕΚΑΣ Γ. Ο.Ε.», με νόμιμο εκπρόσωπο τον Μπέκα Γεώργιο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Ευξείνου Πόντου αρ. 181, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΛΑΠΩΞΕ-9ΔΧ Αρ. Πρωτ.: 26
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΕΣ ΓΕΥΜΑ)» του Οικονόμου Αλέξανδρου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αμφιτρίτης αρ. 8-10 στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΞΛ9ΩΞΕ-ΤΚΖ Αρ. Πρωτ.: 25/16.07.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Ακριτών 9 & Ηρακλέους, μετά την με αρ. πρωτ. 12313/13.06.2019 αίτηση.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ω7Λ1ΩΞΕ-Ρ0Λ Αρ. Πρωτ.: 24/16.07.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την έγκριση παραχώρησης μιας θέσης στάθμευσης για το λεωφορείο με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΥ 6315 της Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.) παιδικού σταθμού με το διακριτικό τίτλο «ΑΣΤΕΡΑΚΙ ΜΟΥ ΛΑΜΠΡΟ» επί της οδού Πεντέλης 38, μετά τη με αρ.πρωτ. 14244/10.07.2019 αίτηση.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6ΩΑ5ΩΞΕ-8Κ4 Αρ. Πρωτ.: 23/16.07.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Λήψη απόφασης για την προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ενός ψυχαγωγικού παιχνιδιού (ROLLER SKATE), στον περιβάλλοντα χώρο του Κ.Υ.Ε. «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)» το οποίο βρίσκεται εντός του ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ για χρονικό διάστημα 4 μηνών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΩΤΘΩΞΕ-Α7Τ Αρ. Πρωτ.: 22
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης για την προέγκριση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιγνίων στον Άρη Χατζόπουλο, εντός του ΠΑΡΚΟΥ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, για χρονικό διάστημα από 11/4/2019 έως 19/5/2019.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 620ΗΩΞΕ-ΧΡΚ Αρ. Πρωτ.: 21
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Λήψη απόφασης περί παραχώρησης μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΙΚΝ9792 επί της οδού Ενδυμίωνος 42.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ41ΤΩΞΕ-Ο0Τ Αρ. Πρωτ.: 20/22.04.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση αδείας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. «επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (εστιατόριο- μεζεδοπωλείο)» της Κλάδη – Κοκκίνου Παναγιώτας το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αγγελίδου αρ. 10-12 & Αγ. Αλεξάνδρου, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΜΞΘΩΞΕ-Χ91 Αρ. Πρωτ.: 19/22.04.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για το Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ» της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΣΑΠΑΤΑΚΗ ΑΦΟΙ ΟΕ» με εκπρ. τον ΤΣΑΠΑΤΑΚΗ ΠΕΡΙΚΛΗ, το οποίο βρίσκεται στην οδό ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ αρ. 57, στο Δήμο μας.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ8ΖΙΩΞΕ-Κ0Ξ Αρ. Πρωτ.: 18/22.04.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. ''Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Επεξεργασίας'' της Σαρρηγιάννη Γεωργίας το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ενδυμίωνος αρ.4, στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 6Ζ9ΑΩΞΕ-ΨΗ8 Αρ. Πρωτ.: 17/22.04.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
μη ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)» της εταιρείας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, επί της ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ αρ.93, στο Π. Φάληρο και την χορήγηση προθεσμίας έως 03/05/2019
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: Ψ6ΚΛΩΞΕ-8ΓΑ Αρ. Πρωτ.: 16/22.04.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τη μη ανάκληση της με αρ. πρωτ. 6059/21.2.2014 άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΠΩΛΗΣΗ ΑΡΤΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΖΕΣΤΗΣ & ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ», της εταιρίας με την επωνυμία «ΖΕΙΔΩΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΚΖΨΩΞΕ-Γ1Π Αρ. Πρωτ.: 15/22.04.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Αιόλου 29, στο Π. Φάληρο.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΥ9ΡΩΞΕ-1Ν9 Αρ. Πρωτ.: 14
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τροποποίηση της 318/2018 απόφασης Δ.Σ. περί : Χωροθέτησης μίας θέσης στάθμευσης για την ασφαλή επιβίβαση-αποβίβαση μαθητών ΑΜΕΑ για το 4ο Δημοτικό Σχολείο Π. Φαλήρου στην είσοδο του σχολικού συγκροτήματος επί της οδού Ανδρομάχης 17.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΨΒΟ5ΩΞΕ-5ΙΔ Αρ. Πρωτ.: 13
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την κατασκευή του τεχνικού κάτω διάβασης επί της οδού Ιωάννη Φιξ στο Α/Κ Παλαιού Φαλήρου στην Λ. Ποσειδώνος στα πλαίσια του έργου «Έργα Υποδομών για την Ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου (φάση Α)», με ανάδοχο εταιρεία την «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ».
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 63ΚΗΩΞΕ-9ΑΗ Αρ. Πρωτ.: 12/27.02.2019
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Kατάργηση θέσεως κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Λ. Ποσειδώνος 25 και Άτλαντος.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 7Ν77ΩΞΕ-ΧΗΜ Αρ. Πρωτ.: 11
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Kατάργηση θέσεως κενωθέντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Ναϊάδων αρ. 1 μετά από τη με αρ. πρωτ. 1481/23.1.2019 αίτηση αποχώρησης της ΜΠΟΥΡΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ από τη μίσθωση του περιπτέρου.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΧ34ΩΞΕ-52Ψ Αρ. Πρωτ.: 10
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Μη χορήγηση Άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής για το Κ.Υ.Ε. ''ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ'' της εταιρείας ''ΤΗΛΙΓΑΔΑΣ - ΚΟΥΡΤΕΛΗΣ Κ. ΟΕ'' με εκπροσώπους και τους δύο, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ζησιμοπούλου αρ.79.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9ΨΦ0ΩΞΕ-ΕΚΥ Αρ. Πρωτ.: 9/15.02.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση προθεσμίας για την απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών (στέγαστρο και ξύλινο δάπεδο), που βρίσκονται σε κοινόχρηστο χώρο, πεζοδρόμιο, επί της οδού ΟΡΦΕΩΣ αρ.1, έμπροσθεν του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με το διακριτικό τίτλο «ΚΙΤΡΙΝΟ» της ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ, όπως αυτές περιγράφονται στο από Σεπτεμβρίου 2016 σχεδιάγραμμα κάτοψης της Αρχ. - Μηχανικού Ελ. Νικολαΐδου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: 9Ξ6ΝΩΞΕ-ΛΔΡ Αρ. Πρωτ.: 08/15.02.2019
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έγκριση παραχώρησης μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας ΥΗΗ7513 επί της οδού Άτλαντος 44, μετά την με αρ. πρωτ. 20076/01-11-2018 αίτηση του κ. Ε.Α.
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΔΑ: ΩΜ50ΩΞΕ-ΒΕΡ Αρ. Πρωτ.: 7
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1 2 3 4 41