1 2 3 4 5 8

Ακύρωση Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την προμήθεια  Έξοδα λειτουργίας συσσιτιών – χορήγηση ειδών διαβίωσης, διατροφής σε άπορους δημότες 2017 – 2019 ,Προμήθεια κατ/κων ειδών κυλικείου ΚΑΠΗ, Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2017 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Απόφαση ακύρωσης εδώ… Διακήρυξη εδώ… Προκήρυξη  εδώ…

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών: Δαπάνες παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου PRODESA   ποσού 10.161,29€ πλέον ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την πρόσκληση) 

Ακύρωση Συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων Δείτε τη διακήρυξη εδώ…   Με βάση την με αριθμό 5/2018 απόφαση Οικονομικής επιτροπής ο διαγωνισμός    ακυρώνεται  …………

  Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: Προμήθεια: Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 2017, ποσού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 2017 1.Τεχνική Έκθεση 2. Προυπολογισμός 3.Τιμολόγιο 4.Περίληψη διακήρυξης 5.Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ανοιχτός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 3ου & 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ»   1.Μελέτη 2.Έγκριση Όρων 3.Περίληψη διακήρυξης 4.Έντυπο οικονομικής προσφοράς 5.ΤΕΥΔ(.doc) 6.ΤΕΥΔ

  Ανοιχτός Διαγωνισμός μέσω ΕΣΗΔΗΣ για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2017» 1.ΜΕΛΕΤΗ 2.ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ 478/2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 6.ΤΕΥΔ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού: Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας, τεχνιτών, κηπουρών και νεκροταφείου 2017 , ποσού 30.000,00€ πλέον ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού Προμήθεια αντ/κων για τη συντήρηση λοιπών οχημάτων 2017 ,   ποσού 60.000,00€ πλέον ΦΠΑ, (πατήστε τις γαλάζιες λέξεις για να δείτε και να αποθηκεύσετε την προκήρυξη)  

1 2 3 4 5 8