Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΠΔΔ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-5ΞΡ Αρ. Πρωτ.: 204/20.07.2011
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Επιχορήγηση ΝΠΔΔ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-6ΜΞ Αρ. Πρωτ.: 203/20.07.2011
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-Γ5Ο Αρ. Πρωτ.: 202/20.07.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση δαπάνης χρέωσης σε παρόδιους ιδιοκτήτες του έργου "Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων σε τμήματα των οδών Αγ. Αναργύρων και Υμηττού και της οδού Αφροδίτης".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΕ-2ΕΨ Αρ. Πρωτ.: 200/20.07.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1ος ΑΠΕ : ΑΝΑΔΕΙΞΗ - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-ΤΔ5 Αρ. Πρωτ.: 199/20.07.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΕ-ΖΘΥ Αρ. Πρωτ.: 198/20.07.2011
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ "ΤΡΕΝΑΚΙ"
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΞΕ-ΒΣ1 Αρ. Πρωτ.: 197/20.07.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΞΕ-08Ρ Αρ. Πρωτ.: 196/20.07.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΕΡΓΟΥ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΕ-ΔΟΕ Αρ. Πρωτ.: 191/20.07.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΩΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΚΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΑΚΙΚΗΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΞΕ-Η38 Αρ. Πρωτ.: 185/20.07.2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: "Μόνωση Δώματος του 2ου Λυκείου Π. Φαλήρου".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΞΕ-931 Αρ. Πρωτ.: 184/20.07.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
3η ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2011.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ2ΩΞΕ-Η9Λ Αρ. Πρωτ.: 183/20.07.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΤΩΞΕ-ΤΛΛ Αρ. Πρωτ.: 182/20.07.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΞΕ-ΙΩΤ Αρ. Πρωτ.: 181/2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΞΕ-ΓΟ3 Αρ. Πρωτ.: 179/2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 2010
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΞΕ-ΒΚ9 Αρ. Πρωτ.: 178/2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΞΕ-Σ5Ο Αρ. Πρωτ.: 177/2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4Α3ΨΩΞΕ-Σ Αρ. Πρωτ.: 176/03.06.2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4Α3ΨΩΞΕ-3 Αρ. Πρωτ.: 175/03.06.2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4Α39ΩΞΕ-7 Αρ. Πρωτ.: 174/03.06.2011
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 161 162 163 164 165 169