Αποφάσεις Δ. Παλαιού Φαλήρου

Έγκριση πίστωσης ποσού 355,00€ (ΚΑ 50-6321) που θα πληρωθεί στη Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΑΩΞΕ-ΝΨ2 Αρ. Πρωτ.: 447/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πίστωσης ποσού 44,00€ (ΚΑ 30-6321) που θα πληρωθεί στη Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου για τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΑΩΞΕ-Ζ6Π Αρ. Πρωτ.: 446/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πίστωσης ποσού 135,00€ (ΚΑ 10-6321) που θα πληρωθεί στη Δ.Ο.Υ Π. Φαλήρου για τέλη κυκλοφορίας οχήματος του Δήμου μας.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΑΩΞΕ-2ΚΡ Αρ. Πρωτ.: 445/05.12.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την μερική τροποποίηση της αρ. 54/1-3-2011 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό Διευθυντή.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-ΨΨΙ Αρ. Πρωτ.: 337/28.11.2011
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης πράξης στα πλαίσια της πρόσκλησης 16 της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Φορέων Πρότασης και
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΣΩΞΕ-ΧΦΟ Αρ. Πρωτ.: 338/28.11.2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση παροχής φυσικού αερίου για την κίνηση των απορριμματοφόρων του Δήμου στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου ΑΕ (ΔΕΠΑ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4562ΩΞΕ-2ΡΠ Αρ. Πρωτ.: 320/28.11.2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Κατασκευή αγωγών και συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο σε διάφορα σημεία του Δήμου /2010".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4562ΩΞΕ-7Χ0 Αρ. Πρωτ.: 308/28.11.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Ανάδειξη - Ανάπλαση Κεντρικής Πράσινης Διαδρομής Εμπορικού Δρόμου Π. Φαλήρου, επί της οδού Α. Αλεξάνδρου και καθέτων αυτής".
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 4562ΩΞΕ-ΜΞ4 Αρ. Πρωτ.: 309/28.11.2011
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Ανύψωση και μετατόπιση στομίων φρεατίων ΟΚΩ ”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΤΩΞΕ-ΟΑΣ Αρ. Πρωτ.: 312/28.11.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση δαπάνης χρέωσης σε παρόδιους ιδιοκτήτες των έργων α) «Κατασκευή αγωγών και συνδέσεων με το αποχετευτικό δίκτυο σε διάφορα σημεία του Δήμου/2005 β) «Επέκταση και πύκνωση φρεατίων οδού Αμφιθέας/2006»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΤΩΞΕ-9ΨΦ Αρ. Πρωτ.: 319/28.11.2011
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου "Ανάδειξη - Ανάπλαση Κεντρικής Πράσινης διαδρομής Εμπορικού Κέντρου Παλαιού Φαλήρου επί της οδού Αγ. Αλεξάνδρου και καθέτων αυτής ”.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΤΩΞΕ-9Ο7 Αρ. Πρωτ.: 315/28.11.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Ανακατασκευή παλαιών ασφαλτοταπήτων 2011”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΤΩΞΕ-1Γ5 Αρ. Πρωτ.: 314/28.11.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Διαμόρφωση πεζοδρομίου και ράμπας ΑΜΕΑ στην οδό Φοινίκων και ηλεκτροφωτισμός ”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΤΩΞΕ-44Α Αρ. Πρωτ.: 313/28.11.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Συντήρηση οδικού Δικτύου 2011”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΤΩΞΕ-ΩΜΞ Αρ. Πρωτ.: 311/28.11.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης πράξης στα πλαίσια της πρόσκλησης 16 της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των Φορέων Πρότασης και
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΥΩΞΕ-69Χ Αρ. Πρωτ.: 338/28.11.2011
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου "Συντήρηση και επισκευή κιγκλιδωμάτων πεζοδρομίου παραλίας”
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΥΩΞΕ-ΗΗ3 Αρ. Πρωτ.: 310/28.11.2011
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση πίστωσης ποσού 3000 ευρώ για την επιχορήγηση των δύο ενιαίων σχολικών επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας, (1.500€ έκαστη) για την κάλυψη μικροεξόδων των λειτουργικών δαπανών τους και εξουσιοδότηση του προέδρου για τις
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 456ΥΩΞΕ-ΚΞΣ Αρ. Πρωτ.: 334/28.11.2011
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή και την κατανομή Δ΄ δόσης οικ. έτους 2011, ποσού 58.959,31 για λειτουργικές δαπάνες των διδακτηρίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 457ΦΩΞΕ-ΥΨΖ Αρ. Πρωτ.: 336/28.11.2011
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για την αποδοχή και την κατανομή Γ΄ δόσης οικ. έτους 2011, ποσού 58.959,31 για λειτουργικές δαπάνες των διδακτηρίων Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παλαιού Φαλήρου .
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 457ΦΩΞΕ-ΡΙΟ Αρ. Πρωτ.: 335/28.11.2011
ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λήψη απόφασης για α)τη διοργάνωση εκδήλωσης της Χριστουγεννιάτικης γιορτής των ΚΑΠΗ, στα πλαίσια πολιτιστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, που λαμβάνουν χώρα στο Δήμο μας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/06 και β)την έγκριση πίστωσης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΔΑ: 457ΦΩΞΕ-1ΘΜ Αρ. Πρωτ.: 323/28.11.2011
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 143 144 145 146 147 157